PROGRAM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
CZĘŚĆ I

 

TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1. Zakres merytoryczny egzaminów.
1.1. Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych okręgowa izba inŜynierów bu-
downictwa nadaje uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa
w art.14 ust.1 pkt 1-5 ustawy – Prawo budowlane z wyłączeniem uprawnień do
projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-
budowlanych w specjalności architektonicznej (art.14 ust.1 pkt 1 w zakresie
określonym w art.14 ust.3 pkt 1), których nadawanie naleŜy do kompetencji izb
architektów.
1.2. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
1.2.1. architektonicznej (art. 14 ust.1 pkt.1) w zakresie określonym w art.14 ust. 3
pkt 2-4
1.2.2. konstrukcyjno-budowlanej (art.14 ust.1 pkt 2) – wszystkie rodzaje,
1.2.3. drogowej (art.14 ust.1 pkt 2a) – wszystkie rodzaje,
1.2.4. mostowej (art.14 ust.1 pkt 2b) – wszystkie rodzaje,
1.2.5. kolejowej (art.14 ust.1 pkt 2c) – wszystkie rodzaje,
1.2.6. wyburzeniowej (art.14 ust.1 pkt 2d) – w całości,
1.2.7. telekomunikacyjnej (art.14 ust.1 pkt 2e) – wszystkie rodzaje. 4
1.2.8. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art.14 ust.1 pkt 4) –
wszystkie rodzaje,
1.2.9. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych (art.14 ust.1 pkt 5) – wszystkie rodzaje.
1.3. Postępowanie kwalifikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminów w sprawach
nadawania uprawnień budowlanych i wydawanie decyzji o nadaniu tych
uprawnień naleŜy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych, właściwych według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o uprawnienia budowlane.
1.4. Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w drugiej in-
stancji w ww. sprawach należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Organizacja egzaminów.
2.1. Organizatorem egzaminów na uprawnienia budowlane oraz egzaminów na
specjalizacje techniczno-budowlane są Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne okrę-
gowych izb inŜynierów budownictwa, zwane dalej „Komisjami”.
2.2. Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych lub specjalizacji techniczno-
budowlanej składa się z dwóch etapów:
1) postępowania kwalifikacyjnego,
2) egzaminu.
2.3. Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy przeprowadza Okręgowa Komisja
Kwalifikacyjna w zespołach kwalifikacyjnych i w zespołach egzaminacyjnych.
2.4. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają 3-5 osobowe zespoły kwalifika-
cyjne, wyznaczone kaŜdorazowo przez przewodniczącego Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej.
2.5. Egzaminy przeprowadzają 3-6 osobowe zespoły egzaminacyjne, wyznaczone
kaŜdorazowo przez przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
2.6. W skład Zespołu Egzaminacyjnego kaŜdorazowo wchodzą:
– Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca,
– członkowie Zespołu, w tym 2 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności odpowiedniej do specjalności, którą reprezentuje
zdający.
Przewodniczącym, jego zastępcami i członkami zespołu egzaminacyjnego mogą
być osoby posiadające wyŜsze wykształcenie techniczne i uprawnienia budow-
lane bez ograniczeń oraz osoby z wykształceniem prawniczym.
2.7. W przypadku egzaminu o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej, w skła-
dzie komisji nie mniej niŜ połowa jej członków powinna posiadać specjalizację,
odpowiadającą specjalizacji, o którą ubiega się osoba egzaminowana.
2.8. Zespół Kwalifikacyjny oraz Zespół Egzaminacyjny mają prawo Ŝądać przed-
stawienia przez osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane opracowań pro-
jektowych, wykonanych w ramach udokumentowanej praktyki zawodowej. 5
3. Zakres wiedzy i umiejętności.
Egzamin składany przez osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane oraz o
specjalizacje techniczno-budowlane, zawiera część pisemną w formie testu oraz
część ustną i obejmuje sprawdzenie:
3.1. znajomości procesu budowlanego (regulowanego przepisami ogólnymi w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej),
3.2. umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
4. Szczegółowe warunki egzaminów.
4.1. Szczegółowy wykaz przepisów, których znajomość obowiązuje zdających eg-
zamin, zawarty jest w części II – „Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich
znajomości”.
4.2. Pytania egzaminacyjne tak do egzaminów pisemnych testowych, jak i ustnych,
przygotowane są odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień, każdej specjalności
i każdej specjalizacji.
4.3. Komisja sporządza listy osób zdających egzamin z podziałem na grupy specjalistyczne i rodzaje uprawnień.
4.4. Egzamin pisemny polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pytania
zawarte w teście przygotowanym przez Komisję Kwalifikacyjną.
Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego (testu) jest niezbędnym
warunkiem przystąpienia (dopuszczenia) do egzaminu ustnego.
4.5. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej, egzamin jest przeprowadzany na:
1) uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności,
2) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej spe-
cjalności,
3) uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowla-
nymi w danej specjalności.
4.6. Przyjęto zasadę ilościowego doboru pytań testowych:
– 30 % – 35 % z zakresu ustawy – Prawo budowlane i przepisów wydanych na
jej podstawie z wyłączeniem przepisów techniczno-budowlanych,
– 25 % – 30 % z przepisów techniczno – budowlanych,
– 20 % – 30 % z zakresu specjalności,
– 5 % – 10 % z zakresu przepisów związanych (pokrewnych),
– 5 % – 10 % z zakresu Kpa.
4.7. Czas egzaminu testowego.
– przy 90 pytaniach – 135 minut
– przy 75 pytaniach – 115 minut
– przy 60 pytaniach – 90 minut
– przy 45 pytaniach – 70 minut
– przy 30 pytaniach – 45 minut. 6
4.8. Czas na przygotowanie się do egzaminu ustnego.
– przy 10 pytaniach – do 60 minut
– przy 8 pytaniach – do 50 minut
– przy 6 pytaniach – do 40 minut
– przy 5 pytaniach – do 30 minut.
4.9. Zasady oceny egzaminu ustnego.
Osoba zdająca egzamin odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym ze-
stawie pytań.
W przypadku niejasności w udzielonej odpowiedzi, przewodniczący Zespołu
Egzaminacyjnego oraz członkowie Zespołu – za zgodą przewodniczącego –
mogą zadać egzaminowanemu dodatkowe pytania, nawiązujące do pytania
wylosowanego.
Odpowiedzi na pytania ustne oceniane są przez członków Zespołu Egzamina-
cyjnego w skali od 0-5 pkt.
4.10.W czasie trwania egzaminu ustnego egzaminowany moŜe posługiwać się tek-
stami aktów prawnych i Polskich Norm. W odpowiedzi naleŜy wykazać się
umiejętnością praktycznego zastosowania wiedzy technicznej i znajomością
przepisów prawnych (zrozumienie).
5. Zakres egzaminu.
5.1. Egzamin pisemny (testowy).
Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, w zaleŜności od rodzaju i
zakresu uprawnień, test zawiera:
1) na uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie do pro-
jektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 90 pytań testowych
w tym:
* 50 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego
podstawie, z czego 23 pytania z przepisów techniczno-budowlanych
* 25 pytań z zakresu specjalności
* 9 pytań z zakresu przepisów związanych
* 6 pytań z zakresu Kpa
– czas trwania egzaminów – 135 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 68
2) na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie: do projektowania albo do kierowania
robotami budowlanymi:
– 75 pytań testowych
w tym:
* 42 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego
podstawie z czego 20 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 20 pytań z zakresu specjalności 7
* 8 pytań z zakresu przepisów związanych
* 5 pytań z zakresu Kpa
– czas trwania egzaminów – 115 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 56
3) na uprawnienia w ograniczonym zakresie – łącznie na uprawnienia do projek-
towania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 60 pytań testowych
w tym:
* 35 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego
podstawie z czego 15 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 15 pytań z zakresu specjalności
* 5 pytań z zakresu przepisów związanych
* 5 pytań z zakresu Kpa
– czas trwania egzaminów – 90 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 45
4) na uprawnienia w ograniczonym zakresie – odrębnie do projektowania albo do
kierowania robotami budowlanymi:
– 45 pytań testowych
w tym:
* 25 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego
podstawie z czego 12 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 12 pytań z zakresu specjalności
* 5 pytań z zakresu przepisów związanych
* 3 pytania z zakresu Kpa
– czas trwania egzaminów – 70 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 34.
5.2. Egzamin ustny.
1) w zaleŜności od rodzaju i zakresu uprawnień, zdający podczas egzaminu ust-
nego odpowiadają na 4 – 10 pytań przygotowanych przez Okręgową Komisję
Kwalifikacyjną w formie zestawu pytań, przy czym:
− 50% stanowią pytania wybrane z Centralnego Zbioru Pytań Egzaminacyj-
nych, opracowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną,
− 50% stanowią pytania opracowane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną
indywidualnie dla zdającego, z zakresu praktyki zawodowej oraz umiejętno-
ści praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w obszarze specjalności
uprawnień, o które ubiega się kandydat .”
2) zestawy pytań przygotowuje się odrębnie dla kaŜdego rodzaju uprawnień,
kaŜdej specjalności i kaŜdej specjalizacji, z zakresu określonego w części II
Szczegółowego programu egzaminu.
3) prawidłowość odpowiedzi członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniają
punktowo w skali od 0-5 punktów. 8
4) liczba pytań ustnych na poszczególne rodzaje uprawnień (dotyczy wszystkich
specjalności):
a) uprawnienia bez ograniczeń we wszystkich specjalnościach łącznie
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi:
– 10 pytań; czas na odpowiedź do 50 min.; wymagana ilość punktów:
34 na 50 moŜliwych,
b) uprawnienia bez ograniczeń – odrębnie do projektowania
lub do kierowania robotami budowlanymi:
– 8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.; wymagana ilość punktów:
27 na 40 moŜliwych,
c) uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i do kie-
rowania robotami budowlanymi:
– 8 pytań; czas na odpowiedź do 40 min.; wymagana ilość punktów:
27 na 40 moŜliwych,
d) uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do
kierowania robotami budowlanymi:
– 6 pytań; czas na odpowiedź do 30 min.; wymagana ilość punktów:
20 na 30 moŜliwych.
5.3. Osoby zakwalifikowane do egzaminu na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163, poz. 1364) egzamin zdają wg zasad określonych
w pkt 5.1 i pkt 5.2 . Doboru pytań dla zakresu specjalności budowlanej, która
nie występuje w aktualnie obowiązujących przepisach, dokonuje się indywidu-
alnie (dla konkretnego egzaminowanego).
5.4. W stosunku do osób, dla których postępowanie kwalifikacyjne zostało prze-
prowadzone w poprzednich sesjach egzaminacyjnych (w protokołach z kwalifi-
kacji wniosków został określony rodzaj i zakres uprawnień budowlanych, które
osoby te po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu mogły uzyskać), a które
do egzaminu z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpiły lub na egzaminie
uzyskały wynik negatywny – po złoŜeniu wniosku o ponowne dopuszczenie do
egzaminu, OKK dokonuje indywidualnie (dla konkretnego egzaminowanego)
doboru odpowiedniego zestawu pytań testowych i ustnych, kierując się zasa-
dami określonymi w pkt 5.1; 5.2 i 5.3.
6. Nadawanie uprawnień budowlanych w innej specjalności
lub w innym zakresie niŜ posiadane.
6.1. Zgodnie z zasadą określoną w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. przy ubieganiu się o uzyskanie uprawnień
budowlanych innego rodzaju lub w innym zakresie (specjalności) niŜ posiadane
obowiązuje egzamin w zakresie ograniczonym.
6.2. Zestawy pytań dla osób, które legitymują się posiadaniem uprawnień budow-
lanych – ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych innego rodzaju
lub w innym zakresie niŜ posiadane – przygotowuje się indywidualnie,
uwzględniając rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz ter-
min ich uzyskania. 9
6.3. Prawo do ograniczonego zakresu egzaminu nie przysługuje osobom, które legi-
tymują się posiadaniem Decyzji o stwierdzeniu posiadania przygotowania za-
wodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(wydanych w trybie administracyjnym bez egzaminu do 31.12.1994 r.).
6.4. Obowiązujący zakres i formę egzaminu ustala kaŜdorazowo indywidualnie
Komisja w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Zaleca się stosowanie niŜej określonego trybu egzaminu pisemnego i ustnego
dla poszczególnych zakresów uprawnień budowlanych:
6.4.-A) do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń (łącznie):
♦ egzamin pisemny (test):
– 75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju
i zakresu uprawnień
w tym:
* 38 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego
podstawie, z czego 20 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 25 pytań z zakresu specjalności
* 12 pytania z zakresu przepisów związanych
– czas trwania egzaminu pisemnego – 115 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 56
♦ egzamin ustny:
– 8 pytań dotyczących nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień,
o które ubiega się zdający egzamin
– czas na odpowiedź – do 40 min.
– wymagana ilość punktów 27 na 40 moŜliwych.
6.4.-B) do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń (rozdzielnie):
♦ egzamin pisemny (test):
– 60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju
i zakresu uprawnień
w tym:
* 30 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego
podstawie, z czego 15 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 20 pytań z zakresu specjalności
* 10 pytań z zakresu przepisów związanych
– czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 45 10
♦ egzamin ustny:
– 6 pytań dotyczących nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień,
o które ubiega się zdający egzamin
– czas na odpowiedź – do 30 min.
– wymagana ilość punktów 20 na 30 moŜliwych
6.4.-C) do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie (łącznie):
♦ egzamin pisemny (test):
– 45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i
zakresu uprawnień
w tym:
* 22 pytania z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego
podstawie, z czego 12 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 15 pytań z zakresu specjalności
* 8 pytań z zakresu przepisów związanych
– czas trwania egzaminu pisemnego – 70 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 34
♦ egzamin ustny:
– 6 pytań dotyczących nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień,
o które ubiega się zdający egzamin
– czas na odpowiedź – do 30 min.
– wymagana ilość punktów 20 na 30 moŜliwych
6.4.-D) do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie (rozdzielnie):
♦ egzamin pisemny (test):
– 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz
rodzaju i zakresu uprawnień
w tym:
* 15 pytań z zakresu Prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego
podstawie, z czego 8 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 10 pytań z zakresu specjalności
* 5 pytań z zakresu przepisów związanych
– czas trwania egzaminu pisemnego – 45 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 23
♦ egzamin ustny:
– 5 pytań dotyczących nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień,
o które ubiega się zdający egzamin
– czas na odpowiedź – do 25 min.
– wymagana ilość punktów 17 na 25 moŜliwych 11
7. Specjalizacja techniczno-budowlana.
Dla określenia specjalizacji techniczno-budowlanej wyodrębnionej w ramach
specjalności (dotyczy specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mostowej lub in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, ga-
zowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych):
7.1. egzamin pisemny (test) obejmuje:
– 30 pytań testowych
w tym:
* 15 pytań z przepisów techniczno-budowlanych
* 10 pytań z zakresu danej specjalizacji
* 5 pytań z zakresu norm dotyczących danej specjalizacji
– czas trwania egzaminu – 45 minut
– wymagana ilość trafnych odpowiedzi – 23.
7.2. egzamin ustny z zakresu specjalizacji obejmuje:
– 6 pytań z zakresu umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej
dotyczącej danej specjalności
– czas na przygotowanie się do egzaminu ustnego – do 40 minut
– czas na odpowiedź – do 30 min.,
– wymagana ilość punktów 20 na 30 moŜliwych.
8. Egzaminy dla osób ukaranych.
8.1. Dla osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane w oparciu o przepi-
sy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ukaranych z tytułu odpowie-
dzialności zawodowej na podstawie art. 96 ww. ustawy, na które nałoŜono
obowiązek złoŜenia egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin ten prze-
prowadza się według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do eg-
zaminu po raz pierwszy, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.
8.2. Dla osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane w oparciu o przepi-
sy obowiązujące przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. wydane do 31.12.1994 r.) i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej na podstawie art. 96 ww. ustawy, na które nałożono
obowiązek złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin ten prze-
prowadza się w obrębie jednej ze specjalności wymienionych w art. 14 ustawy,
która swym zasięgiem jest najbardziej zbliŜona do zakresu uprawnień posiada-
nych przez ukaranego. Pytania z zakresu specjalności budowlanej w części pi-
semnej i ustnej egzaminu dostosowuje się indywidualnie do zakresu specjalno-
ści stosowanej dla konkretnego egzaminowanego.
8.3. Wynik egzaminu:
1) pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do utrzymania posiadanych
uprawnień 2) w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z egzaminu, izba określa
termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane
moŜe ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane – ter-
min ten nie moŜe być krótszy niŜ 3 miesiące,
3) w przypadku dwukrotnego negatywnego wyniku egzaminu stwierdza się
w drodze decyzji administracyjnej utratę posiadanych uprawnień.
9. Wyniki egzaminów.
9.1. Podsumowanie wyników egzaminów następuje na posiedzeniu niejawnym Ze-
społu Egzaminacyjnego (bez udziału egzaminowanego) i zostaje odnotowane
w protokole, który podpisują wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego.
Formę protokołu egzaminu ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB.
9.2. Wyniki egzaminów są podawane zainteresowanym bezpośrednio po niejaw-
nym posiedzeniu Zespołu Egzaminacyjnego.
9.3. Zespół Egzaminacyjny występuje do Przewodniczącego Komisji z wnioskiem
o nadanie uprawnień budowlanych w określonym zakresie osobom, które zło-
Ŝyły egzamin z wynikiem pozytywnym.
9.4. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu Przewodniczący Komisji w decyzji odmawiającej udzielenie uprawnień zobowiązany jest podać zainteresowanemu termin, po upływie którego może on ponownie przystąpić do egzaminu (termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące).
10. Terminy egzaminów.
10.1. Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są co najmniej 2 razy
w roku, w sesji wiosennej i jesiennej .
10.2. Terminy sesji egzaminacyjnych (egzaminów testowych) ustala Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna jako obowiązujące dla wszystkich Okręgowych Komisji Kwalifi-
kacyjnych. Terminy egzaminów ustnych ustala Przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej.
10.3. Ustalone terminy egzaminów podawane są na tablicy ogłoszeń Okręgowej Izby
InŜynierów Budownictwa.
10.4. Osoba dopuszczona do egzaminu powinna być zawiadomiona o terminie egzaminu listem poleconym co najmniej miesiąc przed tym terminem.

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl