PROGRAM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane są to uprawnienia nadawane na podstawie przepisów szczególnych, stanowiące podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowe Izby Architektów.
Podstawowe regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych zawarte są w Prawie Budowlanym. Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi, oraz daje delegację ustawową do wydania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, m. in. w zakresie trybu nadawania uprawnień, wymagań i specjalności itp. kwestii. Kwestie uprawnień budowlanych uregulowane są w rozdziale 2 Prawa Budowlanego mówiącym o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, obejmującym od art. 12 do art. 16 pb.

Uprawienia budowlane stanowią jeden z podstawowych wymogów umożliwiających pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. W przeszłości był to jedyny dokument wymagany do pełnienia takich funkcji.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pb uprawnienia budowlane wydaje obecnie odpowiedni organ samorządu zawodowego, w formie decyzji administracyjnej, a więc w odpowiednim trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

Uzyskanie uprawnień budowlanych

Jak już podano wyżej, zgodnie z art. 12 ust. 2 uprawnienia budowlane nadaje obecnie odpowiedni organ samorządu zawodowego, wg kompetencji określonych w przepisach odrębnych. Aby móc uzyskać uprawienia budowlane należy spełnić odpowiednie warunki zdefiniowane w samej ustawie oraz przepisach szczególnych, tj. rozporządzeniu ministra właściwego ds. architektury i budownictwa. Wymogi podstawowe zawarte w ustawie Prawo Budowlane, są różne w zależności od specjalności i zakresu, ogólnie wymogi dotyczą:

 • posiadania wykształcenia wyższego, w odpowiedniej specjalności (art. 14 ust. 3 pbB),
 • odbycia praktyki na budowie oraz przy sporządzaniu projektów przez odpowiedni okres (art. 14 ust. 3 pb),
 • złożenie egzaminu (art. 12 ust. 3 pb),

W art. 16 pb zawarte są delegacje ustawowe do wydania stosownego rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania i procedury uzyskania uprawnień budowlanych.

Specjalność, zakres, rodzaj uprawnień

Generalnie istnieją dwa rodzaje uprawnień (art. 13 pb):

 • do projektowania,
 • do kierowania robotami budowlanymi.

Oba rodzaje uprawnień mają określone w art. 14 ust. 3 pb odrębne wymogi co do ich uzyskania.

Uprawnienia budowlane wydaje się:

 • bez ograniczeń,
 • w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia bez ograniczeń uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w danej specjalności i rodzaju, dla każdego obiektu. Natomiast ograniczony zakres uprawnia do pełnienia tych funkcji tylko dla prostych, typowych i niewielkich obiektów zdefiniowanych w przepisach. W tym przypadku są mniejsze wymagania do uzyskania takich uprawnień, co do posiadanego wykształcenia (wyższego inżynierskiego, związanego z daną specjalnością). Uprawnienia nadawane są w specjalnościach (wymienionych w art. 14 ust. 1 pb.) w ramach, których można dodatkowo wyodrębnić specjalizację (art. 14 ust. 2 pb).

Uprawnienia budowlane można posiadać w specjalności:

 1. architektonicznej;
 2. konstrukcyjno-budowlanej;
 3. drogowej;
 4. mostowej;
 5. kolejowej;
 6. wyburzeniowej;
 7. telekomunikacyjnej;
 8. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyj-nych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 9. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

Inne zasady

Zasady wynikające z prawa budowlanego:

 • uprawienia budowlane nadawane są wyłącznie osobie fizycznej,
 • koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się nadanie uprawnień budowlanych (art. 12 ust. 5 pb),
 • umowy międzynarodowe mogą przewidywać inny tryb nadawania uprawnień niż określony w prawie budowlanym (art. 12b Pb),

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl