PROGRAM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Prawo zamówień publicznych

 


USTAWA

z dnia 29
stycznia 2004 r.

Prawo
zamówień publicznych

 

(tekst
pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177)

(tekst jednolity: Dz. U.
2006 r. Nr 164 poz. 1163)

(tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223
poz. 1655)

(tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz.
759)

(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907)


DZIAŁ
I

Przepisy
ogólne


Rozdział
1

Przedmiot
regulacji


Art.
1. 
Ustawa określa zasady i tryb udzielania
zamówień
publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień
publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych
w ustawie.


Art.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) cenie
– należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
1
ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
z 2013
r. poz. 385);


1a) cyklu
życia produktu – należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne
fazy istnienia danego produktu, to jest: badanie, rozwój,
projektowanie przemysłowe, produkcję, naprawę, modernizację, zmianę,
utrzymanie, logistykę, szkolenie, testowanie, wycofanie
i usuwanie;


2) dostawach
– należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu,
dzierżawy oraz leasingu;


2a) dynamicznym
systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony
w czasie
elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których
przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie
umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne;


3) kierowniku
zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który –
zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest
uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem
pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego;


4)


5) najkorzystniejszej
ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się
do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą
ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie
działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można
z góry opisać w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący –
ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;


5a) newralgicznych
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane do
celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem
z informacji niejawnych, wymagają ich wykorzystania lub je
zawierają;


5b) newralgicznym
sprzęcie – należy przez to rozumieć sprzęt do celów bezpieczeństwa,
który wiąże się z korzystaniem z informacji
niejawnych,
wymaga ich wykorzystania lub je zawiera;


5c) newralgicznych
usługach – należy przez to rozumieć usługi do celów bezpieczeństwa,
które wiążą się z korzystaniem z informacji
niejawnych,
wymagają ich wykorzystania lub je zawierają;


5d) obiekcie
budowlanym – należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych
w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej
i wodnej,
który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną;


6) ofercie
częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie
z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wykonanie
części zamówienia publicznego;


7) ofercie
wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie
z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków
zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób
wykonania zamówienia publicznego;


7a) postępowaniu
o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć
postępowanie
wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia
o zamówieniu lub
przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia
do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy,
z którym
zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub –
w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki –
wynegocjowania
postanowień takiej umowy;


8) robotach
budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych określonych
w przepisach
wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a także
realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;


8a) sprzęcie
wojskowym – należy przez to rozumieć wyposażenie specjalnie
zaprojektowane lub zaadaptowane do potrzeb wojskowych
i przeznaczone
do użycia jako broń, amunicja lub materiały wojenne;


8b) sytuacji
kryzysowej – należy przez to rozumieć:

a) wojnę,


b) konflikt
zbrojny,


c) jakąkolwiek
sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda,
wyraźnie przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące
w życiu
codziennym oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub
mająca
poważne następstwa dla dóbr materialnych, lub wymagająca podjęcia
działań w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do
przeżycia;


9) środkach
publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne
w rozumieniu
przepisów o finansach publicznych;


9a) umowie
ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym
a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest
ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą
zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen
i,
jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości;

9b)
umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym,
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;


10) usługach
– należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem
nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub art. 2b;


11) wykonawcy
– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;


11a) zakupach
cywilnych – należy przez to rozumieć zamówienia inne niż zamówienia,
o których mowa w art. 131a ust. 1, które obejmują
zamówienia na dostawy niewojskowe, roboty budowlane lub usługi do
celów logistycznych;


12) zamawiającym
– należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną
do stosowania ustawy;


13) zamówieniach
publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane
między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są
usługi,
dostawy lub roboty budowlane.


Art.
2a. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym
i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień
dyrektywy
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca
2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
oraz dyrektywy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca
2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu
i usług pocztowych.


Art.
2b. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym
i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień
dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13
lipca
2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych
zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez
instytucje
lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE.


Art.
2c. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia, wykaz robót budowlanych, z uwzględnieniem
postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji
procedur
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy
i usługi
oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady
z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.


Art.
3. 1. 
Ustawę
stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych
dalej 
„zamówieniami”,
przez:

1) jednostki
sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o
finansach publicznych;


2) inne,
niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej;


3) inne,
niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone
w szczególnym
celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym
niemających
charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty,
o których
mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2,
pojedynczo lub
wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują
je w ponad 50% lub


b) posiadają
ponad połowę udziałów albo akcji, lub


c) sprawują
nadzór nad organem zarządzającym, lub


d) mają
prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub
zarządzającego;


3a) związki
podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub
podmiotów,
o których mowa w pkt 3;


4) inne
niż określone w pkt 1-3a podmioty, jeżeli zamówienie jest
udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów
działalności, o której mowa w art. 132,
a działalność
ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo
jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
pojedynczo lub
wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na
nie dominujący wpływ, w szczególności:

a) finansują
je w ponad 50% lub


b) posiadają
ponad połowę udziałów albo akcji, lub


c) posiadają
ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub


d) sprawują
nadzór nad organem zarządzającym, lub


e) mają
prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego;


5) inne
niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie
zachodzą
następujące okoliczności:

a) ponad
50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze
środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa
w pkt
1-3a,


b) wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,


c) przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności
w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali,
obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków
szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych
przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi
robotami budowlanymi;


6)


7) podmioty,
z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na
podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji
na
roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn.
zm.), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia
w celu
jej wykonania.


2. Prawami
szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są prawa
przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej,
polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla
jednego lub większej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych
odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje
obowiązku ich przyznania.


3. Podmioty,
o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe
na
dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od
zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania,
uczciwej konkurencji i przejrzystości.


Art.
4. 
Ustawy nie stosuje się do:


1) zamówień
udzielanych na podstawie:

a) szczególnej
procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej
w ustawie,


b) umów
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,
dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż
ustawa procedury udzielania zamówień,


c) umowy
międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską
a jednym
lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej,
dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej
umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury
udzielania zamówień;


2) zamówień
Narodowego Banku Polskiego związanych z:

a) wykonywaniem
zadań dotyczących realizacji polityki pieniężnej, a w
szczególności zamówień na usługi finansowe związane z emisją,
sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub
innych
instrumentów finansowych,


b) obrotem
papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa,


c) obsługą
zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym,


d) emisją
znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami,


e) gromadzeniem
rezerw dewizowych i zarządzaniem tymi rezerwami,


f) gromadzeniem
złota i metali szlachetnych,


g) prowadzeniem
rachunków bankowych i przeprowadzaniem bankowych rozliczeń
pieniężnych;


2a) zamówień
Banku Gospodarstwa Krajowego:

a) związanych
z realizacją zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych,
powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na
podstawie odrębnych ustaw oraz realizacją programów rządowych,
w części dotyczącej:


prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń
pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,


pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności
finansowej, finansowania działalności obsługiwanych funduszy
i programów oraz refinansowania akcji kredytowej,


b) związanych
z operacjami na rynku międzybankowym dotyczących zarządzania
długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa,


c) związanych
z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego, w części dotyczącej:


otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania
bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku
międzybankowym,


pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej
oraz refinansowania akcji kredytowej;


3) zamówień,
których przedmiotem są:

a) usługi
arbitrażowe lub pojednawcze,


b) usługi
Narodowego Banku Polskiego,


c)


d)


e) usługi
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
oraz świadczenie usług badawczych, które nie są
w całości
opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią
wyłącznie jego własności,


f)


g) nabycie,
przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych
przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,


h) zakup
czasu antenowego,


i) nabycie
własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości,
w szczególności dzierżawy i najmu,


j) usługi
finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem
papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,
w szczególności związane z transakcjami mającymi na
celu
uzyskanie dla zamawiającego środków pieniężnych lub kapitału,


k) dostawy
uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych
substancji, jednostek poświadczonej redukcji emisji oraz jednostek
redukcji emisji, w rozumieniu przepisów o handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych
substancji,


l) usługi
Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi
jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
i 2,
z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego;


4) umów
z zakresu prawa pracy;


4a)


5) zamówień,
którym nadano klauzulę 
„tajne” lub „ściśle
tajne”
 zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych, lub
jeżeli
wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona
bezpieczeństwa publicznego;


5a) zamówień
w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez
jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach
użycia
lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami
państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;


5b) zamówień,
dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami
wojennymi, o których mowa w art. 346 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jeżeli wymaga tego
podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, a udzielenie
zamówienia bez zastosowania ustawy nie wpłynie negatywnie na warunki
konkurencji na rynku wewnętrznym w odniesieniu do produktów,
które nie są przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych;


6) zamówień
na usługi udzielane innemu zamawiającemu, o którym mowa
w art.
3 ust. 1 pkt 1-3a, któremu przyznano, w drodze ustawy lub
decyzji administracyjnej, wyłączne prawo do świadczenia tych usług;


7) przyznawania
dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te są przyznawane na
podstawie ustaw;


8) zamówień
i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych
równowartości kwoty 14 000 euro;


9)


10) zamówień,
których głównym celem jest:

a) pozwolenie
zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci
telekomunikacyjnej lub


b) eksploatacja
publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub


c) świadczenie
publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej
sieci telekomunikacyjnej;


11) nabywania
dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub
od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego;


12) koncesji
na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu
ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi;


13) zamówień
udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy
publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji,
jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

a) zasadnicza
część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy
wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,


b) organ
władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej
kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami
nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności
polegającą
na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące
zarządzania sprawami instytucji,


c) przedmiot
zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji
gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt
2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885);


14) zamówień
udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki
organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy
prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje
gospodarki budżetowej, jeżeli łącznie są spełnione następujące
warunki:

a) zamówienia
te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności,


b) wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,


c) zasadnicza
część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań
wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej,


d) przedmiot
zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego
zakładu pracy.


Art.
4a.


Art.
4b. 1. 
Ustawy nie stosuje się do zamówień,
o których
mowa w art. 131a ust. 1:


1) podlegających:

a) szczególnej
procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma państwami
niebędącymi członkami Unii Europejskiej, lub porozumienia zawieranego
na szczeblu ministerialnym,


b) szczególnej
procedurze na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu
ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem wojsk
i dotyczących
przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca
zamieszkania,


c) szczególnej
procedurze organizacji międzynarodowej, jeżeli zamówienia muszą być
udzielane przez Rzeczpospolitą Polską zgodnie z tą procedurą;


2) w
przypadku których stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby
zamawiającego do przekazania informacji, których ujawnienie jest
sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa;


3) udzielanych
do celów działalności wywiadowczej;


4) udzielanych
w ramach programu współpracy opartego na badaniach
i rozwoju,
prowadzonych wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i co
najmniej
jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej nad opracowaniem nowego
produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, do późniejszych etapów
całości lub części cyklu życia tego produktu;


5) udzielanych
w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej,
w tym
zakupów cywilnych realizowanych podczas rozmieszczenia sił zbrojnych,
oraz sił, do których podstawowych zadań należy ochrona
bezpieczeństwa, w przypadku gdy względy operacyjne wymagają
ich
udzielenia wykonawcom usytuowanym w strefie prowadzenia
działań;


6) udzielanych
przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej rządowi innego państwa
związanych z:

a) dostawami
sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu,


b) robotami
budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi
z takim
sprzętem, lub


c) robotami
budowlanymi i usługami do szczególnych celów wojskowych lub
newralgicznymi robotami budowlanymi lub usługami;


7) których
przedmiotem są usługi finansowe, z wyjątkiem usług
ubezpieczeniowych.


2. Zamawiający
nie może korzystać z zasad, procedur, programów, układów lub
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b
oraz w art. 4b
ust. 1, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.


3. W
przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
zamawiający po wszczęciu programu jest obowiązany informować Komisję
Europejską o części wydatków na badania i rozwój
dotyczących ogólnych kosztów programu współpracy, porozumieniu
dotyczącym podziału kosztów oraz o planowanych zamówieniach
dla
każdego państwa członkowskiego.


Art.
4c. 
Rada Ministrów określi, w drodze
rozporządzenia, na
wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do
spraw
wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw
Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz
ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania
w sprawie
oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa,
mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania
przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego,
a także właściwego wykonywania napraw i remontów
posiadanego sprzętu wojskowego.


Art.
5. 1. 
Do postępowań o udzielenie
zamówień, których
przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie
stosuje się przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów
składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na
podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu
negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz
licytacji
elektronicznej.


1a. W
przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1,
zamawiający
może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia
lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także
w innych
uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62
ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności
jeżeli
zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną
z następujących okoliczności: 

1) naruszeniem
zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków;


2) naruszeniem
zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;


3) poniesieniem
straty w mieniu publicznym;


4) uniemożliwieniem
terminowej realizacji zadań.


1b. W
przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi prawnicze,
polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami,
trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym
w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego
ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa, nie stosuje się
przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez
ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej
ręki.


2. Jeżeli
zamówienie obejmuje równocześnie usługi, o których mowa
w ust.
1, oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia
zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia,
którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.


3. Zamawiający
nie może w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień
określonych ustawą łączyć innych zamówień z usługami,
o których
mowa w ust. 1.


Art.
6. 1. 
Jeżeli zamówienie obejmuje
równocześnie dostawy
oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia
zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia,
którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest
największy. 

2. Jeżeli
zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz rozmieszczenie lub
instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia
takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw.


3. Jeżeli
zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz dostawy
niezbędne do ich wykonania, do udzielenia takiego zamówienia stosuje
się przepisy dotyczące robót budowlanych.


4. Jeżeli
zamówienie obejmuje równocześnie usługi oraz roboty budowlane
niezbędne do wykonania usług, do udzielenia zamówienia stosuje się
przepisy dotyczące usług.


Art.
6a. 
W przypadku zamówień udzielanych
w częściach, do
udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować
przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej
wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość
kwoty
80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót
budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie
więcej niż 20% wartości zamówienia.


Rozdział
2

Zasady
udzielania zamówień


Art.
7. 1. 
Zamawiający przygotowuje
i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców. 

2. Czynności
związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające
bezstronność
i obiektywizm.


3. Zamówienia
udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy.


Art.
8. 1. 
Postępowanie o udzielenie
zamówienia jest
jawne. 

2. Zamawiający
może ograniczyć dostęp do informacji związanych
z postępowaniem
o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach
określonych
w ustawie.


3. Nie
ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art.
86 ust. 4. Do konkursu przepis stosuje się odpowiednio.


Art.
9. 1. 
Postępowanie o udzielenie
zamówienia,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie,
prowadzi
się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.


3. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę
na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych
dokumentów również w jednym z języków powszechnie
używanych
w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym
zamówienie jest udzielane.


Art.
10. 1. 
Podstawowymi trybami udzielania
zamówienia są
przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 

2. Zamawiający
może udzielić zamówienia w trybie negocjacji
z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji
elektronicznej tylko w przypadkach określonych
w ustawie.


Rozdział
3

Ogłoszenia


Art.
11. 1. 
Ogłoszenia, o których mowa
w ustawie:

1) zamieszcza
się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na
stronach
portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego
dalej 
„Urzędem”;


2) publikuje
się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są
przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


2.


3.


4. Ogłoszenie
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający
może
zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie
o zmianie
ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszczenia
zmienianego ogłoszenia i jego numer.


5. Zamawiający
może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie,
którego zamieszczenie w Biuletynie ze względu na wartość
zamówienia albo konkursu nie jest obowiązkowe.


6. Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory
ogłoszeń
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, mając na
względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość zamówienia albo konkursu.


7. Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się, zgodnie
z wzorami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr
1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe
formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania
zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz.
UE L
257 z 01.10.2005, str. 1), jeżeli wartość zamówienia lub
konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie ust. 8.


8. Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty
wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając
na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii
Europejskiej.


Art.
12. 1. 
Ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień
Publicznych zamieszcza się drogą elektroniczną za pomocą formularzy
umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu.

2. Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia przekazuje się pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadkach przewidzianych
w ustawie – drogą elektroniczną zgodnie z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej,
o której
mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2004/18/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty
budowlane, dostawy i usługi albo w ust. 3 załącznika
XX do
dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia
31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez
podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
transportu i usług pocztowych, zwanej dalej 
„stroną
internetową określoną w dyrektywie”
.


3. Zamawiający
jest obowiązany udokumentować:

1) zamieszczenie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
w szczególności
przechowywać dowód jego zamieszczenia;


2) publikację
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
w szczególności przechowywać dowód jego publikacji.


4. Ogłoszenie
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zamawiający
może zmienić, przekazując Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej
procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie
z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej
w dyrektywie.


5. Zamawiający
może przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie,
którego publikacja ze względu na wartość zamówienia lub konkursu nie
jest obowiązkowa.


Art.
12a. 1. 
W przypadku dokonywania zmiany
treści
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we
wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.


2. Jeżeli
zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna,
w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub
zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający
przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub termin składania ofert o czas
niezbędny
na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że
w postępowaniach, których wartość jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.
8, termin składania:

1) ofert
nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu
nieograniczonego;


2) wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie może być
krótszy niż 30 dni, a jeżeli zachodzi pilna potrzeba
udzielenia
zamówienia niż 10 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej – w trybie przetargu
ograniczonego
lub negocjacji z ogłoszeniem.


3. Zamawiający
niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.


Art.
13. 1. 
Zamawiający
po zatwierdzeniu albo uchwaleniu planu finansowego zgodnie
z obowiązującymi zamawiającego przepisami, statutem lub umową,
a w przypadku zamawiających, którzy nie sporządzają planu
finansowego – raz w roku, może przekazać Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej lub zamieścić na własnej stronie
internetowej
w miejscu wyodrębnionym dla zamówień, zwanym dalej 
„profilem
nabywcy”
,
wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych
w terminie
następnych 12 miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których
wartość:

1) dla
robót budowlanych – jest równa lub przekracza kwotę określoną
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której
jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
o zamówieniach
na roboty budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;


2) zsumowana
dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej kwoty
określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
w ramach
danej grupy określonej w rozporządzeniu (WE) Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE L
340
z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 3, z późn. zm.), zwanym
dalej 
„Wspólnym
Słownikiem Zamówień”
,
jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość
kwoty
750 000 euro;


3) zsumowana
dla usług o wartości równej lub przekraczającej kwoty
określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
w ramach
kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 2 do Wspólnego
Słownika Zamówień, jest równa lub przekracza wyrażoną
w złotych
równowartość kwoty 750 000 euro.


2. Ogłoszenie,
o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić
w profilu nabywcy po przekazaniu ogłoszenia o profilu
nabywcy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej określonej w dyrektywie.


3. Przepisu
ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi,
o których
mowa w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień udzielanych
w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny.


DZIAŁ
II

Postępowanie
o udzielenie zamówienia


Rozdział
1

Zamawiający
i wykonawcy


Art.
14. 
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego
i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.


Art.
15. 1. 
Postępowanie o udzielenie
zamówienia
przygotowuje i przeprowadza zamawiający. 

2. Zamawiający
może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub
osobie trzeciej.


3. Podmioty,
o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy
zamawiającego.


Art.
15a. 1. 
Centralny zamawiający może
przygotowywać
i przeprowadzać postępowania o udzielenie zamówienia,
udzielać zamówień lub zawierać umowy ramowe na potrzeby zamawiających
z administracji rządowej, jeżeli zamówienie jest związane
z działalnością więcej niż jednego zamawiającego.

2. Zamawiający
z administracji rządowej mogą udzielać zamówień na podstawie
umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego, jeżeli umowa
ramowa to przewiduje.


3. Centralny
zamawiający może dokonywać czynności, o których mowa
w ust.
1, również na potrzeby innych zamawiających.


4. Prezes
Rady Ministrów może wskazać centralnego zamawiającego spośród organów
administracji rządowej lub jednostek organizacyjnych podległych tym
organom lub przez nie nadzorowanych.


5. Prezes
Rady Ministrów, wskazując centralnego zamawiającego, może,
w drodze
zarządzenia, polecić zamawiającym z administracji rządowej
nabywanie określonych rodzajów zamówień od centralnego zamawiającego
lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego oraz
udzielanie zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez
centralnego zamawiającego, a także określić zakres informacji
przekazywanych centralnemu zamawiającemu przez tych zamawiających,
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oraz sposób
współdziałania z centralnym zamawiającym.


6. Przepisy
dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do centralnego
zamawiającego.


Art.
16. 1. 
Zamawiający mogą wspólnie
przeprowadzić
postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie
zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na
ich rzecz. 

2.


3. Minister
kierujący działem administracji rządowej może, w drodze
zarządzenia, wskazać, spośród podległych jemu jednostek
organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych, zamawiającego, który
będzie właściwy do przeprowadzenia postępowania i udzielenia
zamówienia na rzecz tych jednostek, a także polecić tym
jednostkom nabywanie określonych rodzajów zamówień od wskazanego albo
centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez
wskazanego albo centralnego zamawiającego oraz polecić udzielanie
zamówień na podstawie umowy ramowej zawartej przez wskazanego albo
centralnego zamawiającego.


4. Organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć spośród
podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostkę
organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia
zamówienia na rzecz tych jednostek.


5. Przepisy
dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających,
o których mowa w ust. 1.


Art.
17. 1. 
Osoby wykonujące czynności
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli: 

1) ubiegają
się o udzielenie tego zamówienia;


2) pozostają
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane
z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego
zastępcą
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;


3) przed
upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia
z wykonawcą
lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;


4) pozostają
z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;


5) zostały
prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych.


2. Osoby
wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania,
pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności,
o których mowa w ust. 1.


3. Czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez
osobę
podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1,
powtarza
się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności
faktycznych niewpływających na wynik postępowania.


Art.
18. 1. 
Za przygotowanie
i przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik
zamawiającego. 

2. Za
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie
zamówienia odpowiadają także inne osoby w zakresie,
w jakim
powierzono im czynności w postępowaniu oraz czynności związane
z przygotowaniem postępowania. Kierownik zamawiającego może
powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności,
określonych w niniejszym rozdziale, pracownikom zamawiającego.


3. Jeżeli
przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie
zamówienia na podstawie przepisów odrębnych jest zastrzeżone dla
organu innego niż kierownik zamawiającego, przepisy dotyczące
kierownika zamawiającego stosuje się odpowiednio do tego organu.


Art.
19. 1. 
Kierownik
zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia, zwaną dalej 
„komisją
przetargową”
,
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może
powołać komisję przetargową. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje
się.


3. Komisja
przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do
przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań.


Art.
20. 1. 
Komisja przetargowa jest zespołem
pomocniczym
kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez
wykonawców warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia oraz do badania i oceny ofert. 

2. Kierownik
zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie
innych, niż określone w ust. 1, czynności
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych
z przygotowaniem postępowania o udzielenie
zamówienia.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.


3. Komisja
przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi
zamawiającego propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty
oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a także
w zakresie,
o którym mowa w ust. 1, występuje
z wnioskiem
o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.


Art.
21. 1. 
Członków komisji przetargowej
powołuje
i odwołuje kierownik zamawiającego. 

2. Komisja
przetargowa składa się z co najmniej trzech osób.


3. Kierownik
zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres
obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie
sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej
członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac.


4. Jeżeli
dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia
wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego,
z własnej
inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać
biegłych. Przepis art. 17 stosuje się.


Art.
22. 1. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;


2) posiadania
wiedzy i doświadczenia;


3) dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;


4) sytuacji
ekonomicznej i finansowej.


2. Zamawiający
może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że
o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których
ponad
50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


3. Opis
sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa
w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu
o zamówieniu
lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji
ogłoszenia
o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji.


4. Opis
sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa
w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem
zamówienia
oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.


5. Warunki,
o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania
oceny
ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do
należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu
w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią
dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub
instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać
zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia
w szczególności
w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności
i doświadczenia.


Art.
23. 1. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o
udzielenie zamówienia. 

2. W
przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy
ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.


3. Przepisy
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,
o których
mowa w ust. 1.


4. Jeżeli
oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została
wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


Art.
24. 1. 
Z postępowania o udzielenie
zamówienia
wyklucza się:

1) wykonawców,
którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli
szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż
5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone
orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat
przed
wszczęciem postępowania;


1a) wykonawców,
z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy
w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za
które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło
w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;


2) wykonawców,
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego;


3) wykonawców,
którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości
wykonania decyzji właściwego organu;


4) osoby
fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;


5) spółki
jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych,
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;


6) spółki
partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;


7) spółki
komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;


8) osoby
prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;


9) podmioty
zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności
podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;


10) wykonawców
będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art.
9 lub art. 10
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;


11) wykonawców
będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika,
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka
organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym
mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.


2. Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również
wykonawców, którzy:

1) wykonywali
bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas
dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.
1, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1
pkt 1
i 2;


2) nie
wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony
okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa
w art.
46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą;


3) złożyli
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;


4) nie
wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;


5) należąc
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.
U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.


3. Zamawiający
zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art.
92
ust. 1 pkt 3.


4. Ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Art.
24a. 
Zamawiający niezwłocznie po uprawomocnieniu się
orzeczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1,
przekazuje jego odpis Prezesowi Urzędu wraz z danymi,
o których
mowa w art. 154b ust. 1. Prezes Urzędu niezwłocznie po
otrzymaniu odpisu orzeczenia dokonuje zmiany w wykazie,
o którym
mowa w art. 154 pkt 5a.


Art.
24b. 1. 
Zamawiający zwraca się do wykonawcy
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy
zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

2. Zamawiający,
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa
w art.
24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich
zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej
konkurencji.


3. Zamawiający
wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcę,
który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy,
o której mowa w art. 26 ust. 2d.


Art.
25. 1. 
W postępowaniu o udzielenie
zamówienia
zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia
lub dokumenty potwierdzające spełnianie:

1) warunków
udziału w postępowaniu,


2) przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającegozamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do
składania ofert.

2. Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz formy,
w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na uwadze, że
potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia może być zamiast dokumentu również
oświadczenie złożone przed właściwym organem, potwierdzeniem
niekaralności wykonawcy może być w szczególności informacja
z Krajowego Rejestru Karnego, a potwierdzeniem, że
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego może być w szczególności
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
oraz że
formy dokumentów powinny umożliwiać udzielanie zamówień również drogą
elektroniczną, a także potrzebę zapewnienia ochrony informacji
niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych informacji,
związanych z nimi lub je zawierających, w sposób
określony
w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Art.
26. 1. 
Zamawiający żąda od wykonawcy
dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.


2a. Wykonawca
na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym
jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa
w art.
22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1.


2b. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia.


2c. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku.


2d. Wykonawca,
wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24
ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się.


3. Zamawiający
wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,
o których
mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.
1,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie
przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych
przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo termin składania ofert.


4. Zamawiający
wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa
w art. 25 ust. 1.


5.


Art.
27. 1. 
W postępowaniach
o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający
i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem
zamawiającego,
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Jeżeli
zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.


3. Wybrany
sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest
forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w ustawie.


4. Zamawiający
może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazywane
faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie
lub w
drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


5. Informacja
o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wniosek
uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej
i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie
7 dni
od dnia upływu terminu składania wniosków.


Art.
28.


Rozdział
2

Przygotowanie
postępowania


Art.
29. 1. 
Przedmiot zamówienia opisuje
się w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych
i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie
oferty. 

2. Przedmiotu
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję.


3. Przedmiotu
zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką
przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
a wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub
równoważny”
.


4. Zamawiający
może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania
związane
z realizacją zamówienia, dotyczące:


1) zatrudnienia
osób:

a) bezrobotnych
lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego,
o których
mowa w przepisach o promocji zatrudnienia
i instytucjach
rynku pracy,


b) niepełnosprawnych,
o których mowa w przepisach o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,


c) innych
niż określone w lit. a lub b, o których mowa
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym


lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;


2) utworzenia
funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o
promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym
wpłaty
pracodawców stanowić będą co najmniej czterokrotność najniższej
wpłaty określonej w tych przepisach;


3) zwiększenia
wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego,
w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku
pracy, do wysokości określonej w pkt 2.


Art.
30. 1. 
Zamawiający opisuje przedmiot
zamówienia za
pomocą cech technicznych i jakościowych,
z zachowaniem
Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te
normy.


2. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

1) europejskie
aprobaty techniczne;


2) wspólne
specyfikacje techniczne;


3) normy
międzynarodowe;


4) inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy
normalizacyjne.


3. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub
norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm
i systemów,
o których mowa w ust. 2, uwzględnia się w
kolejności:

1) Polskie
Normy;


2) polskie
aprobaty techniczne;


3) polskie
specyfikacje techniczne.


4. Opisując
przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa
w ust.
1-3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.


5. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone
przez zamawiającego.


6. Zamawiający
może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem
przepisów ust. 1-3, jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu
zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymagania te
mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko.


7. Do
opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone
we Wspólnym Słowniku Zamówień.


Art.
31. 1. 
Zamawiający opisuje przedmiot
zamówienia na
roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Jeżeli
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. –
Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą
programu funkcjonalno-użytkowego.


3. Program
funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego,
w którym
podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe
i funkcjonalne.


4. Minister
właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres
i formę: 

1) dokumentacji
projektowej,


2) specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,


3) programu
funkcjonalno-użytkowego


mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy
i kody Wspólnego Słownika Zamówień.


Art.
31a. 1. 
Zamawiający, przed wszczęciem
postępowania
o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny,
zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji
w zakresie
niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

2. Dialog
techniczny prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców
i oferowanych przez nich rozwiązań.


Art.
31b. 
Zamawiający zamieszcza informację
o zamiarze
przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie
na
swojej stronie internetowej.


Art.
31c. 
Zamawiający zamieszcza informację
o zastosowaniu
dialogu technicznego w ogłoszeniu o zamówieniu,
którego
dotyczył dialog techniczny.


Art.
32. 1. 
Podstawą ustalenia wartości
zamówienia jest
całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów
i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą
starannością. 

2. Zamawiający
nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić
zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.


3. Jeżeli
zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,
o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt 3
i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość
zamówień uzupełniających.


4. Jeżeli
zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo
udziela zamówienia w częściach, z których każda
stanowi
przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna
wartość poszczególnych części zamówienia.


5. Jeżeli
wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca
samodzielność finansową udziela zamówienia związanego z jej
własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się
odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki
organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową.


6. Wartością
dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych
tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie
trwania dynamicznego systemu zakupów.


7. Wartością
umowy ramowej jest łączna wartość zamówień, których zamawiający
zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej.


Art.
33. 1. 
Wartość zamówienia na roboty
budowlane ustala
się na podstawie: 

1) kosztorysu
inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji
projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli
przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;


2) planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. –
Prawo budowlane.


2. Przy
obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się
także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót
budowlanych
oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.


3. Minister
właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi,
w drodze rozporządzenia: 

1) metody
i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,


2) metody
i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym


uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne,
mające wpływ na wartość zamówienia.


Art.
34. 1. 
Podstawą ustalenia wartości
zamówienia na usługi
lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień
tego samego rodzaju:

1) udzielonych
w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim
roku
budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych
usług
lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo


2) których
zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy
następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.


2. Wybór
podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy
powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu
uniknięcia stosowania przepisów ustawy.


3. Jeżeli
zamówienia udziela się na czas:

1) nieoznaczony,
wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem
okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia;


2) oznaczony:

a) nie
dłuższy niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona
z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia,


b) dłuższy
niż 12 miesięcy, wartością zamówienia jest wartość ustalona
z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, a w
przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy nabywane na
podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu z uwzględnieniem
również wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie
zamówienia
publicznego.


4. Jeżeli
zamówienie obejmuje usługi bankowe lub inne usługi finansowe,
wartością zamówienia są opłaty, prowizje, odsetki i inne
podobne
świadczenia.


5. Jeżeli
zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy
ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy
zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji.


Art.
35. 1. 
Ustalenia wartości zamówienia
dokonuje się nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są
dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 

2. Jeżeli
po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności
mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem
postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.


3. Prezes
Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze
rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień,
z uwzględnieniem
ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym
Unii
Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania
zamówień.


Art.
36. 1. 
Specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
zawiera co najmniej:

1) nazwę
(firmę) oraz adres zamawiającego;


2) tryb
udzielenia zamówienia;


3) opis
przedmiotu zamówienia;


4) termin
wykonania zamówienia;


5) warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;


6) wykaz
oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;


7) informacje
o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie
osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;


8) wymagania
dotyczące wadium;


9) termin
związania ofertą;


10) opis
sposobu przygotowywania ofert;


11) miejsce
oraz termin składania i otwarcia ofert;


12) opis
sposobu obliczenia ceny;


13) opis
kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
i sposobu
oceny ofert;


14) informacje
o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego;


15) wymagania
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;


16) istotne
dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia
publicznego na takich warunkach;


17) pouczenie
o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.


2. W
przypadku gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, specyfikacja
istotnych warunków zamówienia zawiera również:

1) opis
części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych;


2) maksymalną
liczbę wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową,
jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;


3) informację
o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6
pkt 3
i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;


4) opis
sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający
dopuszcza ich składanie;


5) adres
poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli
zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;


6) informacje
dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone
rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje
rozliczenia w walutach obcych;


7) jeżeli
zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

a) informację
o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej,


b) wymagania
dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców,
w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych,


c) informację,
które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku
aukcji
elektronicznej;


8) wysokość
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot;


9) jeżeli
zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa
w art. 29
ust. 4, określenie w szczególności:

a) liczby
osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1,
i okresu
wymaganego zatrudnienia tych osób,


b) sposobu
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 29
ust. 4 pkt 1, lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego,


c) uprawnienia
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę
wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz
sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań;

10)
informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2;

11)
w przypadku zamówień na roboty budowlane:

a)
wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których
niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania,

b)
informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje;

12)
procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty
budowlane, jeżeli zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3.


3. W
postępowaniach, w których wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.
8, specyfikacja istotnych warunków zamówienia może nie zawierać
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 8
i 15.


4. uchylony


5. uchylony

Art. 36a. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:

1)
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;

2)
prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1

Art. 36b. 1. Zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał

się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca
lub  wykonawca  samodzielnie
spełnia  je  w  stopniu
nie  mniejszym  niż  wymagany
w  trakcie  postępowania
o udzielenie zamówienia.


Art.
37. 1. 
Specyfikację istotnych warunków
zamówienia
przekazuje się nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2.

2. Zamawiający
może udostępnić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji
w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert,
z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1.


Art.
38. 1. 
Wykonawca może zwrócić się do
zamawiającego
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż: 

1) na
6 dni przed upływem terminu składania ofert,


2) na
4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu
ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi
pilna potrzeba udzielenia zamówienia,


3) na
2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.

1a. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym
mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.


1b. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1.


2. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje
wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.


3. Zamawiający
może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie
internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza także
na
tej stronie; w takim przypadku sporządza informację
zawierającą
zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści
specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania
źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, a jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej
stronie.


4. W
uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej
stronie.


4a. Jeżeli
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
zamawiający:

1) zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;


2) przekazuje
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą
i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie –
jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


4b. Z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, jest
niedopuszczalne dokonywanie zmian w treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do
zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu.


5.


6. Jeżeli
w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach,
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje
o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej,
jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana
na tej stronie. Przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio.


7.


Rozdział
3

Tryby
udzielania zamówień


Oddział
1

Przetarg
nieograniczony


Art.
39. 
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia
zamówienia,
w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
o zamówieniu
oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.


Art.
40. 1. 
Zamawiający wszczyna postępowanie
w trybie
przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie
o zamówieniu
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
oraz na
stronie internetowej.

2. Jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.


3. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający
przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.


4.


5. Zamawiający
może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również
w inny
sposób niż określony w ust. 1-3, w szczególności
w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.


5a. Zamawiający
może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, bezpośrednio poinformować
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
znanych
sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności
świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem
zamówienia. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.


6. Ogłoszenie
o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane
w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie
internetowej, o której mowa w ust. 1,
w dzienniku lub
czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny
sposób: 

1) nie
może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem
jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,
a w
przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego
przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;


2) nie
może zawierać informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa
w ust.
3, innych niż przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;


3) zawiera
informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień
Publicznych, a w przypadku, o którym mowa
w ust. 3,
o dniu jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


Art.
41. 
Ogłoszenie o zamówieniu,
o którym mowa w art.
40 ust. 1, zawiera co najmniej:

1) nazwę
(firmę) i adres zamawiającego;


2) określenie
trybu zamówienia;


3) adres
strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia;


4) określenie
przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych;


5) informację
o możliwości złożenia oferty wariantowej;


6) termin
wykonania zamówienia;


7) warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;


8) informację
na temat wadium;


9) kryteria
oceny ofert i ich znaczenie;


10) miejsce
i termin składania ofert;


11) termin
związania ofertą;


12) informację
o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


13) informację
o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz
z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone
dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów;


14) informację
o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem
strony
internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;


15) informację
o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust.
6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień.


Art.
42. 1. 
Specyfikację istotnych warunków
zamówienia
udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych
albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do
upływu terminu składania ofert.

2. Na
wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Opłata, jakiej można
żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać
jedynie koszty jej druku oraz przekazania.


Art.
43. 1. 
Jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.
8, zamawiający wyznacza termin składania ofert
z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty,
z tym
że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być
krótszy
niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku
robót
budowlanych – nie krótszy niż 14 dni.


2. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin
składania ofert nie może być krótszy niż: 

1) 40
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie
z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej
w dyrektywie;


2) 47
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej w sposób inny niż określony
w pkt
1.


3. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
a informacja
o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu
informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało
wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu,
w zakresie,
w jakim informacje te są dostępne w momencie
publikacji
tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone
w profilu
nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy
przed
datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający może
wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż: 

1) 22
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie
z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej
w dyrektywie;


2) 29
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej w sposób inny niż określony
w pkt
1.


Art.
44. 
Wykonawca składa wraz z ofertą
oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
a jeżeli
zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków, również te dokumenty.


Art.
45. 1. 
Zamawiający żąda od wykonawców
wniesienia
wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać od
wykonawców wniesienia wadium.


3. Wadium
wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


4. Zamawiający
określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości
zamówienia.


5. Jeżeli
zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela
zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej
z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.


5a. Jeżeli
zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających,
o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust.
6 pkt 3 i 4, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia
podstawowego. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.


6. Wadium
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: 

1) pieniądzu;


2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze
poręczeniem pieniężnym;


3) gwarancjach
bankowych;


4) gwarancjach
ubezpieczeniowych;


5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr
42, poz. 275, z późn. zm.).


7. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.


8. Wadium
wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.


Art.
46. 1. 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim
wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a. Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.


2. Zamawiający
zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.


3. Zamawiający
żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.


4. Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


4a. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust.
3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w art.
25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to
z przyczyn nieleżących po jego stronie.


5. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta została wybrana: 

1) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;


2) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;


3) zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


Oddział
2

Przetarg
ograniczony


Art.
47. 
Przetarg ograniczony to tryb udzielenia
zamówienia,
w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie
o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski
o dopuszczenie do
udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy
zaproszeni do składania ofert.


Art.
48. 1. 
Do wszczęcia postępowania
w trybie
przetargu ograniczonego przepisy art. 40 stosuje się
odpowiednio. 


2. Ogłoszenie
o zamówieniu, o którym mowa w art. 47,
zawiera co
najmniej: 

1) nazwę
(firmę) i adres zamawiającego;


2) określenie
trybu zamówienia;


3) określenie
przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości
składania ofert częściowych;


4) informację
o możliwości złożenia oferty wariantowej;


5) termin
wykonania zamówienia;


6) warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków;


7) informację
o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu;


8) liczbę
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;


8a) opis
obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru
wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba
wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie
większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu;


9) informację
na temat wadium;


10) kryteria
oceny ofert i ich znaczenie;


11) miejsce
i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;


12) adres
strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja
istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na
tej stronie;


13) informację
o zamiarze zawarcia umowy ramowej;


14) informację
o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem
strony
internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;


15) informację
o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
i 7 lub art. 134 ust.
6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamówień.


Art.
49. 1. 
Jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.
8, zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza
termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania
i złożenia
wymaganych dokumentów, z tym że termin ten nie może być
krótszy
niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień
Publicznych.


2. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w przetargu
ograniczonym nie może być krótszy niż:

1) 30
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej, drogą elektroniczną zgodnie
z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej
w dyrektywie;


2) 37
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej, w inny sposób niż określony
w pkt
1.


3. Jeżeli
zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może,
w przypadkach, o których mowa w ust. 2,
wyznaczyć
krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż:

1) 10
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej, drogą elektroniczną zgodnie
z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej
w dyrektywie;


2) 15
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej faksem.


Art.
50. 1. 
Wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do
udziału w przetargu ograniczonym wykonawca składa oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
a jeżeli
zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków,
również te dokumenty.

2. W
przypadku złożenia po terminie wniosku o dopuszczenie do
udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie
art. 11 ust. 8 zamawiający niezwłocznie zwraca wniosek.
W przypadku
zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu wniosku po
terminie
oraz zwraca wniosek po upływie terminu do wniesienia odwołania.


Art.
51. 1. 
Zamawiający zaprasza do składania
ofert
wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej
konkurencję, nie mniejszej niż 5 i nie większej niż
20. 

1a. O
wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków zamawiający
niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


2. Jeżeli
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu,
jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza
do
składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny
i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do składania
ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania
o udzielenie
zamówienia.


3. Jeżeli
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu,
jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu
o zamówieniu,
zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich wykonawców
spełniających te warunki.


4. Wraz
z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje
wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wskazuje
termin i miejsce opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu,
o którym mowa w art. 47. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt
5
i 6 nie stosuje się.


Art.
52. 1. 
Jeżeli wartość zamówienia jest
mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.
8, zamawiający wyznacza termin składania ofert
z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty,
z tym
że termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofert dla dostaw lub usług i nie
krótszy niż 14 dni dla robót budowlanych.

2. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin
składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofert.


3. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
a informacja
o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu
informacyjnym, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało
wszystkie informacje wymagane w tym ogłoszeniu,
w zakresie,
w jakim informacje te są dostępne w momencie
publikacji
tego ogłoszenia, i zostało wysłane do publikacji Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczone
w profilu
nabywcy na co najmniej 52 dni i nie więcej niż 12 miesięcy
przed
datą wysłania ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający może
wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 22 dni.


4. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli
zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może
wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 10 dni.


5. Zamawiający
może wyznaczyć termin, o którym mowa w ust. 2,
krótszy o 5
dni, jeżeli udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej nie później niż od dnia publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
do
upływu terminu składania ofert.


Art.
53. 
Do przetargu ograniczonego stosuje się przepisy
art. 45
i 46.


Oddział
3

Negocjacje
z ogłoszeniem


Art.
54. 
Negocjacje z ogłoszeniem to tryb
udzielenia
zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu
o zamówieniu,
zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału
w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających
ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie
zaprasza ich
do składania ofert.


Art.
55. 1. 
Zamawiający może udzielić zamówienia
w trybie
negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:

1) w
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu
konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone,
a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;


2) w
wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót
budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia
wcześniejsze
dokonanie ich wyceny;


3) nie
można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług
w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty
w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu
ograniczonego;


4) przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach
badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w
celu
zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub
rozwoju;


5) wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


2.


Art.
56. 1. 
Do wszczęcia postępowania
w trybie
negocjacji z ogłoszeniem przepisy art. 40 i art. 48
ust. 2
stosuje się odpowiednio.

2. Do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w negocjacjach
z ogłoszeniem przepisy art. 49 i 50 stosuje się
odpowiednio.


Art.
57. 1. 
O wynikach oceny spełniania warunków
udziału
w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych
warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy
złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.

2. Zamawiający
zaprasza do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej
w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję,
nie
mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5. Przepisy art. 82-84, art. 89
ust. 1 pkt 1-3, 5 i 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, 6
i 7
i ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.


3. Jeżeli
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu,
jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza
do
składania ofert wstępnych wykonawców wyłonionych w sposób
obiektywny i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do
składania ofert wstępnych traktuje się jak wykluczonego
z postępowania o udzielenie zamówienia.


4. Jeżeli
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu,
jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza
do składania ofert wstępnych wszystkich wykonawców spełniających te
warunki.


5. Wraz
z zaproszeniem do składania ofert wstępnych zamawiający
przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art.
36 ust. 1 pkt 5, 6, 9 i 11 nie stosuje się.


6. Zamawiający
wyznacza termin składania ofert wstępnych, z uwzględnieniem
czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty wstępnej,
z tym że termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia
przekazania zaproszenia do składania ofert wstępnych.


Art.
58. 1. 
Zamawiający zaprasza do negocjacji
wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty wstępne niepodlegające odrzuceniu,
wskazując termin i miejsce opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu.

2. Zamawiający
prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełnienia
opisu
przedmiotu zamówienia lub warunków umowy w sprawie zamówienia
publicznego.


3. Prowadzone
negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może bez zgody
drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych
związanych z negocjacjami.


4. Wszelkie
wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także
dokumenty
związane z negocjacjami są przekazywane wykonawcom na równych
zasadach.


Art.
59. 1. 
Po zakończeniu negocjacji
zamawiający może
doprecyzować lub uzupełnić specyfikację istotnych warunków zamówienia
wyłącznie w zakresie, w jakim była ona przedmiotem
negocjacji.

2. Zmiany,
o których mowa w ust. 1, nie mogą prowadzić do
istotnej
zmiany przedmiotu zamówienia lub pierwotnych warunków zamówienia.


Art.
60. 1. 
Zamawiający zaprasza wykonawców,
z którymi
prowadził negocjacje, do składania ofert. Przepisy art. 45
i 46
stosuje się.


2. Zaproszenie
do składania ofert zawiera co najmniej informacje o:

1) miejscu
i terminie składania oraz otwarcia ofert;


2) obowiązku
wniesienia wadium;


3) terminie
związania ofertą.


3. Zamawiający
wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym
że
termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofert.


4. W
przypadku gdy zamawiający dokonał zmian, o których mowa
w art.
59 ust. 1, wraz z zaproszeniem do składania ofert przekazuje
specyfikację istotnych warunków zamówienia lub zamieszcza ją na
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniana na tej
stronie.


Oddział
3a

Dialog
konkurencyjny


Art.
60a. 
Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia
zamówienia,
w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu
zamawiający
prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog,
a następnie zaprasza ich do składania ofert.


Art.
60b. 1. 
Zamawiający może udzielić
zamówienia w trybie
dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące
okoliczności:

1) nie
jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na
szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu
zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub
obiektywnie
określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;


2) cena
nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.


2.


Art.
60c. 1. 
Do wszczęcia postępowania
w trybie dialogu
konkurencyjnego przepisy art. 40 i art. 48 ust. 2 stosuje się
odpowiednio, z tym że ogłoszenie o zamówieniu zawiera
również:

1) opis
potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób
umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału
w dialogu
lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;


2) informację
o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody.


1a. Jeżeli
ze względu na złożoność zamówienia nie można, na tym etapie
postępowania, ustalić znaczenia kryteriów oceny ofert,
w ogłoszeniu
o zamówieniu zamawiający podaje kryteria oceny ofert
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Przepisu
art. 48 ust. 2 pkt 10 nie stosuje się.


2. Do
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w dialogu
przepisy art. 49 ust. 1 i 2 oraz art. 50
stosuje się
odpowiednio.


Art.
60d. 1. 
O wynikach oceny spełniania
warunków udziału
w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych
warunków zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy
złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu.

2. Zamawiający
zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej
w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję,
nie
mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, nie mniejszej niż 5.


3. Jeżeli
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu,
jest większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza
do
dialogu wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny
i niedyskryminacyjny. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu
traktuje się jak wykluczonego z postępowania.


4. Jeżeli
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu,
jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zaprasza
do dialogu wszystkich wykonawców spełniających te warunki.


5. Zaproszenie
do dialogu zawiera co najmniej:

1) informację
o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia
o zamówieniu;


2) opis
potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób
umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału
w dialogu
lub informację o sposobie uzyskania tego opisu;


3) informację
o miejscu i terminie rozpoczęcia dialogu.


6. Wszelkie
wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także
dokumenty
związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych
zasadach.


7. Prowadzony
dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów
zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić
informacji technicznych i handlowych związanych
z dialogiem.


Art.
60e. 1. 
Zamawiający prowadzi dialog do
momentu, gdy
jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań
proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie
lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby.
O zakończeniu
dialogu zamawiający niezwłocznie informuje uczestniczących
w nim
wykonawców.

2. Zamawiający
może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań
będących przedmiotem dialogu.


3. Wraz
z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań
przedstawionych podczas dialogu, zamawiający przekazuje specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5
i 6 nie
stosuje się.


4. Zamawiający
wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym
że
termin ten nie może być krótszy niż 10 dni od dnia przekazania
zaproszenia do składania ofert. Przepisy art. 45 i 46 stosuje
się.


Oddział
4

Negocjacje
bez ogłoszenia


Art.
61. 
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia
zamówienia,
w którym zamawiający negocjuje warunki umowy
w sprawie
zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami,
a następnie zaprasza ich do składania ofert.


Art.
62. 1. 
Zamawiający może udzielić zamówienia
w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności: 

1) w
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie
zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność
z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;


2) został
przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 110,
w którym
nagrodą było zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia co najmniej
dwóch autorów wybranych prac konkursowych;


3) przedmiotem
zamówienia są rzeczy wytwarzane wyłącznie w celach badawczych,
doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu
zapewnienia
zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju;


4) ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej
nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych
dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogłoszeniem.


2. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których
jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi,
zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania
zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając
uzasadnienie
faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.


2a. Zamawiający,
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, może odpowiednio
zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do
Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze
zawarcia umowy zawierające co najmniej: 

1) nazwę
(firmę) oraz adres zamawiającego;


2) określenie
przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


3) uzasadnienie
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia;


4) nazwę
(firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano.


3. Przed
wszczęciem postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia na
podstawie ust. 1 pkt 1, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, zamawiający jest obowiązany przekazać Komisji
Europejskiej informację o unieważnieniu postępowania, jeżeli
Komisja Europejska wystąpi o jej przekazanie.


Art.
63. 1. 
Zamawiający wszczyna postępowanie
w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, przekazując wybranym przez siebie
wykonawcom zaproszenie do negocjacji. 


2. Zaproszenie
do negocjacji bez ogłoszenia zawiera co najmniej: 

1) nazwę
(firmę) i adres zamawiającego;


2) określenie
przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości
składania ofert częściowych;


3) informację
o możliwości złożenia oferty wariantowej;


4) termin
wykonania zamówienia;


5) warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;


6) określenie
trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;


7) kryteria
oceny ofert i ich znaczenie;


8) miejsce
i termin negocjacji z zamawiającym.


3. Zamawiający
zaprasza do negocjacji wykonawców w liczbie zapewniającej
konkurencję, nie mniejszej niż 5, chyba że ze względu na
specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je
wykonać jest mniejsza, jednak nie mniejsza niż 2.


4. W
przypadku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1,
zamawiający zaprasza do negocjacji co najmniej tych wykonawców,
którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym albo
przetargu
ograniczonym. Przepis ust. 3 stosuje się.


Art.
64. 1. 
Zamawiający wyznacza termin
składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie
i złożenie
oferty. 

2. Zapraszając
do składania ofert zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia
wadium. Przepisy art. 45 ust. 3-8 i art. 46 stosuje się.


3. Wraz
z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekazuje
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1
pkt 5 nie stosuje się.


Art.
65. 
Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58
ust. 3 i 4
oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.


Oddział
5

Zamówienie
z wolnej ręki


Art.
66. 1. 
Zamówienie z wolnej ręki to
tryb udzielenia
zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po
negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.


2. Zamawiający,
po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić
w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające
co
najmniej: 

1) nazwę
(firmę) oraz adres zamawiającego;


2) określenie
przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;


3) uzasadnienie
wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;


4) nazwę
(firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu
zamawiający zamierza udzielić zamówienia.


Art.
67. 1. 
Zamawiający może udzielić zamówienia
z wolnej
ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności: 


1) dostawy,
usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego
wykonawcę:

a) z
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze,


b) z
przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających
z odrębnych przepisów,


c) w
przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności
twórczej
lub artystycznej;


2) przeprowadzono
konkurs, o którym mowa w art. 110, w którym
nagrodą
było zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej
ręki autora wybranej pracy konkursowej;


3) ze
względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn
leżących
po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane
jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia;


4) w
prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia,
z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie
przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął
żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, nie
zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność
z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;


5) w
przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym
i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego
zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

a) z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów lub


b) wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego;


6) w
przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych
zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego,
a zamówienie uzupełniające było przewidziane
w ogłoszeniu
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest
zgodne
z przedmiotem zamówienia podstawowego;


7) w
przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli
zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy
o innych
parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność
techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne
w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe
zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego
i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;


8) możliwe
jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych
warunkach w związku z likwidacją działalności innego
podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym;


9) zamówienie
na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu
przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie
towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;


10) zamówienie
jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu
przepisów o służbie zagranicznej, a jego wartość jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie
art. 11 ust. 8;


11) zamówienie
jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej
w rozumieniu
przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego
wartość
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.


2. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których
jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi,
zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania
zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając
uzasadnienie
faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia.


3. Przepisu
ust. 2 nie stosuje się w przypadku zamówień udzielanych na
podstawie ust. 1:


1) pkt
1 lit. a, których przedmiotem są:

a) dostawy
wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzanie ścieków do sieci
kanalizacyjnej,


b) dostawy
gazu z sieci gazowej,


c) dostawy
ciepła z sieci ciepłowniczej,


d)


e) usługi
przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej, ciepła lub paliw
gazowych;


2) pkt
3 w celu ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
w szczególności zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach;


3) pkt
8 i 9.


4. Zamawiający
może odstąpić od stosowania przepisów art. 19-21, art. 24 ust. 1 pkt
1-3 i art. 68 ust. 1 w przypadku zamówień udzielanych
na
podstawie ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2, a także
zamówień, o których mowa w ust. 3.


5. Zamawiający
może odstąpić od stosowania przepisów art. 27, art. 68 ust. 2, art.
139 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 9.


Art.
68. 1. 
Wraz z zaproszeniem do
negocjacji
zamawiający przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia
postępowania, w tym istotne dla stron postanowienia, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.
Przepisów art. 36 ust. 1-3 oraz art. 37 i 38 nie
stosuje
się.
Przepisy art. 36a i art. 36b stosuje się odpowiednio.

2. Najpóźniej
wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego
wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych
warunków. Przepis art. 25 stosuje się odpowiednio.


Oddział
6

Zapytanie
o cenę


Art.
69. 
Zapytanie o cenę to tryb udzielenia
zamówienia,
w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do
wybranych
przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.


Art.
70. 
Zamawiający może udzielić zamówienia
w trybie
zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub
usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach
jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


Art.
71. 1. 
Zamawiający wszczyna postępowanie
w trybie
zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę
wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich
działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która
zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej
niż 5. 

2. Wraz
z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Przepisów art. 36 ust. 1
pkt 8 i 15 nie stosuje się.


Art.
72. 1. 
Każdy z wykonawców może
zaproponować tylko
jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji
w sprawie ceny. 

2. Zamawiający
udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.


Art.
73. 
Do zapytania o cenę przepisy art. 44
i art. 64
ust. 1 stosuje się odpowiednio.


Oddział
7

Licytacja
elektroniczna


Art.
74. 1. 
Licytacja elektroniczna to tryb
udzielenia
zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na
stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych
w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną,
wykonawcy
składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające
automatycznej klasyfikacji. 

2. Zamawiający
może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej,
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


Art.
75. 1. 
Zamawiający wszczyna postępowanie
w trybie
licytacji elektronicznej, zamieszczając ogłoszenie
o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie
internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja.


2. Ogłoszenie
o zamówieniu, o którym mowa w ust. 1,
zawiera co
najmniej: 

1) nazwę
(firmę) i adres zamawiającego;


2) określenie
trybu zamówienia;


3) określenie
przedmiotu zamówienia;


4) wymagania
dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców,
w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych;


5) sposób
postępowania w toku licytacji elektronicznej,
w szczególności
określenie minimalnych wysokości postąpień;


6) informacje
o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie
ich
trwania;


7) termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w licytacji
elektronicznej;


8) termin
otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji
elektronicznej;


9) warunki
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków;


10) informację
o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu;


11) termin
związania ofertą;


12) termin
wykonania zamówienia;


13) wymagania
dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;


14) istotne
dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne
warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia
publicznego na takich warunkach;


15) adres
strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna.


Art.
76. 1. 
Zamawiający wyznacza termin
składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
nie
krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia.

2. Zamawiający
dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej
i zaprasza
do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki
udziału w postępowaniu, określając w zaproszeniu
termin
związania ofertą wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.


3. Zamawiający
może żądać od wykonawców wniesienia wadium, w terminie przez
niego określonym, nie później jednak niż przed upływem terminu
otwarcia licytacji elektronicznej. Przepisy art. 45 i 46
stosuje
się odpowiednio.


4. Zamawiający
otwiera licytację elektroniczną w terminie określonym
w ogłoszeniu o zamówieniu, z tym że termin
ten nie
może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia
do składania ofert.


Art.
77. 
Zamawiający i wykonawcy od momentu
otwarcia do
momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia
i inne
informacje drogą elektroniczną.


Art.
78. 1. 
Ofertę składa się w postaci
elektronicznej.

2. Oferty
składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na
podstawie ceny.


3. Oferta
złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca
złożył ofertę korzystniejszą.


Art.
79. 1. 
Licytacja elektroniczna może być
jednoetapowa
albo wieloetapowa. 

2. Zamawiający
może, jeżeli zastrzegł to w ogłoszeniu, po zakończeniu każdego
etapu licytacji elektronicznej nie zakwalifikować do następnego etapu
licytacji elektronicznej tych wykonawców, którzy nie złożyli nowych
postąpień, informując ich o tym niezwłocznie.


3. W
toku każdego etapu licytacji elektronicznej zamawiający na bieżąco
przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych
przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w każdym
z etapów licytacji elektronicznej, a także
o cenach
złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia
licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających
identyfikację wykonawców.


Art.
80. 1. 
Zamawiający zamyka licytację
elektroniczną: 

1) w
terminie określonym w ogłoszeniu;


2) jeżeli
w ustalonym w ogłoszeniu okresie nie zostaną
zgłoszone nowe
postąpienia lub


3) po
zakończeniu ostatniego, ustalonego w ogłoszeniu etapu.


2. Bezpośrednio
po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający podaje, pod
ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem
internetowym,
nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.


3. Zamawiający
udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.


Art.
81. 
Do licytacji elektronicznej przepisów art.
36-38 i 82-92 nie stosuje się.


Rozdział
4

Wybór
najkorzystniejszej oferty


Art.
82. 1. 
Wykonawca może złożyć jedną
ofertę. 

2. Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo,
za
zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.


3. Treść
oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.


Art.
83. 1. 
Zamawiający może dopuścić możliwość
złożenia
oferty wariantowej, jeżeli cena nie jest jedynym kryterium
wyboru. 

2. Zamawiający
może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot
zamówienia jest podzielny.


3. W
przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może
złożyć
oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że
zamawiający określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które
oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.


Art.
84. 1. 
Wykonawca może, przed upływem
terminu do
składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

2. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości
mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona
po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po
terminie
oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.


Art.
85. 1. 
Wykonawca jest związany ofertą do
upływu terminu
określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
jednak
nie dłużej niż: 

1) 30
dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;


2) 90
dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000
euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro;


3) 60
dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt
1
i 2.


2. Wykonawca
samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


3. Odmowa
wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje
utraty wadium.


4. Przedłużenie
terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko
z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


5. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.


Art.
86. 1. 
Z zawartością ofert nie można
zapoznać się przed
upływem terminu otwarcia ofert. 

2. Otwarcie
ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu
do
ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin
składania ofert, jest dniem ich otwarcia.


3. Bezpośrednio
przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


4. Podczas
otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.


5. Informacje,
o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert,
na ich wniosek.


Art.
87. 1. 
W toku badania i oceny
ofert zamawiający
może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie
jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.

1a. W
postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego
w toku
badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia
informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest
dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań
zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


2. Zamawiający
poprawia w ofercie:

1) oczywiste
omyłki pisarskie,


2) oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,


3) inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty


niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.


Art.
88.


Art.
89. 1. 
Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli: 

1) jest
niezgodna z ustawą;


2) jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;


3) jej
złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;


4) zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;


5) została
złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;


6) zawiera
błędy w obliczeniu ceny;


7) wykonawca
w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził
się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2
pkt 3;


8) jest
nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


2.


Art.
90. 1. 
Zamawiający w celu
ustalenia, czy oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.

2. Zamawiający,
oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia,
wybrane
rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania
zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy
oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów.


3. Zamawiający
odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.


4. Jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający
zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu
ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę
z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca,
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że
pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu
przepisów o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.


Art.
91. 1. 
Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 

2. Kryteriami
oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do
przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność,
parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii
w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji,
serwis oraz termin wykonania zamówienia.


3. Kryteria
oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w
szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub
finansowej.


3a. Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o
podatku od
towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.


4. Jeżeli
nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
i innych
kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z niższą ceną.


5. Jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w którym
jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.


6. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.


7. Niezwłocznie
po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie
krótszym niż 14 dni, zamawiający wypłaca nagrody dla wykonawców,
którzy podczas dialogu przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę
do składania ofert, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody.


8. Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena
obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych
rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia
przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny
charakter lub cel zamówienia publicznego.


Art.
91a. 1. 
Jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji
z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 1, zamawiający
po
dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty
przeprowadza aukcję elektroniczną, jeżeli przewidział to
w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz złożono co najmniej 3 oferty niepodlegające
odrzuceniu. Przepisów art. 91 ust. 4-6 nie stosuje się.

2. Przepisu
ust. 1 nie stosuje się w przypadku zamówień
w zakresie
działalności twórczej lub naukowej.


3. Kryteriami
oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego,
wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert
przed otwarciem aukcji elektronicznej.


4. Aukcja
elektroniczna jest jednoetapowa.


Art.
91b. 1. 
Zamawiający zaprasza drogą
elektroniczną do
udziału w aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.


2. W
zaproszeniu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający
informuje
wykonawców o:

1) pozycji
złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji;


2) minimalnych
wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;


3) terminie
otwarcia aukcji elektronicznej;


4) terminie
i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;


5) sposobie
oceny ofert w toku aukcji elektronicznej.


3. Termin
otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze
od dnia przekazania zaproszenia, o którym mowa w ust.
1.


4. Sposób
oceny ofert w toku aukcji elektronicznej powinien obejmować
przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty,
z uwzględnieniem
punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji elektronicznej.


Art.
91c. 1. 
W toku aukcji elektronicznej
wykonawcy za
pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej,
umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie
bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne
korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie
i klasyfikacji. Przepisów art. 82 ust. 1 i 2, art. 83
i 84
oraz art. 86-89 nie stosuje się.

2. Postąpienia,
pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.


3. W
toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu
wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty
i otrzymanej punktacji oraz o punktacji
najkorzystniejszej
oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się
informacji umożliwiających identyfikację wykonawców.


4. Oferta
wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży
on
korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg
terminu
związania ofertą nie ulega przerwaniu.


5. Przepisy
art. 77, art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 stosuje się
odpowiednio.


Art.
92. 1. 
Niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej
oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:

1) wyborze
najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania
i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy
(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację;


2) wykonawcach,
których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;


3) wykonawcach,
którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania
o cenę;


4) terminie,
określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.


2. Niezwłocznie
po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej
siedzibie.


Art.
93. 1. 
Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie
zamówienia, jeżeli: 

1) nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt
2
i 3;


2) w
postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę
nie
złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;


3) w
postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej
wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału
w licytacji elektronicznej albo nie została złożona
żadna
oferta;


4) cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;


5) w
przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;


6) wystąpiła
istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego
nie można było wcześniej przewidzieć;


7) postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.


1a. Zamawiający
może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez
państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA),
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu
o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym
w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji
elektronicznej, albo


2) zaproszeniu
do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo


3) zaproszeniu
do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym
w trybie
zapytania o cenę.


2. Jeżeli
zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do
unieważnienia w części postępowania o udzielenie
zamówienia
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.


3. O
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali
się o udzielenie zamówienia – w przypadku
unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,


2) złożyli
oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania ofert


podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


4. W
przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom,
którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.


5. W
przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o
udzielenie
zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania,
które
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.


Art.
94. 1. 
Zamawiający zawiera umowę
w sprawie
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,
w terminie:

1) nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni –
jeżeli
zostało przesłane w inny sposób – w przypadku
zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;


2) nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni –
jeżeli
zostało przesłane w inny sposób – w przypadku
zamówień,
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


2. Zamawiający
może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:


1) w
postępowaniu o udzielenie zamówienia:

a) w
przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną
ofertę,


b) w
przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem
i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę
oraz w
przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia
odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia
Izba
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
lub


2) umowa
dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez
ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na
podstawie umowy ramowej; lub


3) w
postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości
mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

a) w
przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania
o cenę
nie wykluczono żadnego wykonawcy,


b) w
przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął
termin do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy
lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub


4) postępowanie
jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej,
z wyjątkiem
przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze
termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego
wniesienia
Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze.


3. Jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że
zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art.
93 ust. 1.


Art.
95. 1. 
Jeżeli wartość zamówienia lub umowy
ramowej jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie
art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy
w sprawie
zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

2. Jeżeli
wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego
albo umowy ramowej, zamawiający przekazuje ogłoszenie
o udzieleniu
zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


3. Zamawiający
może przekazać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli
zamówienia udziela się na podstawie umowy ramowej.


4. W
przypadku udzielania zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
zamawiający może odstąpić od przekazywania ogłoszeń zgodnie
z ust.
2 i przekazywać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
raz na 3
miesiące.


Rozdział
5

Dokumentowanie
postępowań


Art.
96. 1. 
W
trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania
o udzielenie
zamówienia, zwany dalej 
„protokołem”,
zawierający co najmniej:

1) opis
przedmiotu zamówienia;


2) informację
o trybie udzielenia zamówienia;


3) informacje
o wykonawcach;


4) cenę
i inne istotne elementy ofert;


5) wskazanie
wybranej oferty lub ofert.


2. Oferty,
opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania,
o którym
mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje składane przez zamawiającego
i wykonawców oraz
umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do
protokołu.


2a. Jeżeli
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
przeprowadzono dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu
dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły
w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu
technicznego
na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków
zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu.


3. Protokół
wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od
chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania
ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu.


4.


5. Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór
protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych
w protokole,
mając na względzie wartość zamówienia, tryb postępowania
o udzielenie
zamówienia, a także mając na celu zapewnienie możliwości
zgłaszania uwag do treści protokołu przez osoby wykonujące czynności
związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia;


2) sposób
oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz
z załącznikami, mając na względzie zapewnienie jawności
postępowania o udzielenie zamówienia.


Art.
97. 1. 
Zamawiający przechowuje protokół
wraz
z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób
gwarantujący
jego nienaruszalność. 

2. Zamawiający
zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki,
wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.


Art.
98. 1. 
Zamawiający
sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach,
zwane
dalej 
„sprawozdaniem”.

2. Sprawozdanie
zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1
marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy
sprawozdanie.


3.


4. Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres
informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób
przekazywania, mając na względzie wymagania dotyczące treści
sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej, w tym rodzaj
zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, wartość
udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania
oraz
podstawę prawną zastosowania, a jeżeli ich wartość jest równa
lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000
000
euro dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług
– także sposób wykonania zamówień, oraz biorąc pod uwagę obowiązek
przekazywania Komisji Europejskiej informacji o: liczbie
i łącznej
wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń obowiązku
stosowania ustawy określonychw art. 4 pkt 1-3, 6, 7
i 10-13 oraz art.
136-138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie
wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4
pkt
8.


DZIAŁ
III

Przepisy
szczególne


Rozdział
1

Umowy
ramowe


Art.
99. 
Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po
przeprowadzeniu
postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.


Art.
100. 1. 
Umowę ramową zawiera się na okres
nie dłuższy
niż 4 lata, z tym że ze względu na przedmiot zamówienia
i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta
na okres dłuższy.

2. O
zawarciu umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata zamawiający
niezwłocznie zawiadamia Prezesa Urzędu, podając wartość
i przedmiot
umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne.


3. Umowę
ramową zawiera się:

1) z
jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub
organizacyjnych zawarcie umowy z większą liczbą wykonawców
byłoby dla zamawiającego niekorzystne;


2) co
najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające
odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.


4. Zamawiający
nie może wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.


Art.
101. 1. 
Zamawiający udziela zamówienia,
którego
przedmiot jest objęty umową ramową:

1) wykonawcy,
z którym zawarł umowę ramową, na warunkach nie mniej
korzystnych
niż określone w umowie ramowej; przepis art. 68 ust. 1 stosuje
się odpowiednio;


2) wykonawcom,
z którymi zawarł umowę ramową, zapraszając do składania ofert;
przepisy art. 45 i 46, art. 60 ust. 2, art. 64 ust. 1
i 3 oraz art. 92 stosuje się odpowiednio.


2. Udzielając
zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może
dokonać zmiany warunków zamówienia w stosunku do określonych
w umowie ramowej, jeżeli zmiana ta nie jest istotna.
Zamawiający
nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych
w umowie
ramowej.


3. Oferta
składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa
w ust. 1
pkt 2, nie może być mniej korzystna od oferty złożonej
w postępowaniu
prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.


4. Do
zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową, nie stosuje się
przepisów art. 26 oraz art. 169 ust. 2.


Rozdział
2

Dynamiczny
system zakupów


Art.
102. 1. 
Zamawiający może ustanowić
dynamiczny system
zakupów oraz udzielać zamówień objętych tym systemem, stosując
odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.

2. Dynamiczny
system zakupów ustanawia się na okres nie dłuższy niż 4 lata,
z tym
że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes
zamawiającego system może być ustanowiony na okres dłuższy.


3. W
przypadku ustanowienia dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy
niż 4 lata zamawiający w terminie 3 dni zawiadamia
o tym
Prezesa Urzędu, podając wartość dynamicznego systemu zakupów
i przedmiot zamówień objętych tym systemem oraz uzasadnienie
faktyczne i prawne.


4. Zamawiający
nie może wykorzystywać dynamicznego systemu zakupów do ograniczania
konkurencji.


Art.
103. 1. 
W postępowaniu prowadzonym
w celu
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz w postępowaniu
o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów
zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, dokumenty,
wnioski, zawiadomienia, zaproszenia i inne informacje drogą
elektroniczną.

2. W
postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oferty
składa się,
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.


3. Ogłoszenia
zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą
elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu
internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą
i procedurami
wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.


Art.
104. 1. 
Od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji
w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej zamawiający udostępnia na stronie
internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz
informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów, a w
szczególności:

1) określenie
przedmiotu zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów;


2) czas
trwania dynamicznego systemu zakupów;


3) przewidywane
terminy dokonywania zamówień;


4) wymagania
techniczne dotyczące urządzeń teleinformatycznych niezbędnych do
porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, w tym
przesyłania ofert.


2. Specyfikacja
istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa
w ust. 1, są dostępne na stronie internetowej przez cały okres
trwania dynamicznego systemu zakupów.


Art.
105. 1. 
W
celu dopuszczenia do udziału w dynamicznym systemie zakupów
wykonawcy mogą składać oferty, zwane dalej 
„ofertami
orientacyjnymi”
,
przez cały okres trwania dynamicznego systemu zakupów. Przepisów art.
45 i 46, art. 82 ust. 1 i 2 oraz art.
83-86 nie
stosuje się.

2. Wraz
z ofertą orientacyjną wykonawca składa oświadczenie
o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający
żąda
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, również te
dokumenty.


3. Oferta
orientacyjna może być w każdym czasie uaktualniona poprzez
złożenie nowej oferty orientacyjnej. W przypadku uaktualniania
oferty orientacyjnej przepisu ust. 2 nie stosuje się.


4. Zamawiający
dokonuje oceny oferty orientacyjnej w terminie nie dłuższym
niż
15 dni od dnia jej otrzymania.


5. Zamawiający
informuje niezwłocznie wykonawcę o dopuszczeniu do udziału
w dynamicznym systemie zakupów albo o odmowie
dopuszczenia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


6. Zamawiający
może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4,
z tym
że w okresie przedłużenia nie może wszcząć postępowania
o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów.


Art.
106. 1. 
Przed wszczęciem postępowania
o udzielenie
zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej uproszczone ogłoszenie
o zamówieniu. Przepisy art. 40 ust. 2-6 stosuje się
odpowiednio.


2. Uproszczone
ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej:

1) termin
i miejsce opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
dotyczącego
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;


2) nazwę
(firmę) zamawiającego;


3) określenie
przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia;


4) adres
strony internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja
istotnych warunków zamówienia oraz informacje, o których mowa
w art. 104 ust. 1;


5) termin
składania ofert orientacyjnych.


3. Zamawiający
może, przed publikacją uproszczonego ogłoszenia, zmienić treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O dokonanej
zmianie
zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców
dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów,
a także
zamieszcza tę informację na stronie internetowej. Przepisów art. 38
ust. 4 i 6 nie stosuje się.


Art.
107. 1. 
W odpowiedzi na uproszczone
ogłoszenie
o zamówieniu wykonawca, który dotychczas nie był dopuszczony
do
udziału w dynamicznym systemie zakupów, składa ofertę
orientacyjną w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie
krótszym niż 15 dni od dnia zamieszczenia tego ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazania Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej.

2. Zamawiający
niezwłocznie dokonuje oceny ofert orientacyjnych. Przepis art. 105
ust. 5 stosuje się.


Art.
108. 1. 
Niezwłocznie po zakończeniu oceny
ofert
orientacyjnych zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie
zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów, zapraszając do
składania ofert wszystkich wykonawców dopuszczonych do tego systemu.

2. Zamawiający
wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty.


Art.
109. 1. 
Oferty składane
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów
ocenia się wyłącznie na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
o której mowa
w art. 104.

2. Oferta
składana przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów nie może być mniej
korzystna od oferty orientacyjnej.


3. Wykonawca
składa dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli zamawiający żąda ich, zapraszając do
składania ofert.


Rozdział
3

Konkurs


Art.
110. 
Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym,
w którym
przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie
i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy
konkursowej, w szczególności z zakresu planowania
przestrzennego, projektowania urbanistycznego,
architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.


Art.
111. 1. 
Nagrodami w konkursie mogą
być:

1) nagroda
pieniężna lub rzeczowa;


2) zaproszenie
do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia co najmniej
dwóch autorów wybranych prac konkursowych lub


3) zaproszenie
do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
autora
wybranej pracy konkursowej.


2. W
przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i 3,
przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie pracy
konkursowej.


3. Wartością
konkursu jest wartość nagród.


4. Wartością
konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest wartość
tego
zamówienia oraz wartość nagród dodatkowych, jeżeli zamawiający
przewidział takie nagrody.


5. Do
ustalenia wartości konkursu przepisy art. 35 stosuje się odpowiednio.


Art.
112. 1. 
Organizatorem konkursu jest
zamawiający.
Przepisy art. 15 ust. 2 oraz art. 18 stosuje się odpowiednio.

2. Kierownik
zamawiającego powołuje sąd konkursowy oraz określa organizację, skład
i tryb pracy sądu konkursowego.


3. Sąd
konkursowy składa się co najmniej z 3 osób powoływanych
i odwoływanych przez kierownika zamawiającego.


4. Do
członków sądu konkursowego przepisy art. 17 stosuje się odpowiednio.


5. Członkami
sądu konkursowego są wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje
umożliwiające ocenę zgłoszonych prac konkursowych, z tym że
jeżeli przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do
opracowania pracy konkursowej, co najmniej 1/3 członków sądu
konkursowego, w tym jego przewodniczący, posiada wymagane
uprawnienia.


Art.
113. 1. 
Sąd konkursowy jest zespołem
pomocniczym
kierownika zamawiającego powołanym do oceny spełniania przez
uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie
konkursu,
oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.

2. Sąd
konkursowy w szczególności sporządza informacje
o pracach
konkursowych, przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu,
a także, w zakresie, o którym mowa
w ust. 1,
występuje z wnioskiem o unieważnienie konkursu.


3. Sąd
konkursowy w zakresie spraw, o których mowa
w ust. 1
i 2, jest niezależny.


4. Kierownik
zamawiającego może powierzyć sądowi konkursowemu inne niż określone
w ust. 1 czynności związane z przygotowaniem oraz
przeprowadzeniem konkursu.


Art.
114. 
Kierownik zamawiającego albo osoba przez niego
upoważniona sprawuje nadzór nad sądem konkursowym w zakresie
zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem
konkursu, w szczególności:

1) unieważnia
konkurs;


2) zatwierdza
rozstrzygnięcie konkursu.


Art.
115. 1. 
Zamawiający zamieszcza ogłoszenie
o konkursie
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie
oraz na
stronie internetowej.


2. Ogłoszenie
o konkursie zawiera co najmniej:

1) nazwę
(siedzibę) i adres zamawiającego;


2) określenie
przedmiotu konkursu;


3) wymagania,
jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu, z tym że jeżeli
nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji
w trybie
negocjacji bez ogłoszenia co najmniej dwóch autorów wybranych prac
konkursowych lub zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej, przepis art.
22
stosuje się odpowiednio;


4) kryteria
oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów;


5) określenie
sposobu uzyskania regulaminu konkursu;


6) termin
składania prac konkursowych;


7) rodzaj
i wysokość nagród.


3. Jeżeli
wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień
Publicznych.


4. Jeżeli
wartość konkursu jest równa lub przekracza kwotę określoną
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający
przekazuje ogłoszenie o konkursie Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.


5. Do
przekazywania ogłoszeń o konkursie przepisy art. 40 ust. 5
i 6
stosuje się odpowiednio.


Art.
116. 1. 
Zamawiający przeprowadza konkurs na
podstawie
ustalonego przez siebie regulaminu konkursu.


2. Regulamin
konkursu określa w szczególności:

1) imię
i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce
zamieszkania (siedzibę) zamawiającego;


2) formę
konkursu;


3) szczegółowy
opis przedmiotu konkursu;


4) maksymalny
planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie
pracy konkursowej;


5) w
przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2
i 3,
zakres szczegółowego opracowania pracy konkursowej stanowiącego
przedmiot zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez
ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki;


6) informację
o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć
uczestnicy konkursu w celu potwierdzenia spełnienia stawianych
im wymagań, przepis art. 25 stosuje się odpowiednio;


7) sposób
porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów;


8) miejsce
i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w konkursie;


9) zakres
rzeczowy i formę opracowania oraz sposób prezentacji pracy
konkursowej;


10) miejsce
i termin składania prac konkursowych przez uczestników
dopuszczonych do udziału w konkursie;


11) kryteria
oceny prac konkursowych wraz z podaniem znaczenia tych
kryteriów;


12) skład
sądu konkursowego;


13) rodzaj
i wysokość nagród;


14) termin
wydania (wypłacenia) nagrody, a w przypadkach,
o których
mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3, zaproszenia do
negocjacji
w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie
zamówienia
z wolnej ręki;


15) wysokość
zwrotu kosztów przygotowania prac konkursowych, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot;


16) postanowienia
dotyczące przejścia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy
wraz ze szczegółowym określeniem pól eksploatacji prac konkursowych,
a w przypadkach, o których mowa w art. 111
ust. 1 pkt
2 i 3, również istotne postanowienia, które zostaną
wprowadzone
do umowy;


17) sposób
podania do publicznej wiadomości wyników konkursu;


18) sposób
udzielania wyjaśnień dotyczących regulaminu konkursu;


19) pouczenie
o środkach ochrony prawnej przysługujących uczestnikom
konkursu.


3. Zamawiający
przekazuje uczestnikowi konkursu regulamin konkursu w terminie
5
dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie. Cena,
jakiej
wolno żądać za regulamin konkursu, może pokrywać jedynie koszty jego
druku oraz przekazania.


4. Do
porozumiewania się zamawiającego z uczestnikami konkursu
przepisy art. 27 stosuje się odpowiednio.


Art.
117. 1. 
Konkurs może być zorganizowany jako
jednoetapowy lub dwuetapowy.

2. W
konkursie dwuetapowym w pierwszym etapie zostają wyłonione
opracowania studialne, odpowiadające wymaganiom określonym
w regulaminie konkursu. W drugim etapie sąd
konkursowy, na
podstawie kryteriów określonych w regulaminie konkursu, ocenia
prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych
wyłonionych w pierwszym etapie.


Art.
118. 1. 
Uczestnikami konkursu mogą być
osoby fizyczne,
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej.

2. Jeżeli
przepisy szczególne wymagają posiadania uprawnień do opracowania
pracy konkursowej, uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby
fizyczne posiadające wymagane uprawnienia lub podmioty posługujące
się osobami fizycznymi posiadającymi wymagane uprawnienia.


3. Uczestnicy
konkursu mogą wspólnie brać udział w konkursie. Przepisy
dotyczące uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do uczestników
konkursu biorących wspólnie udział w konkursie.


Art.
119. 
Zamawiający wyznacza termin składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w konkursie,
z uwzględnieniem
czasu na złożenie wymaganych dokumentów, z tym że termin ten
nie
może być krótszy niż:

1) 7
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie
w Biuletynie
Zamówień Publicznych;


2) 21
dni od dnia przekazania ogłoszenia o konkursie Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej – jeżeli wartość konkursu jest równa lub
przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8.


Art.
120. 1. 
Zamawiający dopuszcza do udziału
w konkursie
i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników konkursu
spełniających wymagania określone w regulaminie konkursu.

2. Uczestnicy
konkursu niespełniający wymagań określonych w regulaminie
konkursu podlegają wykluczeniu.


3. Do
oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.


Art.
121. 1. 
Uczestnicy konkursu składają prace
konkursowe
wraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach
wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczestnicy
konkursu składają prace konkursowe bez informacji, o których
mowa w ust. 1, jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu pracy
konkursowej nie jest możliwe określenie kosztów.


3. Z
zawartością prac konkursowych sąd konkursowy nie może zapoznać się do
upływu terminu ich składania.


4. Zamawiający
zapewnia, że do rozstrzygnięcia konkursu przez sąd konkursowy
niemożliwe jest zidentyfikowanie autorów prac konkursowych.


Art.
122. 1. 
Sąd konkursowy ocenia prace
konkursowe zgodnie
z kryteriami określonymi w ogłoszeniu
o konkursie.
Przepis art. 87 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Sąd
konkursowy rozstrzyga konkurs, wybierając spośród prac konkursowych
najlepszą pracę konkursową lub najlepsze prace konkursowe.


3. Sąd
konkursowy dokonuje identyfikacji wszystkich prac konkursowych po
rozstrzygnięciu konkursu.


Art.
123. 1. 
Niezwłocznie po ustaleniu wyników
konkursu
zamawiający zawiadamia uczestników konkursu o wynikach
i otrzymanych ocenach, podając imię i nazwisko albo
nazwę
(firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora
wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych.

2. Z
przebiegu prac sądu konkursowego sporządza się protokół.


Art.
124. 
Zamawiający unieważnia konkurs, jeżeli nie
został
złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w konkursie
lub żadna praca konkursowa, a w przypadku,
o którym
mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace
konkursowe
albo jeżeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia konkursu
przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio.


Art.
125. 
W terminie określonym w regulaminie
konkursu, nie
krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników konkursu, zamawiający
wydaje (wypłaca) nagrodę, a w przypadkach, o których
mowa
w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 – odpowiednio zaprasza do
negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w
trybie
zamówienia z wolnej ręki.


Art.
126. 1. 
Jeżeli wartość konkursu jest
mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamieszcza
ogłoszenie o jego wynikach w Biuletynie Zamówień
Publicznych.

2. Jeżeli
wartość konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
niezwłocznie
po ustaleniu wyników konkursu, zamawiający przekazuje ogłoszenie
o jego wynikach Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


Art.
127. 1. 
Zamawiający przechowuje
dokumentację konkursu
przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w sposób
gwarantujący jej nienaruszalność.

2. Zamawiający,
na wniosek uczestników konkursu, których prace konkursowe nie zostały
wybrane, zwraca złożone przez nich prace konkursowe.


Rozdział
4

Udzielanie
zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych


Art.
128.


Art.
129.


Art.
130.


Art.
131. 1. 
Podmiot,
z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na
podstawie
przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji
na
roboty budowlane lub usługi, zwany dalej 
„koncesjonariuszem”,
który jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a
i 5,
jest obowiązany stosować przepisy ustawy do udzielania zamówień
wynikających z wykonywania koncesji.


2. Koncesjonariusz,
który nie jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
1-3a
i 5, przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których
wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wynikających
z wykonywania
koncesji:


1) jest
obowiązany do stosowania przepisów ustawy dotyczących:

a) ogłoszenia
o zamówieniu,


b) ustalania
wartości zamówienia na roboty budowlane,


c) określania
terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 49 ust. 1
i 2 oraz
terminów składania ofert zgodnie z art. 52 ust. 2;


2) jest
obowiązany do prowadzenia postępowań z zachowaniem zasad,
o których mowa w art. 7 ust. 1;


3) może
nie stosować przepisów, o których mowa w pkt 1,
jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których
mowa
w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1.


3. Przepisu
ust. 2 nie stosuje się do udzielania zamówień podmiotom należącym do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
podmiotom, z którymi koncesjonariusz zawarł umowę
w celu
wspólnego ubiegania się o udzielenie koncesji,
a także
podmiotom, na zasobach których koncesjonariusz polegał, zgodnie
z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.
o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ubiegając
się o
udzielenie koncesji.


4. Koncesjonariusz,
na żądanie zamawiającego, zawiera z innym podmiotem umowę
o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30% wartości koncesji.


5. Umowy
zawarte między wykonawcami w celu wspólnego ubiegania
się o
udzielenie koncesji, umowy z podmiotami należącymi do tej
samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
a także umowy
z podmiotami, na zasobach których koncesjonariusz polegał,
zgodnie z przepisem art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 9
stycznia
2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ubiegając
się o uzyskanie koncesji na roboty budowlane, nie stanowią
umów
o podwykonawstwo.


6. Koncesjonariusz
przekazuje wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej
samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz
aktualizuje ją
w każdym przypadku zaistnienia zmian w stosunkach
między
koncesjonariuszem a tymi podmiotami.


Rozdział
4a

Zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa


Art.
131a. 1. 
Przepisy
niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych
przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 –
4, zwanych dalej 
„zamówieniami
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”
,
jeżeli przedmiotem zamówienia są:

1) dostawy
sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów
lub
podzespołów;


2) dostawy
newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części,
komponentów
lub podzespołów;


3) roboty
budowlane, dostawy i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem,
o którym mowa w pkt 1 i 2,
i wszystkich jego
części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem
życia
tego produktu;


4) roboty
budowlane i usługi do szczególnych celów wojskowych lub
newralgiczne roboty budowlane lub usługi.


2. Przepisy
niniejszego rozdziału stosuje się również do zamówień obejmujących
równocześnie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa oraz inne zamówienia, do których zastosowanie
mają przepisy ustawy, jeżeli udzielenie jednego zamówienia jest
uzasadnione z przyczyn obiektywnych.


3. Ustawy
nie stosuje się do zamówień obejmujących równocześnie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz
zamówienia,
co do których wyłączono stosowanie ustawy, jeżeli udzielenie jednego
zamówienia jest uzasadnione z przyczyn obiektywnych.


4. Zamawiający
nie może w celu uniknięcia procedur określonych
w ustawie
łączyć innych zamówień z zamówieniami w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa.


Art.
131b. 
Ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy
lub
usługi, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


Art.
131c. 1. 
Zamawiający, po zatwierdzeniu albo
uchwaleniu
planu finansowego zgodnie z obowiązującymi zamawiającego
przepisami, statutem lub umową, a w przypadku zamawiających,
którzy nie sporządzają planu finansowego – raz w roku, może
przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić
w profilu nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne
o zamówieniach
lub umowach ramowych planowanych do udzielenia w trybie
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu
konkurencyjnego. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52
ust.
3 stosuje się odpowiednio.


2. W
ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się:

1) dla
robót budowlanych – podstawowe cechy zamówień lub umów ramowych na
roboty budowlane, których zamawiający zamierza udzielić;


2) dla
dostaw – zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na dostawy,
w podziale na grupy produktów, w ramach danej grupy
określonej we Wspólnym Słowniku Zamówień, których zamawiający
zamierza udzielić w terminie następnych 12 miesięcy;


3) dla
usług – zsumowaną wartość zamówień lub umów ramowych na usługi,
w każdej z kategorii usług określonej we Wspólnym
Słowniku
Zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie
następnych 12 miesięcy.


Art.
131d. 1. 
O udzielenie zamówienia
w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający
siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw
członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego
lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita
Polska
zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.

2. Zamawiający
może określić w ogłoszeniu o zamówieniu, że
o zamówienie
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą
ubiegać się
również wykonawcy z innych państw, niż wymienione
w ust. 1.


Art.
131e. 1. 
Z postępowania
o udzielenie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wyklucza
się:

1) wykonawców,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-9
i ust. 2;


2) wykonawców
będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których
odpowiednio taką osobę, wspólnika, partnera lub członka zarządu,
komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za:

a) przestępstwo
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art.
115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),


b) przestępstwo,
o którym mowa w art. 165a ustawy z dnia 6
czerwca 1997
r. – Kodeks karny;


3) wykonawców
będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli,
odpowiednio, taka osoba, wspólnik, partner lub członek zarządu,
komplementariusz, urzędujący członek organu zarządzającego:

a) naruszył
zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa
dostaw w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem zamówienia,


b) wprowadził
w błąd co do okoliczności będących podstawą uznania przez
zamawiającego spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub
braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełniania warunków;


4) wykonawców
będących osobą fizyczną, spółką jawną, spółką partnerską, spółką
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, jeżeli,
odpowiednio, w stosunku do takiej osoby, wspólnika, partnera
lub
członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu
zarządzającego, lub w związku z podejmowanym przez
niego
działaniem lub zaniechaniem podjęto decyzję o cofnięciu
poświadczenia bezpieczeństwa, o której mowa w art. 33
ust.
11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);


5) wykonawców,
którzy naruszyli zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa
informacji lub bezpieczeństwa dostaw, lub których uznano za
nieposiadających wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia
dla bezpieczeństwa państwa, także w inny sposób niż
w drodze
wydania decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego, o której mowa w art. 66 ustawy
z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;


6) wykonawców,
którzy mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w innym
państwie,
niż państwa, o których mowa w art. 131d ust. 1,
z zastrzeżeniem art. 131d ust. 2.


2. Wykonawca
na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym
jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa
w art.
22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w ust. 1.


3. Informacje
stanowiące przesłankę utraty wiarygodności wykonawcy, wskazujące na
możliwość utraty przez niego zdolności ochrony informacji niejawnych,
podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych.


4. Zamawiający
odstępuje od uzasadnienia decyzji o wykluczeniu,
w przypadku
gdy informacje otrzymane od instytucji właściwych w sprawach
ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa,
stanowiące podstawę wykluczenia wykonawcy z uwagi na
zagrożenie
dla bezpieczeństwa państwa, są informacjami niejawnymi
i przekazujący
je zastrzegł, iż nie wyraża zgody na udzielanie informacji
o treści
dokumentu.


5. Zamawiający
może odstąpić od obowiązku wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia wykonawców, w stosunku do
których
zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt
1, 1a, 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu.


Art.
131f. 1. 
Zamawiający przekazuje wykonawcy,
który ubiega
się o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, informacje niejawne niezbędne do wykonania
zamówienia, pod warunkiem że wykonawca daje rękojmię zachowania
tajemnicy informacji niejawnych w sposób określony
w przepisach
o ochronie informacji niejawnych.

2. Zamawiający
informuje wykonawcę o ciążącym na nim obowiązku zapewnienia
ochrony informacji niejawnych, które uzyskał w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu,
w sposób
określony w przepisach o ochronie informacji
niejawnych.


3. Zamawiający
może zobowiązać wykonawcę do poinformowania podwykonawców
o ciążącym
na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po
jego
zakończeniu, w sposób określony w przepisach
o ochronie
informacji niejawnych.


Art.
131g. 1. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
informacji
niejawnych zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia
zamieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
lub w
ogłoszeniu o zamówieniu wymagania związane
z realizacją
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia może określić
w szczególności:

1) zobowiązanie
wykonawcy i podwykonawcy do zachowania poufnego charakteru
informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu
lub z
którymi zapozna się w trakcie realizacji zamówienia
i po
jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych;


2) zobowiązanie
wykonawcy do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci
podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania
poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w
jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu,
zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych;


3) zobowiązanie
wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych
podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy)
i siedziby
oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy
z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego
charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które
zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy
o podwykonawstwo;


4) prawo
zweryfikowania lub odsunięcia pracowników wykonawcy, którzy mają brać
udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również
na
etapie realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych
interesów bezpieczeństwa państwa albo jest to konieczne w celu
podniesienia bezpieczeństwa realizowanych zamówień.


2. W
celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw zamawiający określa
w opisie
przedmiotu zamówienia zamieszczonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu
wymagania
związane z realizacją zamówienia w dziedzinach
obronności
i bezpieczeństwa. Zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia może określić w szczególności:

1) zobowiązanie
wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej spełnianie wymogów
w zakresie wywozu, transferu lub tranzytu towarów związanych
z zamówieniem w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa,
w tym wszelkich dokumentów towarzyszących uzyskanych od danego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej;


2) zobowiązanie
wykonawcy do określenia ograniczeń obowiązujących zamawiającego
w zakresie ujawniania, transferu lub wykorzystania produktów
i usług lub rezultatów związanych z tymi produktami
i usługami będących wynikiem postanowień dotyczących kontroli
wywozu lub bezpieczeństwa;


3) zobowiązanie
wykonawcy do złożenia dokumentacji gwarantującej, że organizacja
i lokalizacja realizowanych dostaw umożliwia mu spełnienie
wymogów zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa dostaw
określonych w dokumentacji zamówienia, a także
zobowiązanie
do zagwarantowania, że ewentualne zmiany w realizacji dostaw
w trakcie realizacji zamówienia nie wpłyną negatywnie na
zgodność z tymi wymogami;


4) zobowiązanie,
na uzgodnionych warunkach, wykonawcy do zapewnienia możliwości
realizacji zamówienia w przypadku wzrostu potrzeb
zamawiającego
w wyniku sytuacji kryzysowej;


5) zobowiązanie
wykonawcy do złożenia dokumentacji otrzymanej od władz państwowych
wykonawcy dotyczącej zapewnienia możliwości realizacji zamówienia
w przypadku wzrostu potrzeb zamawiającego, wynikających
z sytuacji kryzysowej;


6) zobowiązanie
wykonawcy do zapewnienia utrzymania, modernizacji lub adaptacji
dostaw stanowiących przedmiot zamówienia;


7) zobowiązanie
wykonawcy do bezzwłocznego informowania zamawiającego o każdej
zmianie, jaka zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw lub
strategii przemysłowej, mogącej mieć wpływ na jego zobowiązania wobec
zamawiającego;


8) zobowiązanie
wykonawcy, na uzgodnionych warunkach, do zapewnienia,
w przypadku
gdy nie będzie on już w stanie zapewnić dostaw zamawiającemu,
wszelkich szczególnych środków produkcji części zamiennych, elementów
oraz specjalnego wyposażenia testowego, w tym rysunków
technicznych, licencji i instrukcji użytkowania.


3. Zamawiający
może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania
związane
z realizacją zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, w zakresie podwykonawstwa,
dotyczące:

1) wskazania
w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone
zostanie podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz
z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są
oni
proponowani – w przypadku, w którym wykonawca nie
jest
zobowiązany przez zamawiającego do wyboru podwykonawców zgodnie
z procedurą określoną w niniejszym rozdziale;


2) niezwłocznego
informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców,
które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia;


3) stosowania
przewidzianej w przepisach niniejszego rozdziału procedury
wyboru podwykonawców wszystkich lub niektórych części zamówienia,
które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;


4) zawarcia
z innymi podmiotami umowy o podwykonawstwo, zgodnie
z art.
131p ust. 1.


4. Określenie
w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których
mowa
w ust. 2, nie może skutkować zobowiązaniem wykonawcy do
uzyskania od władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej
zobowiązania ograniczającego swobodę tego państwa w zakresie
stosowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
międzynarodowego lub unijnego, swoich krajowych kryteriów dotyczących
zezwoleń na eksport, transfer lub tranzyt.


Art.
131h. 1. 
Zamawiający może udzielić
zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
w trybie
przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem.
Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego,
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki
w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale,
a w
przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również
w trybie
licytacji elektronicznej.

2. W
przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze,
zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę
z zastosowaniem
aukcji elektronicznej. Przepisy art. 91a-91c stosuje się odpowiednio.


3. Zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można
udzielić
w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie
następujące okoliczności:

1) nie
jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, ponieważ ze
względu
na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać
przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30
i 31 lub
obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania
zamówienia;


2) cena
nie jest jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.


4. Zamawiający,
udzielając zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa
w trybie negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu
konkurencyjnego, może określić w ogłoszeniu
o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż
postępowanie będzie toczyć się w następujących po sobie
etapach,
do udziału w których zamawiający zaprasza wykonawców, których
oferty otrzymały najwięcej punktów w wyniku zastosowania
kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej.


5. Zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można
udzielić
w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zachodzi co
najmniej
jedna z następujących okoliczności:

1) przedmiotem
zamówienia są rzeczy wytwarzane jedynie do celów prac badawczych
i rozwojowych z wyjątkiem produkcji seryjnej mającej
na
celu osiągnięcie zysku lub pokrycie poniesionych kosztów badań lub
rozwoju;


2) w
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu
konkurencyjnego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób
zmienione;


3) ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą
z sytuacji
kryzysowej nie można zachować terminów, w tym terminów
skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji
z ogłoszeniem;


4) ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej
nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów, w tym
terminów skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogłoszeniem;


5) przedmiot
zamówienia na usługi lub dostawy jest przeznaczony do celów usług
badawczych lub rozwojowych, innych niż usługi, o których mowa
w art. 4 pkt 5b;


6) w
przypadku zamówień związanych ze świadczeniem usług transportu
lotniczego i morskiego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, a także sił, do których zadań należy ochrona
bezpieczeństwa, związanych z uczestniczeniem w misji
zagranicznej, jeżeli zamawiający musi zwrócić się o takie
usługi
do wykonawców, którzy gwarantują ważność swoich ofert jedynie przez
tak krótki okres, że terminy przewidziane dla przetargu ograniczonego
lub negocjacji z ogłoszeniem, w tym skrócone terminy,
nie
mogą być dotrzymane, lub


7) w
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu
konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, pod warunkiem że
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione i zamawiający uwzględni w tym postępowaniu
wszystkich wykonawców, którzy podczas wcześniejszego postępowania
prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego złożyli oferty.


6. Zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa można
udzielić
w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) określonych
w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 5, 8
i 9;


2) ze
względu na sytuację kryzysową wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamówienia, a nie można zachować terminów, w tym
terminów
skróconych, określonych dla przetargu ograniczonego lub negocjacji
z ogłoszeniem;


3) ze
względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn
leżących
po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane
jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować
terminów, w tym terminów skróconych, określonych dla przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem;


4) zamówienie
dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego
wykonawcę, których celem jest częściowe wznowienie dostaw lub
odnowienie instalacji, lub zwiększenie dostaw, lub rozbudowa
instalacji istniejących, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby
zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach
technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu
i utrzymaniu; przy czym czas trwania takich zamówień nie może
przekraczać 5 lat;


5) w
okresie 5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług lub robót budowlanych udzielane jest zamówienie
uzupełniające tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, pod
warunkiem że zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu
konkurencyjnego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego,
i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


7. W
nadzwyczajnych okolicznościach związanych z oczekiwanym
okresem
funkcjonowania dostarczonych urządzeń, instalacji lub systemów,
a także trudnościami technicznymi, jakie może spowodować
zmiana
wykonawcy, do zamówień w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa
udzielanych w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie:

1) ust.
6 pkt 4 – nie stosuje się wymogu, aby czas trwania takiego zamówienia
nie przekraczał 5 lat;


2) ust.
6 pkt 5 – nie stosuje się wymogu udzielenia zamówienia
w okresie
5 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.


Art.
131i. 1. 
Zamawiający, udzielając zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, może
zawrzeć
umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio
przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu
ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu
konkurencyjnego.

2. Umowę
ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 7 lat.


3. Umowę
ramową można zawrzeć na okres dłuższy niż 7 lat, jeżeli jest to
konieczne ze względu na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, przy
uwzględnianiu oczekiwanego okresu funkcjonowania dostarczonych
urządzeń, instalacji lub systemów, a także trudności
technicznych, jakie może spowodować zmiana wykonawcy.


4. W
przypadku zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 7 lat
zamawiający podaje w ogłoszeniu o udzieleniu
zamówienia
uzasadnienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa
w ust.
3.


5. Przepis
art. 101 stosuje się.


Art.
131j. 1. 
Zamawiający, udzielając zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
w trybie
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu
konkurencyjnego, zaprasza do składania odpowiednio ofert, ofert
wstępnych albo udziału w dialogu wykonawców, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej
w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję,
nie
mniejszej niż 3.


2. Jeżeli
liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu,
jest zbyt niska, aby zapewnić rzeczywistą konkurencję, zamawiający
może:

1) zawiesić
postępowanie i ponownie opublikować ogłoszenie
o zamówieniu,
określając, z zastosowaniem przepisów dotyczących terminów
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, nowy termin składania wniosków
odpowiednio w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego oraz informując
o tym
wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
albo


2) unieważnić
postępowanie i wszcząć nowe postępowanie o udzielenie
zamówienia.


3. W
przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zamawiający
zaprasza do udziału w postępowaniu wszystkich wykonawców,
którzy
odpowiedzieli na pierwsze lub drugie ogłoszenie o zamówieniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu.


Art.
131k. 1. 
W przypadku zamówień
w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa kryteriami oceny ofert są cena
albo
cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia,
w szczególności kryteria, o których mowa
w art. 91
ust. 2 lub kryteria takie, jak koszt cyklu życia produktu,
rentowność, serwis posprzedażny i pomoc techniczna,
bezpieczeństwo dostaw, interoperacyjność oraz właściwości operacyjne,
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 91 ust. 8 nie
stosuje się.

2. Zamawiający,
udzielając zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa
w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji
z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego albo negocjacji bez ogłoszenia, określa
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria oceny
ofert wraz z ich opisem, podaniem znaczenia tych kryteriów
oraz
sposobem oceny ofert.


Art.
131l. 1. 
Zamawiający może:

1) odrzucić
ofertę na podstawie przesłanek odrzucenia oferty innych niż
przesłanki, o których mowa w art. 89 ust. 1,


2) unieważnić
postępowanie na podstawie przesłanek unieważnienia postępowania
innych niż przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.
1 i 1apod warunkiem określenia ich w ogłoszeniu
o zamówieniu i w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący oraz zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

2. Wykonawca
może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie
przesłanek odrzucenia oferty lub przesłanek unieważnienia
postępowania określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.


3. W
przypadku odrzucenia oferty z przyczyn, o których
mowa
w ust. 1 pkt 1, przepis art. 92 stosuje się odpowiednio.


4. O
unieważnieniu postępowania z przyczyn, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy:

1) ubiegali
się o udzielenie zamówienia – w przypadku
unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,


2) złożyli
oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie
terminu składania ofert


podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


Art.
131m. 1. 
Zamawiający może zobowiązać
wykonawcę do
zawarcia umowy o podwykonawstwo, określając
w ogłoszeniu
o zamówieniu przedział wartości obejmujących minimalny
i maksymalny procent wartości umowy w sprawie
zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, który ma
być
przedmiotem umowy o podwykonawstwo.

2. Ilekroć
w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o umowie
o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć pisemną umowę
o charakterze odpłatnym, zawieraną w celu wykonania
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
między
wybranym przez zamawiającego wykonawcą a co najmniej jednym
innym podmiotem.


3. Łączna
wartość umów o podwykonawstwo, które wykonawca będzie
zobowiązany zawrzeć, nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia
udzielonego wykonawcy.


4. Każdy
procent wartości umowy o podwykonawstwo mieszczący
się w
przedziale, o którym mowa w ust. 1, uznaje
się za
spełniający wymogi dotyczące podwykonawstwa, które wykonawca jest
zobowiązany zlecić podwykonawcy.


5. Wykonawca,
na żądanie zamawiającego, wskazuje w ofercie część zamówienia,
którą powierzy podwykonawcom, w celu spełnienia obowiązku
zawarcia umowy o podwykonawstwo.


6. Wykonawca
zawiera umowę o podwykonawstwo w zakresie procentowej
wartości umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa, jakiej wymaga od niego
zamawiający.


7. Powierzenie
wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy wobec
zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.


Art.
131n. 1. 
Wykonawca zobowiązany do zawarcia
umowy
o podwykonawstwo, zgodnie z art. 131m ust. 1,
wszczyna
postępowanie w sprawie wyboru podwykonawców, zamieszczając
ogłoszenie o zamówieniu na podwykonawstwo. Wykonawca stosuje
odpowiednio przepisy o ogłoszeniu o zamówieniu.

2. W
ogłoszeniu o zamówieniu na podwykonawstwo wykonawca opisuje
sposób dokonywania oceny spełnienia warunków przez podwykonawcę.


3. Przepisu
ust. 1 nie stosuje się w przypadku spełnienia co najmniej
jednej
z przesłanek udzielenia zamówienia w trybie
negocjacji bez
ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których
mowa
w art. 131h ust. 5-7.


4. Wykonawca
może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze
zawarcia umowy o podwykonawstwo części zamówienia
w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, którego
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8.


Art.
131o. 
Wykonawca może spełnić wymagania zamawiającego
dotyczące wyboru podwykonawcy także przez zawarcie umowy ramowej
w sprawie powierzenia podwykonawstwa.


Art.
131p. 1. 
Wykonawca, w ofercie,
może zaproponować
realizację w ramach podwykonawstwa części wartości umowy
w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, która wykracza poza przedział,
o którym
mowa w art. 131m ust. 1.

2. W
przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca wskazuje
w ofercie, na żądanie zamawiającego, części zamówienia, które
zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podaje nazwy (firmy)
podwykonawców, jeżeli zostali wybrani.


Art.
131r. 1. 
Zamawiający, w trakcie
postępowania
o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa albo w czasie wykonywania umowy
w sprawie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
może
odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą
zaproponowanym przez wykonawcę w przypadku niespełnienia przez
podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych
dla
wykonawcy zamówienia.

2. Do
oceny spełnienia przez podwykonawcę warunków, o których mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy, mając na uwadze
opis
przedmiotu umowy o podwykonawstwo.


3. Zamawiający
zawiadamia wykonawcę o powodach odmowy wyrażenia zgody na
zawarcie umowy z podwykonawcą, wskazując warunki udziału
w postępowaniu, których proponowany podwykonawca nie spełnia.


4. Przepis
art. 131e ust. 1, dotyczący przesłanek wykluczenia, stosuje się do
podwykonawców.


Art.
131s. 1. 
Przy ustalaniu wartości zamówienia
na
podwykonawstwo przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio.

2. Przepisów
art. 131n ust. 1-3 i art. 131o nie stosuje się do powierzenia
wykonania części zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa udzielonego wykonawcy, jeżeli wartość umowy
o podwykonawstwo jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


3. W
przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca,
zawierając
umowę o podwykonawstwo, stosuje zasady Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.


Art.
131t. 
Wykonawca nie udziela zamówienia
o podwykonawstwo,
jeżeli:

1) żaden
z podwykonawców biorących udział w postępowaniu
w sprawie
wyboru podwykonawców nie spełnia warunków udziału
w postępowaniu
lub


2) żadna
z ofert złożonych przez podwykonawców biorących udział
w postępowaniu w sprawie wyboru podwykonawców nie
spełnia
wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu
o podwykonawstwo


i może to skutkować niespełnieniem przez wykonawcę wymogów
wynikających z umowy w sprawie zamówienia
w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa.


Art.
131u. 1. 
Za podwykonawcę nie uznaje się:


1) podmiotu,
na który wykonawca może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio,
dominujący wpływ, podmiotu, który może wywierać dominujący wpływ na
wykonawcę, podmiotu, który jako wykonawca podlega dominującemu
wpływowi innego podmiotu w wyniku stosunku własności, udziału
finansowego lub zasad określających jego działanie, w związku
z:

a) posiadaniem
ponad połowy udziałów lub akcji podmiotu pozostającego pod
dominującym wpływem lub


b) posiadaniem
ponad połowy głosów wynikających z udziałów lub akcji tego
podmiotu, lub


c) prawem
do powoływania ponad połowy składu organu zarządzającego lub
nadzorczego tego podmiotu;


2) grupy
podmiotów utworzonych w celu uzyskania powierzenia wykonania
części zamówienia udzielonego wykonawcy;


3) podmiotu
powiązanego z grupą, o której mowa w pkt 2,
w sposób
określony w pkt 1.


2. Wykonawca
podaje w ofercie wykaz podmiotów, które nie mogą być uznane za
podwykonawców, i aktualizuje go po zaistnieniu zmian
w stosunkach między podmiotami.


Art.
131v. 
W postępowaniu o udzielenie
zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:

1) w
zakresie udzielania informacji, przepisy art. 8 ust. 3, art. 51 ust.
1a, art. 57 ust. 1, art. 60d ust. 1, art. 92 i art. 93 ust. 3
i 5 stosuje się odpowiednio, jednak zamawiający może odmówić
udzielania informacji, jeżeli jej ujawnienie mogłoby utrudnić
stosowanie przepisów prawa lub byłoby sprzeczne z interesem
publicznym, w szczególności z interesami związanymi
z obronnością lub bezpieczeństwem, lub mogłoby szkodzić
zgodnym
z prawem interesom handlowym wykonawców, lub mogłoby
zaszkodzić
uczciwej konkurencji pomiędzy nimi;


2) wykonawca
może przedstawić inny dokument, potwierdzający w sposób
wystarczający spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku,
jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących posiadanej wiedzy, doświadczenia, dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia wymaganych przez zamawiającego;


3) podmioty
uczestniczące w nim mogą zapoznać się z dokumentami
niejawnymi w czytelni w kancelarii tajnej
zamawiającego,
pod warunkiem posiadania poświadczenia bezpieczeństwa zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych.


Art.
131w. 1. 
Zamawiający może udzielić zaliczek
na poczet
wykonania zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa,
jeżeli:

1) możliwość
taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lub


2) wykonawca
został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki.


2. Zamawiający
może udzielić zaliczek w przypadku udzielenia zamówienia
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
w trybie
negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,
jeżeli:

1) wysokość
jednorazowej zaliczki nie przekracza 25% wartości wynagrodzenia
wykonawcy;


2) zasady
udzielania zaliczek zostały określone w zaproszeniu do
negocjacji i pozostaną niezmienne w toku realizacji
umowy
w sprawie zamówienia.


3. Przepisy
art. 151a ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.


Rozdział
5

Zamówienia
sektorowe


Art.
132. 1.

Przepisy
niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez
zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3,
i ich
związki oraz przez zamawiających, o których mowa
w art. 3
ust. 1 pkt 4, zwanych dalej 
„zamówieniami
sektorowymi”
,
z zastrzeżeniem art. 3 ust. 1 pkt 5, jeżeli zamówienie jest
udzielane w celu wykonywania jednego z następujących
rodzajów działalności:


1) poszukiwania,
rozpoznawania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej
naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego
i innych
paliw stałych;


2) zarządzania
lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich
udostępniania przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym;


3) tworzenia
sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych
z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej,
gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo
ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;


4) tworzenia
sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych
z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody
pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami;


5) obsługi
sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu
kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy
użyciu systemów automatycznych;


6) obsługi
sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu
autobusowego;


7) świadczenia
usług pocztowych.


2. Zamawiający
udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 4,
stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych
z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz
działalnością
związaną z pozyskiwaniem wody pitnej.


3. Zamawiający
udzielający zamówień, o których mowa w ust. 1 pkt 7,
stosują przepisy niniejszego rozdziału również do zamówień związanych
ze świadczeniem usług: zarządzania usługami pocztowymi, przesyłania
zakodowanych dokumentów za pośrednictwem elektronicznych środków
komunikacji, zarządzania bazami adresowymi, przesyłania poleconej
poczty elektronicznej, finansowych, filatelistycznych
i logistycznych
w szczególności przewozu przesyłek towarowych oraz ich
konfekcjonowania i magazynowania.


Art.
133. 1. 
Do udzielania zamówień sektorowych
ustawę
stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.
8.

2. Zamawiający
udzielający zamówień sektorowych są obowiązani uwzględniać
w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 98,
także
informacje dotyczące udzielonych zamówień sektorowych, których
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8.


3. Do
zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11,
art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3.


Art.
134. 1. 
Zamawiający może udzielić
zamówienia
sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu
ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art.
55 nie stosuje się.

2. Zamawiający
może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując
odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji
z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się.


3. W
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub
negocjacji z ogłoszeniem zamawiający może wyznaczyć:


1) termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
nie krótszy niż:

a) 22
dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną lub faksem,


b) 37
dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej w inny sposób niż określony
w lit.
a,


c) 15
dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną zgodnie
z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej
w dyrektywie;


2) termin
składania ofert nie krótszy niż 10 dni, z uwzględnieniem czasu
potrzebnego na przygotowanie i złożenie oferty;


3) dowolny
termin składania ofert, jeżeli wszyscy wykonawcy, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert, wyrazili na to zgodę.


3a. W
przypadku dokonywania istotnych zmian treści ogłoszenia
o zamówieniu,
w szczególności dotyczących określenia przedmiotu, wielkości
lub
zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający
przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
we
wnioskach, z tym że termin składania wniosków
o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu nie może być krótszy niż 15 dni od
dnia przekazania zmiany treści ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej. Przepisu art. 12a ust. 2 pkt 2 nie stosuje się.


4. W
przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może
wybrać
najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


5. Zamówienia
sektorowego można udzielić w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
jeżeli:

1) zachodzi
jedna z okoliczności, o których mowa w art.
62 ust. 1;


2) w
postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie negocjacji
z ogłoszeniem nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny
sposób
zmienione.


6. Zamówienia
sektorowego można udzielić w trybie zamówienia
z wolnej
ręki, jeżeli:

1) zachodzi
jedna z okoliczności, o których mowa w art.
67 ust. 1
pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9;


2) w
związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie
korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po
cenie znacząco niższej od cen rynkowych;


3) udziela
się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,
jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji
z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było
przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego
i dotyczy przedmiotu zamówienia w nim określonego;


4) w
przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy dostaw, zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli
zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy
o innych
parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność
techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne
w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe
zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego,
przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem,
a zamówienie
uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu
dla zamówienia podstawowego i dotyczy przedmiotu zamówienia
w niej określonego.


Art.
134a. 1. 
Zamawiający może ustanowić system
kwalifikowania wykonawców, do udziału w którym dopuszcza
wykonawców spełniających warunki wskazane przez zamawiającego
w publicznym ogłoszeniu dotyczące określonej kategorii
zamówień
sektorowych, i wpisuje ich do wykazu zakwalifikowanych
wykonawców.

2. System
kwalifikowania wykonawców ustanawia się na czas oznaczony,
w sposób
umożliwiający wykonawcom składanie wniosków o dopuszczenie do
udziału w systemie i ich aktualizację przez cały
okres
trwania systemu.


Art.
134b. 1. 
Zamawiający, w celu
ustanowienia systemu
kwalifikowania wykonawców, przekazuje do publikacji
w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o ustanowieniu systemu
kwalifikowania wykonawców.

2. W
przypadku systemu kwalifikowania wykonawców ustanowionego na okres
dłuższy niż 3 lata ogłoszenie o ustanowieniu systemu podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej co roku.


3. Zamawiający
udostępnia na stronie internetowej ogłoszenie o ustanowieniu
systemu kwalifikowania wykonawców przez cały okres trwania systemu.


Art.
134c. 1. 
Wykonawca ubiegający
się o dopuszczenie
do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców składa wniosek
wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków
określonych
przez zamawiającego w ogłoszeniu o ustanowieniu
systemu
kwalifikowania wykonawców, a jeżeli zamawiający żąda
dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

2. Zamawiający,
nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia
wniosku,
wybiera wykonawców dopuszczonych do udziału w systemie
kwalifikowania wykonawców.


Art.
134d. 1. 
Zamawiający zawiadamia
niezwłocznie wykonawcę
o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do udziału
w systemie
kwalifikowania wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.

2. Wykonawcy
dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców
wpisywani są do wykazu zakwalifikowanych wykonawców, do odpowiedniej
kategorii zamówień sektorowych, prowadzonego przez zamawiającego
i aktualizowanego przez cały okres trwania systemu.


3. Wykonawcy
dopuszczeni do udziału w systemie kwalifikowania wykonawców
nie
są zobowiązani do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków wskazanych w ogłoszeniu o systemie
kwalifikowania
wykonawców przy kolejnych zamówieniach objętych tym systemem,
o ile
złożone dokumenty są aktualne, w rozumieniu odrębnych
przepisów.


Art.
134e. 1. 
Zamawiający może wszcząć
postępowanie
o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie
przetargu
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem przez zamieszczenie
ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców
zgodnie z art. 134b ust. 1.

2. W
przypadku, o którym mowa w ust. 1, za dopuszczonych
do
udziału w postępowaniu uważa się wykonawców dopuszczonych do
udziału w systemie kwalifikowania wykonawców,
w określonej
kategorii zamówień sektorowych.


Art.
135. 1. 
Zamawiający, co najmniej raz
w roku, może
przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieścić
w profilu nabywcy okresowe ogłoszenie informacyjne
o planowanych
w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach sektorowych lub
umowach ramowych, których wartość dla:

1) robót
budowlanych – jest równa lub przekracza kwotę określoną
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty
budowlane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;


2) dostaw
– zsumowana w ramach danej grupy Wspólnego Słownika Zamówień,
z uwzględnieniem art. 133 ust. 1, jest równa lub przekracza
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro;


3) usług
– zsumowana w ramach kategorii 1-16 określonej
w załączniku
nr 3 do Wspólnego Słownika Zamówień, z uwzględnieniem art. 133
ust. 1, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 750 000 euro.


2. Ogłoszenie,
o którym mowa w ust. 1, zamawiający może zamieścić
w profilu nabywcy po przekazaniu ogłoszenia o profilu
nabywcy Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną
zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej określonej w dyrektywie.


3. Przepisu
ust. 1 nie stosuje się do planowanych zamówień na usługi,
o których
mowa w art. 5 ust. 1, oraz planowanych zamówień udzielanych
w trybie innym niż przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony
lub negocjacje z ogłoszeniem.


4. Jeżeli
informacja o zamówieniu została zawarta w okresowym
ogłoszeniu informacyjnym dotyczącym zamówień planowanych
w terminie
12 miesięcy, przekazanym lub zamieszczonym w profilu nabywcy
co
najmniej na 52 dni przed dniem przekazania ogłoszenia
o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamawiający może
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż:

1) 24
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej, drogą elektroniczną zgodnie
z formą
i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej
w dyrektywie;


2) 31
dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej, w inny sposób niż określony
w pkt
1.


5. Okresowe
ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach sektorowych
może zawierać zaproszenie do ubiegania się o zamówienie
sektorowe. W takim przypadku zamawiający, udzielając
zamówienia
w trybie przetargu ograniczonego oraz negocjacji
z ogłoszeniem,
może odstąpić od publikacji ogłoszenia o zamówieniu.


6. W
przypadku, o którym mowa w ust. 5, zamawiający
zaprasza
wykonawców, którzy po opublikowaniu okresowego ogłoszenia
informacyjnego poinformowali zamawiającego, że są zainteresowani
udziałem w postępowaniu, do potwierdzenia tego
zainteresowania,
informując jednocześnie o terminie składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


7. Do
zaproszenia, o którym mowa w ust. 6, przepis art. 48
ust. 2
stosuje się odpowiednio.


Art.
136. 1. 
Ustawy nie stosuje się do zamówień
sektorowych
na usługi lub roboty budowlane, a w przypadku gdy wykonawcą
jest
podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lub 4,
również
na dostawy, jeżeli są udzielane podmiotom:

1) z
którymi zamawiający sporządzają roczne skonsolidowane sprawozdania
finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,


2) w
których zamawiający posiadają ponad połowę udziałów albo akcji,
posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo
akcji, sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub posiadają prawo
mianowania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,


3) które
posiadają ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, posiadają
ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji
zamawiającego, sprawują nadzór nad jego organem zarządzającym lub
posiadają prawo mianowania ponad połowy składu jego organu
nadzorczego lub zarządzającego,


4) które
wspólnie z zamawiającym podlegają określonemu w pkt 3
wpływowi innego przedsiębiorcyjeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80%
przeciętnych
przychodów tych podmiotów osiąganych ze świadczenia usług, dostaw lub
wykonywania robót budowlanych pochodziło ze świadczenia usług, dostaw
lub wykonywania robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub
podmiotów, o których mowa w pkt 1-4;
w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata, uwzględnia
się przychody uzyskane w okresie tej działalności oraz
przychody, które przewiduje się uzyskać w okresie pozostałym
do
upływu 3 lat.


2. Ustawy
nie stosuje się do zamówień sektorowych na usługi lub roboty
budowlane udzielanych przez podmiot utworzony przez zamawiających
w celu wspólnego wykonywania działalności, o której
mowa
w art. 132:

1) jednemu
z tych zamawiających lub


2) podmiotowi
powiązanemu z jednym z tych zamawiających
w sposób
określony w ust. 1, jeżeli w okresie poprzednich 3
lat co
najmniej 80% przeciętnych przychodów tego podmiotu osiąganych ze
świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych pochodziło ze
świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych na rzecz
podmiotów, z którymi jest powiązany w sposób,
o którym
mowa w ust. 1.


3. Ustawy
nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych podmiotowi
utworzonemu przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania
działalności, o której mowa w art. 132, przez jednego
z tych zamawiających, pod warunkiem że podmiot ten został
utworzony na okres co najmniej 3 lat, a z dokumentu, na
podstawie którego został utworzony, wynika, że zamawiający pozostaną
jego członkami w tym okresie.


4. Zamawiający
jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać informacje
w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3.


5. Jeżeli
spośród podmiotów, o których mowa w ust. 1, więcej
niż
jeden podmiot świadczy takie same lub podobne usługi albo wykonuje
takie same lub podobne roboty budowlane na rzecz zamawiającego,
uwzględnia się całkowity przychód wszystkich tych podmiotów osiągany
ze świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych.


Art.
137. 1. 
Ustawy nie stosuje się do zamówień
sektorowych
udzielanych w celu wykonywania działalności polegającej na
dostarczaniu gazu lub ciepła do sieci, o których mowa
w art.
132 ust. 1 pkt 3, jeżeli:

1) produkcja
gazu lub ciepła stanowi niezbędną konsekwencję prowadzenia
działalności innej niż określona w art. 132 oraz


2) dostarczanie
gazu lub ciepła ma na celu wyłącznie ekonomiczne wykorzystanie
produkcji i w okresie ostatnich 3 lat łącznie
z rokiem,
w którym udziela się zamówienia, nie przekracza 20%
przeciętnych
obrotów wykonawcy.


2. Ustawy
nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu
wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu energii
elektrycznej do sieci, o których mowa w art. 132 ust.
1 pkt
3, jeżeli:

1) produkcja
energii elektrycznej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej
niż określona w art. 132 oraz


2) dostarczanie
energii elektrycznej jest uzależnione wyłącznie od własnego zużycia
i w okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem,
w którym
udziela się zamówienia, nie przekracza 30% łącznej produkcji.


3. Ustawy
nie stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych w celu
wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu wody pitnej do
sieci, o których mowa w art. 132 ust. 1 pkt 4, jeżeli:

1) produkcja
wody pitnej jest niezbędna do prowadzenia działalności innej niż
określona w art. 132 oraz


2) dostarczanie
wody pitnej uzależnione jest wyłącznie od własnego zużycia i w
okresie ostatnich 3 lat łącznie z rokiem, w którym
udziela
się zamówienia, nie przekracza 30% łącznej produkcji.


Art.
138. 1. 
Ustawy nie stosuje się do zamówień
sektorowych
udzielanych w celu odsprzedaży lub wynajmu przedmiotu
zamówienia
osobom trzecim, pod warunkiem że zamawiający nie posiada szczególnego
lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmu przedmiotu zamówienia,
a inne podmioty mogą go bez ograniczeń sprzedawać lub
wynajmować
na tych samych warunkach co zamawiający.

2. Ustawy
nie stosuje się do zamówień sektorowych mających na celu udzielenie
koncesji na roboty budowlane, jeżeli koncesje takie są udzielane
w celu wykonywania działalności, o której mowa
w art.
132.


3. Ustawy
nie stosuje się do zamówień sektorowych, jeżeli są udzielane
w celu
wykonywania działalności, o której mowa w art. 132,
poza
obszarem Unii Europejskiej, jeżeli do jej wykonywania nie jest
wykorzystywana sieć znajdująca się na obszarze Unii Europejskiej lub
obszar Unii Europejskiej.


4. Zamawiający
jest obowiązany na wniosek Komisji Europejskiej przekazać informacje
w zakresie, o którym mowa w ust. 1
i 2.


Art.
138a. 1. 
Zamawiający prowadzący
działalność, o której
mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują ustawy
do
udzielania zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej,
paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii.

2. Zamawiający
prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust.
1 pkt
4, nie stosują ustawy do udzielania zamówień na dostawy wody.


3. Zamawiający
prowadzący, na podstawie praw szczególnych, działalność,
o której
mowa w art. 132 ust. 1 pkt 6, nie stosują ustawy, jeżeli
przewozy regularne mogą być świadczone także przez innych
przewoźników na tym samym obszarze i tych samych warunkach.


Art.
138b. 1. 
Udzielając zamówienia sektorowego,
kierownik
zamawiającego może odstąpić od powołania komisji przetargowej.

2. Odstępując
od powołania komisji przetargowej, kierownik zamawiającego określa
sposób prowadzenia postępowania zapewniający sprawność udzielania
zamówień, indywidualizację odpowiedzialności za wykonywane czynności
oraz przejrzystość prac.


Art.
138c. 1. 
Zamawiający może:

1) zobowiązać
wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji
przekazywanych im w toku postępowania o udzielenie
zamówienia;


2) żądać
przedstawienia także innych dokumentów niż określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 25 ust. 2, potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do
oceny spełniania przez wykonawców tych warunków;


3) odstąpić
od obowiązku żądania wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umowy;


4) w
przypadku zamówienia na dostawy, odrzucić ofertę, w której
udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska
zawarła
umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, nie przekracza
50%,
jeżeli przewidział to w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;


5) odstąpić
od obowiązku wykluczenia z postępowania wykonawców,
w stosunku
do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24
ust. 1 pkt 1, 2 lub 3, jeżeli stosowne zastrzeżenie zostało
zamieszczone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


2. Jeżeli
nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie lub
przedstawiających taki sam bilans ceny i innych kryteriów
oceny
ofert, a w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie
przewidziano odrzucenia oferty zgodnie z ust. 1 pkt 4,
zamawiający wybiera ofertę, która nie mogłaby zostać odrzucona na
podstawie ust. 1 pkt 4. Ceny przedstawione w ofertach są takie
same, jeżeli różnica między ceną najkorzystniejszej oferty
a cenami
innych ofert, które nie mogłyby zostać odrzucone na podstawie ust. 1
pkt 4, nie przekracza 3%.


Art.
138d.


Art.
138e.


Art.
138f. 1. 
Zamawiający, którzy zgodnie
z opublikowaną
decyzją Komisji Europejskiej działają na rynku konkurencyjnym, do
którego dostęp nie jest ograniczony, nie stosują przepisów ustawy.
Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku niewydania
przez
Komisję Europejską decyzji w terminie 7 miesięcy od dnia
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

2. Organ
właściwy z własnej inicjatywy lub na wniosek zamawiającego
może
po przeprowadzeniu analizy właściwego rynku wystąpić do Komisji
Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie, że
zamawiający
wykonujący działalność, o której mowa w art. 132,
działają
na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.


3. Organ
właściwy przeprowadza analizę rynku w zakresie danej
działalności i sporządza wniosek zgodnie
z wymaganiami
określonymi w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7
stycznia 2005 r. dotyczącej szczegółowych zasad stosowania procedury
przewidzianej w art. 30 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 7
z 11.01.2005, str. 7). Wniosek uzgadnia się z
Prezesem
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z
Prezesem
Urzędu.


4. Rada
Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do
występowania z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 2,
mając na względzie rodzaj działalności oraz zakres działania organów,
a także znajomość przez te organy funkcjonowania rynku
w zakresie danej działalności.


DZIAŁ
IV

Umowy
w sprawach zamówień publicznych


Art.
139. 1. 
Do
umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej 
„umowami”,
stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks
cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

2. Umowa
wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.


3. Umowy
są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej.


Art.
140. 1. 
Zakres świadczenia wykonawcy
wynikający z umowy
jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2.


3. Umowa
podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych
warunków
zamówienia.


Art.
141. 
Wykonawcy, o których mowa
w art. 23 ust. 1,
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Art.
142. 1. 
Umowę zawiera się na czas
oznaczony. 

2. Zamawiający
może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub
ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia
w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji
zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to
uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem
planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty.


3. Jeżeli
wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest
równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia
postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia
umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.


4. Przepisu
ust. 3 nie stosuje się w przypadku umów:

1) kredytu
i pożyczki;


2) rachunku
bankowego, jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;


3) ubezpieczenia,
jeżeli okres umowy nie przekracza 5 lat;


4)


5) o
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


Art.
143. 1. 
Na czas nieoznaczony może być
zawierana umowa,
której przedmiotem są dostawy: 

1) wody
za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do
takiej sieci;


2)


3) gazu
z sieci gazowej;


4) ciepła
z sieci ciepłowniczej;


5) licencji
na oprogramowanie komputerowe.


1a. Na
czas nieoznaczony może być również zawierana umowa, której
przedmiotem są usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii
elektrycznej lub gazu ziemnego.


2. Przepisu
art. 142 ust. 3 nie stosuje się.

Art.
143a.  1.  W  przypadku
zamówień  na  roboty  budowlane,
których  termin  wykonywania  jest
dłuższy  niż

12 miesięcy, jeżeli umowa przewiduje zapłatę:

1)
wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następ-

nych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wy-

magalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1,

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;

2)
całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych – zamawiający jest

obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego

wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwyko-

nawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka

została wypłacona.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 1,

wstrzymuje się odpowiednio:

1)
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

2)  udzielenie kolejnej zaliczki

– w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagro-

dzenia należnego wykonawcy.

Art. 143b. 1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamie-

rzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o pod-

wykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)
niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację projektu

umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zama-

wiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są robo-

ty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, uważa się za akceptację umowy przez zamawia-

jącego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zama-

wiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości

mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegają-

cy niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonaw-

stwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obo-

wiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2,

zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystą-

pienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Art. 143c. 1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego pod-

wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwyko-

nawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwy-

konawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawia-

jącemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy

lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

4.  Przed  dokonaniem
bezpośredniej  zapłaty  zamawiający
jest  obowiązany  umożliwić
wykonawcy  zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od

dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zama-

wiający może:

1)
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wyko-

nawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2)
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-

wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3)
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwyko-

nawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa

w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy

w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia pub-

licznego przez zamawiającego.

8. Przepisy art. 143a–143d nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dal-

szego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647
1
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Art. 143d. 1. Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1)
obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

2)
wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;

3)
obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;

4)
zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdza-

jących zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

5)
terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6)
zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7)
wysokości kar umownych, z tytułu:

a)
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwy-

konawcom,

b)
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty

budowlane, lub projektu jej zmiany,

c)
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmia-

ny,

d)
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w art. 143b ust. 5 i 8, przedkładający może poświadczyć

za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.


Art.
144. 1. 
Zakazuje się istotnych zmian
postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki
takiej zmiany.

2. Zmiana
umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.


Art.
144a. 1. 
Prezes Urzędu może wystąpić do
sądu
o unieważnienie:

1) części
umowy, o której mowa w art. 140 ust. 3;


2) zmian
umowy dokonanych z naruszeniem art. 144 ust. 1;


3) umowy,
o której mowa w art. 146 ust. 1.


2. Uprawnienie,
o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 4
lat od dnia
zawarcia lub zmiany umowy.


Art.
145. 1. 
W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W
przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może
żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.


Art.
146. 1. 
Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli
zamawiający:

1) z
naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez
ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki;


2) nie
zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień
Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia
o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;


3) zawarł
umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust.
1 albo art.
183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania
przed zawarciem umowy;


4) uniemożliwił
składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas
do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił
wykonawcom dopuszczonym do udziału w dynamicznym systemie
zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu;


5) udzielił
zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem terminu
określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art.
101 ust. 1 pkt 2;


6) z
naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę.


2. Umowa
nie podlega unieważnieniu, jeżeli:

1) w
przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 zamawiający miał
uzasadnione
podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą,
a umowa
została zawarta odpowiednio po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie
Zamówień
Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; lub


2) w
przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5
zamawiający miał
uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą,
a umowa została zawarta po upływie terminu określonego
w art.
94 ust. 1.


3. Unieważnienie
umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, z zastrzeżeniem
art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b.


4. Z
przyczyn, o których mowa w ust. 1 oraz 6, nie można
żądać
stwierdzenia nieważności umowy na podstawie art. 189 ustawy
z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z późn. zm.).


5. Przepis
ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego
unieważnienia umowy na podstawie art. 705ustawy
z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.


6. Prezes
Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy
w przypadku
dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania
czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło
mieć wpływ na wynik postępowania.


Art.
147. 1. 
Zamawiający
może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zwanego dalej
„zabezpieczeniem”.

2. Zabezpieczenie
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego
wykonania umowy.


3.


4.


Art.
148. 1. 
Zabezpieczenie może być wnoszone
według wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku następujących
formach: 

1) pieniądzu;


2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest
zawsze zobowiązaniem pieniężnym;


3) gwarancjach
bankowych;


4) gwarancjach
ubezpieczeniowych;


5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


2. Za
zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

1) w
wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej;


2) przez
ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;


3) przez
ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze
zastawów.


3. Zabezpieczenie
wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.


4. W
przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


5. Jeżeli
zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje
je
na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.


Art.
149. 1. 
W trakcie realizacji umowy
wykonawca może
dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w art. 148 ust. 1. 

2. Za
zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa
w art.
148 ust. 2.


3. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.


Art.
150. 1. 
Wysokość zabezpieczenia ustala
się w
stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego
wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę
jednostkową lub ceny jednostkowe. 

2. Zabezpieczenie
ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania
zamawiającego wynikającego z umowy.


3. Jeżeli
okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za
zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia
z należności
za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.


4. W
przypadku, o którym mowa w ust. 3, w dniu
zawarcia
umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty
zabezpieczenia.


5. Zamawiający
wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu,
w którym dokonuje zapłaty faktury.


6. W
przypadku, o którym mowa w ust. 3, wniesienie pełnej
wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy
okresu, na który została zawarta umowa.


Art.
151. 1. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie
w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane. 

2. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za
wady
nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.


3. Kwota,
o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż
w 15.
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.


Art.
151a. 1. 
Zamawiający może udzielić zaliczek
na poczet
wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych
warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Zaliczki
mogą być udzielane, jeżeli:


1) zamówienie
jest finansowane z udziałem:

a) środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


b) niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),


c) niepodlegających
zwrotowi środków innych niż wymienione w lit. a i b,
pochodzących ze źródeł zagranicznych, lub

 2)
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z uwzględnieniem art. 143a ust. 1 pkt 2.

Ograniczenie
to nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków
oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, dla których
organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu
terytorialnego.


3. Zamawiający
nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany
w trybie
negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki.


4. Zamawiający
może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże,
że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio
udzielanych
zaliczek.


5. Zamawiający
może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki
w jednej
lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2.


6. Zamawiający
żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość
zaliczek przekracza 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy.


7. W
przypadku żądania wniesienia zabezpieczenia zaliczki, w umowie
określa się formę lub formy zabezpieczenia zaliczki, wysokość
zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia
i zwrotu.
Umowa może przewidywać możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki
w trakcie realizacji tej umowy.


8. Przepisy
ust. 2-4 i 6 nie mają zastosowania do zamawiających,
o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2-7.


DZIAŁ
V

Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych


Rozdział
1

Zakres
działania


Art.
152. 1. 
Centralnym organem administracji
rządowej
właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes
Urzędu. 

2. Nadzór
nad Prezesem Urzędu sprawuje Prezes Rady Ministrów.


3. Obsługę
Prezesa Urzędu zapewnia Urząd.


4. Organizację
Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez
Prezesa Rady Ministrów.


Art.
153. 1. 
Prezes Urzędu jest powoływany przez
Prezesa
Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje
Prezesa
Urzędu.


2. Stanowisko
Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która:

1) posiada
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;


2) jest
obywatelem polskim;


3) korzysta
z pełni praw publicznych;


4) nie
była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;


5) posiada
kompetencje kierownicze;


6) posiada
co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż
pracy na stanowisku kierowniczym;


7) posiada
wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do
właściwości Prezesa Urzędu.


3. Informację
o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu ogłasza się przez
umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej
Urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę
i adres Urzędu;


2) określenie
stanowiska;


3) wymagania
związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;


4) zakres
zadań wykonywanych na stanowisku;


5) wskazanie
wymaganych dokumentów;


6) termin
i miejsce składania dokumentów;


7) informację
o metodach i technikach naboru.


4. Termin,
o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy
niż 10
dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


5. Nabór
na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół, powołany przez
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa
Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza
i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych
kandydatów.
W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata,
wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.


6. Ocena
wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa
w ust.
5, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą
członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.


7. Członek
zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają
obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób
ubiegających
się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.


8. W
toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


9. Z
przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę
i adres Urzędu;


2) określenie
stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;


3) imiona,
nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań
określonych w ogłoszeniu o naborze;


4) informację
o zastosowanych metodach i technikach naboru;


5) uzasadnienie
dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;


6) skład
zespołu.


10. Wynik
naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę
i adres Urzędu;


2) określenie
stanowiska, na które był prowadzony nabór;


3) imiona,
nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację
o niewyłonieniu kandydata.


11. Umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego
naboru
jest bezpłatne.


Art.
154. 
Prezes Urzędu:

1) opracowuje
projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;


2) podejmuje
rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych
ustawą;


3) wydaje
w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych,
w którym
zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą;


4)


5) prowadzi
i ogłasza na stronie internetowej Urzędu listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;


5a) prowadzi,
ogłasza, aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców,
którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym
orzeczeniem sądu, oraz dokonuje wykreśleń wykonawców z wykazu;


6) zapewnia
funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej;


7) opracowuje
programy szkoleń, organizuje oraz inspiruje szkolenia
z zakresu
zamówień;


8) przygotowuje
i upowszechnia przykładowe kryteria oceny merytorycznego
poziomu
szkoleń;


9)


10) upowszechnia
przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych,
regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu
zamówień;


11) czuwa
nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności
dokonuje kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie
przewidzianym ustawą;


12) upowszechnia
zasady etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie
zamówień;


13) dąży
do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów
o zamówieniach,
przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego,
w szczególności upowszechnia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej, sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień;


14) prowadzi
współpracę międzynarodową w sprawach związanych
z zamówieniami;


15) dokonuje
analiz funkcjonowania systemu zamówień;


16) opracowuje
i przedstawia Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej
roczne
sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień;


17) przedstawia
Prezesowi Rady Ministrów roczną informację o działaniu
Krajowej
Izby Odwoławczej, uwzględniającą problemy wynikające
z orzecznictwa;


18) zgłasza
kandydatów na Prezesa i wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej;


19) zgłasza
wniosek o powołanie rzecznika dyscyplinarnego Krajowej Izby
Odwoławczej;


20) prowadzi
działania związane z informatyzacją systemu zamówień
publicznych;


21) przekazuje
Komisji Europejskiej co roku do dnia 31 marca wyroki Krajowej Izby
Odwoławczej z roku poprzedniego dotyczące odwołań
w sprawie
postępowań o udzielenie zamówienia, w których nie
orzeczono
unieważnienia umowy ze względu na ważny interes publiczny,
o którym
mowa w art. 192, wraz z ich uzasadnieniem.


Art.
154a. 1. 
O wpis na listę, o której
mowa w art.
154 pkt 5, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie
przepisów o:

1) izbach
gospodarczych;


2) rzemiośle;


3) samorządzie
zawodowym niektórych przedsiębiorców;


4) organizacjach
pracodawców;


5) samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.


2. Wpisu
na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezes
Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.


Art.
154b. 1. 
W wykazie wykonawców,
o którym mowa
w art. 154 pkt 5a, zamieszcza się następujące dane:


1) oznaczenie
wykonawcy, obejmujące:

a) w
odniesieniu do osób fizycznych – imię i nazwisko, numer PESEL
oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli prowadzi działalność
gospodarczą także firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej
oraz numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,


b) w
odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej – firmę oraz siedzibę,
a także
numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego


z tym że w przypadku wykonawców mających siedzibę
albo
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
odpowiednio imię i nazwisko, firmę, siedzibę, miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej oraz informację o wpisie
do równoważnego rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa
państwa jego siedziby albo miejsca zamieszkania;


2) wskazanie
orzeczenia sądu stwierdzającego wyrządzenie szkody przez wykonawcę,
obejmujące datę jego wydania, sygnaturę akt, określenie sądu, który
je wydał, oraz datę, od której orzeczenie jest prawomocne.


2. Podstawą
zamieszczenia wpisu w wykazie, o którym mowa
w art.
154 pkt 5a, jest odpis orzeczenia przesłany Prezesowi Urzędu na
podstawie art. 24a.


3. Wpis
zamieszczony w wykazie podlega wykreśleniu z upływem
3 lat
od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu stanowiącego podstawę
jego zamieszczenia.


Art.
155. 1. 
Prezes Urzędu wykonuje zadania
wynikające
z ustawy przy pomocy nie więcej niż 2 wiceprezesów Urzędu.

2. Wiceprezesów
Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek
Prezesa Urzędu. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesów Urzędu na
wniosek Prezesa Urzędu.


3. Zespół
przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa
w ust.
2, powołuje Prezes Urzędu.


4. Do
sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa
w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 153 ust. 2-11.


Art.
156.


Rozdział
2

Rada
Zamówień Publicznych


Art.
157. 1. 
Tworzy
się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej 
„Radą”,
która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu.


2. Rada
w szczególności: 

1) wyraża
opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień,
przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;


2) opiniuje
projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;


3) opiniuje
roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu
zamówień;


4) ustala
zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie
zadania w systemie zamówień;


5)


Art.
158. 1. 
W skład Rady wchodzi od 10 do 15
członków
powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Uprawnionymi
do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby
parlamentarne,
ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz ogólnokrajowe
organizacje przedsiębiorców.


3. Prezes
Rady Ministrów powołuje członków Rady spośród osób, które: 

1) 
obywatelami polskimi;


2) korzystają
z pełni praw publicznych;


3) nie
były karane za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;


4) posiadają
wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji
zadań
Rady.


4. Prezes
Rady Ministrów powołuje spośród osób, o których mowa
w ust.
1, przewodniczącego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze
swojego grona.


5. Członkom
Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady.


6. Tryb
pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.


Art.
159. 1. 
Kadencja Rady upływa wraz
z upływem
kadencji Prezesa Urzędu. 

2. Członkostwo
w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji Rady,
śmierci
członka Rady, jego odwołania albo rezygnacji.


3. Prezes
Rady Ministrów odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać
jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3,
a na
wniosek Prezesa Urzędu w razie:

1) niewykonywania
obowiązków członka Rady;


2) utraty
autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;


3) choroby
uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.


Art.
160. 1. 
Obsługę prac Rady zapewnia
Urząd. 

2. Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i pozostałych
członków Rady, mając na względzie pełnioną funkcję oraz zakres
obowiązków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i pozostałych
członków Rady.


Rozdział
3

Kontrola
udzielania zamówień


Oddział
1

Przepisy
ogólne


Art.
161. 1. 
Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę
udzielania
zamówień.

2. Celem
kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie
zamówienia z przepisami ustawy.


3. Kontrolę
przeprowadza się w siedzibie Urzędu, z tym że
kontrolę
udzielania zamówień dotyczącą dokumentów zawierających informację
niejawną, której nadano klauzulę 
„tajne” albo „ściśle
tajne”
,
można przeprowadzić w siedzibie zamawiającego.


4. Wszczęcie
kontroli może poprzedzać postępowanie wyjaśniające mające na celu
ustalenie, czy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy,
które mogło mieć wpływ na jego wynik.


Art.
162. 1. 
Pracownik Urzędu podlega wyłączeniu
z udziału
w kontroli, jeżeli:

1) uczestniczył
w kontrolowanym postępowaniu lub czynnościach bezpośrednio
związanych z jego przygotowaniem po stronie zamawiającego lub
wykonawcy;


2) pozostaje
w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w
stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo jest
związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
z osobą
występującą w kontrolowanym postępowaniu po stronie
zamawiającego lub wykonawcy, jego zastępcą prawnym lub członkami
władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie
kontrolowanego
zamówienia;


3) przed
upływem 3 lat od dnia wszczęcia kontrolowanego postępowania
pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia
z zamawiającym lub
wykonawcą albo był członkiem władz osób prawnych ubiegających
się o
udzielenie kontrolowanego zamówienia;


4) pozostaje
z osobą występującą w kontrolowanym postępowaniu po
stronie
zamawiającego lub wykonawcy w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego
bezstronności.


2. Pracownik
Urzędu informuje Prezesa Urzędu o przyczynach powodujących
jego
wyłączenie z udziału w kontroli.


3. Prezes
Urzędu rozstrzyga o wyłączeniu pracownika w drodze
postanowienia.


Art.
163. 1. 
Prowadząc postępowanie wyjaśniające
lub
kontrolę, Prezes Urzędu może:

1) żądać
od kierownika zamawiającego niezwłocznego przekazania kopii
dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez
kierownika zamawiającego;


2) żądać
od kierownika zamawiającego, od pracowników zamawiającego oraz innych
podmiotów udzielenia, w terminie przez niego wyznaczonym,
pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli;


3) zasięgnąć
opinii biegłych, jeżeli ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy
lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości
specjalnych.


2. Biegłemu
przysługuje wynagrodzenie, które pokrywa Prezes Urzędu,
w wysokości
ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu IIIustawy
z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.).


3. Stan
faktyczny sprawy ustala się na podstawie całokształtu materiału
zebranego w toku postępowania wyjaśniającego oraz kontroli,
w szczególności dokumentów związanych
z postępowaniem,
wyjaśnień kierownika i pracowników zamawiającego, opinii
biegłych oraz wyjaśnień innych podmiotów.


Art.
164. 1. 
Z kontroli sporządza się protokół.


2. Protokół
kontroli zawiera w szczególności:

1) nazwę
(firmę) i adres zamawiającego;


2) datę
rozpoczęcia i zakończenia kontroli;


3) imiona
i nazwiska kontrolujących;


4) oznaczenie
postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem
kontroli;


5) informację
o stwierdzeniu naruszeń.


Oddział
2

Kontrola
doraźna


Art.
165. 1. 
Prezes Urzędu może wszcząć
z urzędu lub na
wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego
przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego
wynik.

2. Wszczęcie
kontroli doraźnej może nastąpić nie później niż w terminie 4
lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia. W
przypadku wszczęcia tej kontroli przed zawarciem umowy
w sprawie
zamówienia publicznego mają zastosowanie przepisy art. 169 ust. 3,
art. 170 ust. 2 i 4 oraz art. 171 ust. 1, 3 i 5.


3. Prezes
Urzędu informuje wnioskodawcę o wszczęciu kontroli doraźnej
albo o odmowie wszczęcia kontroli doraźnej, podając
uzasadnienie
wskazujące na brak okoliczności, o których mowa
w ust. 1.


4. Prezes
Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej,
o której mowa w przepisach o Narodowym
Planie Rozwoju
oraz w przepisach o zasadach prowadzenia
polityki
rozwoju lub w przepisach o wspieraniu
rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanej dalej 
„instytucją
zarządzającą”
,
jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć
wpływ na jego wynik.


Art.
166. 1. 
Zakończeniem kontroli doraźnej jest
doręczenie
zamawiającemu informacji o wyniku kontroli zawierającej
w szczególności:

1) określenie
postępowania, które było przedmiotem kontroli;


2) informację
o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku.


2. W
przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa
w art. 167
ust. 1, zakończeniem kontroli jest doręczenie zamawiającemu
informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.


Art.
167. 1. 
Od wyniku kontroli doraźnej
zamawiającemu
przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych
zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji
o wyniku kontroli.

2. Prezes
Urzędu rozpatruje zastrzeżenia w terminie 15 dni od dnia ich
otrzymania. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Prezes
Urzędu przekazuje zastrzeżenia do zaopiniowania przez Krajową Izbę
Odwoławczą.


3. Krajowa
Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym wyraża,
w formie
uchwały, opinię w sprawie zastrzeżeń w terminie 15
dni od
dnia ich otrzymania.


4. Opinia
Krajowej Izby Odwoławczej jest wiążąca dla Prezesa Urzędu.


5. Prezes
Urzędu niezwłocznie zawiadamia kierownika zamawiającego
o ostatecznym
rozpatrzeniu zastrzeżeń.


6. Do
członków Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrujących zastrzeżenia
przepis art. 188 stosuje się odpowiednio.


Art.
168. 
W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów
ustawy
Prezes Urzędu może:

1)


2) nałożyć
karę pieniężną, o której mowa w dziale VII;


3) wystąpić
do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części.


Art.
168a. 
W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów
ustawy
stanowiącego czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych Prezes
Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów
publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.


Oddział
3

Kontrola
uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej


Art.
169. 1. 
Przepisy niniejszego oddziału
stosuje się do
zamówień lub umów ramowych współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.


2. Prezes
Urzędu przeprowadza kontrolę udzielanych zamówień przed zawarciem
umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy
ramowej dla:

1) robót
budowlanych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 20 000 000 euro;


2) dostaw
lub usług – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 10 000 000 euro.


3. Wszczęciem
kontroli uprzedniej jest doręczenie Prezesowi Urzędu kopii
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia
w celu
przeprowadzenia kontroli uprzedniej.


4. Na
wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu może odstąpić od
przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli w ocenie
instytucji
postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny
z przepisami
ustawy. Informację o odstąpieniu od kontroli Prezes Urzędu
przekazuje niezwłocznie zamawiającemu i wnioskodawcy.


Art.
170. 1. 
Zamawiający niezwłocznie po wydaniu
przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu
do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy, przekazuje
Prezesowi Urzędu kopie dokumentacji postępowania o udzielenie
zamówienia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
kierownika zamawiającego, w celu przeprowadzenia kontroli
uprzedniej.

2. Zamawiający
niezwłocznie informuje Prezesa Urzędu o wniesieniu odwołania
lub
skargi po przekazaniu dokumentacji do kontroli uprzedniej. Prezes
Urzędu wstrzymuje wykonanie kontroli uprzedniej do czasu wydania
przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie
odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2.


3. W
przypadku udzielania zamówień w częściach, jeżeli wartość
poszczególnych części zamówienia jest mniejsza niż kwoty,
o których
mowa w art. 169 ust. 2, Prezes Urzędu może odstąpić od
przeprowadzenia kontroli, informując o tym zamawiającego
niezwłocznie po otrzymaniu kopii dokumentacji, o których mowa
w ust. 1.


4. Wszczęcie
kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do dnia
zakończenia kontroli.


Art.
171. 1. 
Zakończeniem kontroli uprzedniej
jest
doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli
zawierającej w szczególności:

1) określenie
postępowania, które było przedmiotem kontroli;


2) informację
o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;


3) zalecenia
pokontrolne – jeżeli w toku kontroli stwierdzono, że jest
zasadne unieważnienie postępowania lub usunięcie stwierdzonych
naruszeń.


2. W
przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa
w art.
171a, zakończeniem kontroli jest doręczenie zamawiającemu informacji
o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.


3. Doręczenie
informacji o wyniku kontroli następuje nie później niż
w terminie 14 dni od dnia doręczenia materiałów,
o których
mowa w art. 163 ust. 1, a w przypadku kontroli
szczególnie
skomplikowanej – nie później niż w terminie 30 dni od dnia
doręczenia materiałów, o których mowa w art. 163 ust.
1.


4. Do
czasu doręczenia informacji, o której mowa w ust. 1,
nie
można zawrzeć umowy.


5. Kierownik
zamawiającego, na wniosek Prezesa Urzędu, pisemnie informuje
o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.


Art.
171a. 
Od wyniku kontroli uprzedniej zamawiającemu
przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych
zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji
o wyniku kontroli. Przepisy art. 167 ust. 2-6 stosuje się.


Rozdział
4

Krajowa
Izba Odwoławcza


Art.
172. 1. 
Tworzy
się Krajową Izbę Odwoławczą, zwaną dalej 
„Izbą”,
właściwą do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.


2. Organami
Izby są:

1) Prezes;


2) wiceprezes;


3) zgromadzenie
ogólne, które tworzą członkowie Izby.


3. Prezes
Izby kieruje pracami Izby, a w szczególności:

1) reprezentuje
Izbę na zewnątrz;


2) przewodniczy
zgromadzeniu ogólnemu;


3) ustala
terminy posiedzeń składów orzekających Izby, a także zarządza
łączne rozpoznanie odwołań;


4) wyznacza
skład orzekający Izby do rozpoznania odwołania, w tym jego
przewodniczącego;


5) czuwa
nad sprawnością pracy Izby;


6) przedkłada
Prezesowi Urzędu, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne, roczną
informację o działaniu Izby uwzględniającą problemy wynikające
z orzecznictwa.


3a. Prezes
Izby określi, w drodze zarządzenia, wewnętrzny regulamin
organizacji pracy Izby.


4. Zgromadzenie
ogólne Izby:

1) przygotowuje
i przyjmuje roczną informację o działalności Izby
uwzględniającą problemy wynikające z orzecznictwa;


2) wyznacza
skład sądu dyscyplinarnego;


3) rozpatruje
odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego;


4) rozpatruje
i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa Izby lub
zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego.


5. Zgromadzenie
ogólne Izby zwołuje Prezes Izby co najmniej dwa razy w roku,
a także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Izby
albo
przewodniczącego sądu dyscyplinarnego w terminie 14 dni od
dnia
jego złożenia. Uchwały zgromadzenia ogólnego zapadają większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu Izby;
w przypadku
równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Izby.


Art.
173. 1. 
W skład Izby wchodzi nie więcej niż
100
członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady
Ministrów spośród osób spełniających wymagania, o których mowa
w ust. 2, i które uzyskały najlepsze wyniki
w postępowaniu
kwalifikacyjnym.


2. Członkiem
Izby może być osoba, która:

1) jest
obywatelem polskim;


2) posiada
wyższe wykształcenie prawnicze;


3) posiada
pełną zdolność do czynności prawnych;


4) korzysta
z pełni praw publicznych;


5) ma
nieposzlakowaną opinię;


6) nie
była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne
przestępstwo skarbowe;


7) posiada
minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe (staż pracy)
w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych
z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych,
opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed
sądami i urzędami;


8) ukończyła
29 lat.


3. Prezesa
Izby i wiceprezesa powołuje na 3-letnią kadencję Prezes Rady
Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu spośród zgłoszonych członków
Izby, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 
„ściśle
tajne”
 lub
złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22
ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych, mającego na celu ustalenie, czy osoba
sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy. Do odwołania Prezesa
Izby i wiceprezesa przed upływem kadencji przepis art. 174
ust.
5 stosuje się odpowiednio.


3a. Prezes
Rady Ministrów odwołuje Prezesa i wiceprezesa Izby
w razie
odmowy wydania albo cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa,
o którym
mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie
informacji niejawnych.


4. Nawiązanie
stosunku pracy z członkami Izby następuje na podstawie
powołania
w terminie określonym w akcie powołania. Czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących członków
Izby
wykonuje Prezes Urzędu. W sprawach nieuregulowanych
w ustawie,
dotyczących stosunku pracy członków Izby, mają odpowiednie
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).


5. Przed
podjęciem obowiązków członek Izby jest obowiązany złożyć przed
Prezesem Rady Ministrów ślubowanie według następującej roty: 
„Ślubuję
uroczyście wypełniać obowiązki członka Izby, orzekać bezstronnie,
zgodnie z przepisami prawa, a w postępowaniu kierować
się
zasadami godności i uczciwości”
;
składający ślubowanie może na końcu dodać: 
„Tak
mi dopomóż Bóg”
.
Złożenie ślubowania członek Izby potwierdza podpisem pod jego
treścią.


6. Podstawę
ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Izby, wiceprezesa oraz
pozostałych członków Izby stanowi wielokrotność kwoty bazowej
ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok na podstawie art. 9
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o
zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431
i Nr
291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456) dla pracowników
państwowej sfery budżetowej, o których mowa w art. 5
pkt 1
lit. a tej ustawy.


7. Członkom
Izby przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wynoszący, począwszy od
szóstego roku pracy, 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
i wzrastający po każdym roku pracy o 1%, aż do
osiągnięcia
20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.


8. Członkom
Izby przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75%
wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy;


2) 100%
wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach pracy;


3) 150%
wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy;


4) 200%
wynagrodzenia miesięcznego – po 35 latach pracy;


5) 300%
wynagrodzenia miesięcznego – po 40 latach pracy;


6) 350%
wynagrodzenia miesięcznego – po 45 latach pracy.


9. Do
okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się
wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy,
jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do
obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące nagród jubileuszowych,
o których
mowa w przepisach o pracownikach urzędów państwowych.


10. Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6, mając na
względzie
funkcję pełnioną przez członka Izby oraz to, że wielokrotność nie
może być mniejsza niż 4,5.


11. Obsługę
organizacyjno-techniczną oraz księgową Izby zapewnia Urząd.


Art.
174. 1. 
Członkostwa w Izbie nie
można łączyć z:

1) mandatem
posła lub senatora;


2) mandatem
radnego, mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z
członkostwem w zarządzie powiatu lub województwa;


3) członkostwem
w kolegium regionalnej izby obrachunkowej oraz samorządowym
kolegium odwoławczym;


4) przynależnością
do partii politycznej lub prowadzeniem działalności politycznej.


2. Członkowie
Izby nie mogą:

1) podejmować
dodatkowego zatrudnienia ani innych zajęć zarobkowych,
z wyjątkiem
zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub
naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru
czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, jeżeli to
zatrudnienie nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków członka
Izby;


2) prowadzić
działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie
z innymi
osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej
działalności;


3) być
członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ani
pełnomocnikiem spółek handlowych;


4) być
członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;


5) posiadać
w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziały
przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej
z tych spółek.


3. Członek
Izby składa Prezesowi Urzędu co roku do dnia 31 marca oświadczenie:

1) czy
toczą się przeciwko niemu postępowania karne, wraz
z informacją
dotyczącą przedmiotu postępowania;


2) o
stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
stosując odpowiednio formularz, którego wzór jest określony
w przepisach o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.


4. Członkostwo
w Izbie wygasa z powodu śmierci albo odwołania.


5. Prezes
Rady Ministrów odwołuje członka Izby w przypadku:

1) utraty
obywatelstwa polskiego;


2) utraty
albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;


3) utraty
praw publicznych;


4) utraty
autorytetu dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków
członka Izby;


5) prawomocnego
skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;


6) upływu
6 miesięcy zawieszenia, o którym mowa w art. 176 ust.
1;


7) orzeczenia
kary dyscyplinarnej wykluczenia ze składu Izby;


8) niezłożenia
w terminie jednego z oświadczeń, o których
mowa w ust.
3;


9) odmowy
złożenia ślubowania;


10) nieobjęcia
stanowiska w terminie określonym w akcie powołania;


11) złożenia
przez członka Izby wniosku o odwołanie.


6. Członkowie
Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą
korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom
publicznym.


7. Członkowie
składów orzekających Izby przy orzekaniu są niezawiśli
i związani
wyłącznie przepisami obowiązującego prawa.


Art.
175. 1. 
Członek Izby podlega
odpowiedzialności
dyscyplinarnej za naruszenie swoich obowiązków i uchybienie
godności zawodowej.


2. Karami
dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;


2) usunięcie
z zajmowanej funkcji;


3) wykluczenie
ze składu Izby.


3. Orzeczenie
kary, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza
niemożność
sprawowania przez 3 lata funkcji Prezesa, wiceprezesa, rzecznika
dyscyplinarnego oraz członka sądu dyscyplinarnego.


4. W
sprawach dyscyplinarnych członków Izby orzekają:

1) w
pierwszej instancji – sąd dyscyplinarny w składzie pięciu
członków Izby, powoływany przez zgromadzenie ogólne Izby spośród
członków Izby;


2) w
drugiej instancji – zgromadzenie ogólne Izby.


5. Oskarżycielem
przed sądem dyscyplinarnym jest rzecznik dyscyplinarny. Rzecznika
dyscyplinarnego powołuje spośród członków Izby na trzyletnią kadencję
Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu. Rzecznik
dyscyplinarny może być w każdym czasie odwołany
i pełni
swoje obowiązki do czasu powołania nowego rzecznika.


6. Od
orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji
przysługuje odwołanie do sądu apelacyjnego – sądu pracy
i ubezpieczeń
społecznych, właściwego ze względu na siedzibę Urzędu,
w terminie
14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Od
orzeczenia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.


7. Szczegółowy
tryb postępowania dyscyplinarnego oraz tryb wyboru składu
orzekającego sądu dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez
zgromadzenie ogólne Izby.


Art.
176. 1. 
Prezes Rady Ministrów zawiesza
członka Izby
w jego prawach i obowiązkach w przypadku
przedstawienia mu zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego lub
umyślnego przestępstwa skarbowego.

2. Okres
zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, trwa do czasu
zakończenia postępowania karnego, nie dłużej jednak niż przez 6
miesięcy.


3. W
okresie zawieszenia członek Izby zachowuje prawo do połowy
wynagrodzenia.


Art.
176a. 1. 
Członków Izby wyłania
się w drodze
postępowania kwalifikacyjnego, które składa się z:

1) egzaminu
pisemnego z teoretycznej i praktycznej znajomości
przepisów
związanych z udzielaniem zamówień publicznych;


2) rozmowy
kwalifikacyjnej.


2. Postępowanie
kwalifikacyjne na członków Izby ogłasza Prezes Rady Ministrów na
wniosek Prezesa Urzędu, jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia składu
Izby.


3. Ogłoszenie,
o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w
Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
a także w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.


4. Ogłoszenie
zawiera:

1) informację
o limicie osób, które zostaną powołane w skład Izby
w danym
postępowaniu kwalifikacyjnym;


2) określenie
terminu i miejsca przyjmowania zgłoszeń na członków Izby;
termin
nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia;


3) wykaz
dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia na członka Izby;


4) określenie
terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,
o którym
mowa w ust. 1;


5) informację
o niezbędnej do uzyskania minimalnej liczbie punktów.


5. W
celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Izby
Prezes Rady Ministrów powołuje komisję kwalifikacyjną, której
członkami mogą być wyłącznie osoby, których wiedza
i doświadczenie
w zakresie przepisów związanych z udzielaniem
zamówień
publicznych oraz autorytet dają rękojmię prawidłowego
i bezstronnego
przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.


6. Jeżeli
w postępowaniu kwalifikacyjnym minimalną liczbę punktów uzyska
mniejsza liczba osób, niż wynika to z limitu osób określonego
w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
Prezes
Rady Ministrów ogłasza uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne na
członków Izby, nie później niż w terminie 30 dni od dnia
zakończenia poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego. Przepisy ust.
1-5 stosuje się.


7. Prezes
Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w ust. 1 i 6, sposób powoływania komisji
kwalifikacyjnej,
a także szczegółowy zakres postępowania kwalifikacyjnego –
biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia obiektywnego sprawdzenia
teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów,
sprawnego
przeprowadzania postępowań odwoławczych oraz okoliczność, że
potwierdzeniem spełniania warunków, o których mowa
w art.
173 ust. 2, mogą być dokumenty zawierające informacje podlegające
ochronie danych osobowych, w szczególności informacja
z Krajowego Rejestru Karnego.


Rozdział
5


DZIAŁ
VI

Środki
ochrony prawnej


Rozdział
1

Przepisy
wspólne


Art.
179. 1. 
Środki ochrony prawnej określone
w niniejszym
dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.


Rozdział
2

Odwołanie


Art.
180. 1. 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.


2. Jeżeli
wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności:

1) wyboru
trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
zapytania o cenę;


2) opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu;


3) wykluczenia
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;


4) odrzucenia
oferty odwołującego.


3. Odwołanie
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.


4. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


5. Odwołujący
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać
się z
jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2.


Art.
181. 1. 
Wykonawca lub uczestnik konkursu
może
w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy
czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W
przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający
powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując
o tym wykonawców w sposób przewidziany
w ustawie dla
tej czynności.


3. Na
czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje
odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.


Art.
182. 1. 
Odwołanie wnosi się:

1) w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –
w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.
8;


2) w
terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w
terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –
w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


2. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także
wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi
się w
terminie:

1) 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8;


2) 5
dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


3. Odwołanie
wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2
wnosi
się:

1) w
przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 –
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;


2) w
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 –
w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.


4. Jeżeli
zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia
umowy
lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia
o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił
wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu
zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż
w terminie:

1) 15
dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
albo
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania
o cenę
– ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;


2) 6
miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia; albo


b) opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie
o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia
w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej
ręki;


3) 1
miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie
zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia; albo


b) zamieścił
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie
o udzieleniu
zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia
w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej
ręki albo zapytania o cenę.


5. W
przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia
o zamówieniu
lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin
składania wniosków.


6. W
przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert
bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia
przez Izbę orzeczenia.


Art.
183. 1. 
W
przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do
czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, zwanych dalej 
„orzeczeniem”.

2. Zamawiający
może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz
zawarcia
umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki
dla interesu publicznego, w szczególności
w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane
z koniecznością ochrony wszystkich interesów,
w odniesieniu
do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku
w wyniku
czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.


3. Rozpoznania
wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje skład
orzekający
Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3-7
stosuje się.


4. W
sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 2, Izba
rozstrzyga na
posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż
w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby
nie przysługuje skarga.


5. Izba
umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na
skutek
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego
rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności
z powodu:

1) ogłoszenia
przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;


2) cofnięcia
wniosku.


6. Wniosek,
o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć
pisemnie,
faksem lub drogą elektroniczną.


Art.
184. 
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed
upływem
ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia
z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo
wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy,
którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.


Art.
185. 1. 
Zamawiający przesyła niezwłocznie,
nie później
niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której
jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
odwoławczego.

2. Wykonawca
może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.


3. Wykonawcy,
którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes
w tym,
aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.


4. Zamawiający
lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia
opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca
nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję.
Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba
może
wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie
o uwzględnieniu
albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.


5. Czynności
uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
w sprzeczności z czynnościami
i oświadczeniami strony,
do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,
o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika,
który
przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.


6. Odwołujący
oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie
korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego
wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie
art. 186 ust. 2 i 3.


7. Do
postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
o sądzie
polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.


Art.
186. 1. 
Zamawiający może wnieść odpowiedź
na odwołanie.
Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

2. W
przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po
stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym
po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza
lub
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.


3. Jeżeli
uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania
po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez
zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający
wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.


4. Jeżeli
uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania
po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia
w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
rozpoznaje odwołanie.


5. Sprzeciw
wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.


6. Koszty
postępowania odwoławczego:

1) w
okolicznościach, o których mowa w ust. 2, znosi się
wzajemnie;


2) w
okolicznościach, o których mowa w ust. 3:

a) ponosi
zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione
w odwołaniu po otwarciu rozprawy,


b) znosi
się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty
przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;


3) w
okolicznościach, o których mowa w ust. 4, ponosi:

a) odwołujący,
jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,


b) wnoszący
sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.


Art.
187. 1. 
Odwołanie podlega rozpoznaniu,
jeżeli:

1) nie
zawiera braków formalnych;


2) uiszczono
wpis.


2. Wpis
uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.


3. Jeżeli
odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych, w szczególności, o których mowa
w art.
180 ust. 3, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu,
Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do
poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia
wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne
oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią
przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.


4. Prezes
Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w ust.
3 zdanie
pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub
niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni
odwołanie
zostanie zwrócone.


5. W
przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa
w ust.
3 zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do
wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia
wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.


6. W
przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym
mowa
w ust. 2, oraz po bezskutecznym upływie terminu,
o którym
mowa w ust. 3 i 5, Prezes Izby zwraca odwołanie
w formie
postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie
ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.
O zwrocie
odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis
postanowienia.


7. Jeżeli
niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa
zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy ust. 1-6
stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują
składowi orzekającemu Izby.


8. Odwołujący
może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim
przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie
nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90%
wpisu.


Art.
188. 1. 
Odwołanie rozpoznaje Izba
w składzie
jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy
w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu
na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.
W takim
przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego
Izby spośród wyznaczonych członków.

2. Skład
orzekający Izby, zwany dalej 
„składem
orzekającym”
,
jest wyznaczany przez Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań
z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron
postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest
dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby
lub z
innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu
o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.


3. Zmiana
wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie
z przyczyn,
o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.


4. Członek
składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby
o okolicznościach, o których mowa w ust. 2
zdanie
drugie.


5. Członek
składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby
o okolicznościach uzasadniających wyłączenie wyznaczonego
członka, w szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne
lub
prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego
bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego
wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na
które nie przysługuje zażalenie.


6. Jeżeli
okoliczności, o których mowa w ust. 5, dotyczą
Prezesa
Izby, o jego wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga
Prezes Rady Ministrów.


7. W
przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6,
Prezes Izby
wyznacza do składu orzekającego innego członka Izby według kolejności
z alfabetycznej listy członków Izby.


Art.
189. 1. 
Izba rozpoznaje odwołanie
w terminie 15
dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może
zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one
złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie
zamówienia
lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.


2. Izba
odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:

1) w
sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;


2) odwołanie
zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;


3) odwołanie
zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;


4) odwołujący
powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były
przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego
odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego
samego odwołującego się;


5) odwołanie
dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią
wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów
w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem
zawartym
w odwołaniu;


6) w
postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie
dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2;


7) odwołujący
nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180
ust. 5.


3. Izba
może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna
to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu
strony,
świadków lub biegłych.


4. W
przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia
odwołania, Izba kieruje sprawę na rozprawę.


5. Izba
rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.


6. Izba
na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy
w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu
odwołania
może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę chronioną na
podstawie odrębnych przepisów inna niż informacja niejawna
w rozumieniu przepisów o ochronie informacji
niejawnych.
Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich
pełnomocników.


7. Izba
rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przy
rozpoznaniu odwołania może być ujawniona informacja niejawna
w rozumieniu przepisów o ochronie informacji
niejawnych.


8. W
przypadku określonym w ust. 7, Izba może postanowić
o rozpatrzeniu odwołania na rozprawie, której jawność
wyłączono
w całości, jeżeli przemawia za tym ważny interes strony.


9. W
przypadku wniesienia odwołania dotyczącego postępowania
o udzielenie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
którego dokumentacja zawiera informacje niejawne, Prezes Urzędu, na
wniosek Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, mając na uwadze
zapewnienie ochrony informacji niejawnych, wskazuje miejsce
rozpoznania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.


Art.
190. 1. 
Strony i uczestnicy
postępowania
odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów,
z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich
twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony
i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do
zamknięcia rozprawy.

2. Izba
może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.


3. Dowodami
są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie
biegłych
oraz przesłuchanie stron.


4. Izba
może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych
sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli
ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych.
Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej
zgodnie
z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28
lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.


5. Fakty
powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają
dowodu.
Nie wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania
przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi
wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.


6. Izba
odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące
ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy
zostały powołane jedynie dla zwłoki.


7. Izba
ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania,
na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.


8. W
przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy,
nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.


9. Członkowie
Izby zachowują poufność informacji niejawnych lub innych informacji
zawartych w dokumentach przekazanych przez strony
i uczestników
postępowania oraz przystępujących do postępowania odwoławczego
i działają w postępowaniu odwoławczym zgodnie
z interesami
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.


Art.
191. 1. 
Przewodniczący składu orzekającego
zamyka
rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu
stronom,
a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie
wyjaśniona.

2. Wydając
wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku
postępowania.


3. Izba
otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu
ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.


4. Wyrok
może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło
się postępowanie odwoławcze.


Art.
192. 1. 
O oddaleniu odwołania lub jego
uwzględnieniu
Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba
wydaje
postanowienie.

2. Izba
uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy,
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania
o udzielenie zamówienia.


3. Uwzględniając
odwołanie, Izba może:

1) jeżeli
umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta –
nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać
unieważnienie czynności zamawiającego; albo


2) jeżeli
umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz
zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa
w art. 146
ust. 1:

a) unieważnić
umowę; albo


b) unieważnić
umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć
karę
finansową w uzasadnionych przypadkach,
w szczególności gdy
nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy
podlegającej unieważnieniu; albo


c) nałożyć
karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania
umowy
w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy
leży
w ważnym interesie publicznym, w szczególności
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; albo


3) jeżeli
umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta
w okolicznościach dopuszczonych w ustawie –
stwierdzić
naruszenie przepisów ustawy.


4. Izba,
orzekając na podstawie ust. 3 pkt 2, uwzględnia wszystkie istotne
okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie
zamawiającego
oraz konsekwencje unieważnienia umowy.


5. Ważnego
interesu publicznego w rozumieniu ust. 3 pkt 2 lit. c nie
stanowi interes gospodarczy związany bezpośrednio
z zamówieniem,
obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów
wynikających z: opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia
nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych
związanych z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy
w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes
publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy
spowoduje niewspółmierne konsekwencje.


6. Izba
nie może nakazać zawarcia umowy.


6a. Izba
nie może unieważnić umowy, jeżeli mogłoby to stanowić istotne
zagrożenie dla szerszego programu obrony i bezpieczeństwa
niezbędnego ze względu na interesy związane z bezpieczeństwem
Rzeczypospolitej Polskiej.


7. Izba
nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte
w odwołaniu.


8. W
przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 zdanie
drugie,
Izba może wydać łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.


9. W
wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze
Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.


10. Strony
ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku,
z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.


Art.
193. 
Kary finansowe, o których mowa
w art. 192
ust. 3 pkt 2 lit. b i c, nakłada się na zamawiającego
w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj
i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana.


Art.
194. 
Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94
ust. 1
i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone
z naruszeniem
innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę finansową
w wysokości do5 % wartości wynagrodzenia wykonawcy
przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie
istotne okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.


Art.
195. 1. 
Karę finansową uiszcza
się w terminie 30
dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu
o nałożeniu
kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Prezes
Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie
Izby przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego
orzeczenia dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku
orzeczenia sądu – wraz z kopią zaskarżonego orzeczenia Izby.
Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


3. Orzeczenie
Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c, staje
się prawomocne odpowiednio z dniem upływu terminu do
wniesienia
skargi lub z dniem wydania przez sąd w wyniku
rozpatrzenia
skargi na orzeczenie Izby wyroku oddalającego skargę.


4. Orzeczenie
sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary
finansowej jest prawomocne z dniem jego wydania.


5. W
razie upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, kara
finansowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.


6. W
przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie
pobiera się.


7. Wpływy
z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.


Art.
196. 1. 
Izba ogłasza orzeczenie po
zamknięciu rozprawy
na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia.
Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.

2. W
sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie
dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu
ogłoszenia
orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie
było odroczone, może go dokonać przewodniczący składu orzekającego
albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu orzekającego.


3. Izba
z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.


4. Uzasadnienie
wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia,
w tym
ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na
których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom
odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie
podstawy
prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.


5. Odpisy
orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie
3 dni
od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia
w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.


6. Izba
może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo
rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu.
W takim przypadku przewodniczący składu orzekającego umieszcza
na oryginale orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu. Prezes
Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia
wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu.


Art.
197. 1. 
Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu
przez sąd jego
wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu. Przepis
art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

2. O
stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek
strony. Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub
poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.


3. Sąd
stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania
w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.


Art.
198. 
Prezes Rady Ministrów określi,
w drodze
rozporządzenia:

1) regulamin
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, określający
w szczególności
wymagania formalne odwołania, sposób wnoszenia odwołania
w formie
elektronicznej, postępowanie z wniesionym odwołaniem,
przygotowanie rozprawy, mając na względzie potrzebę zapewnienia
sprawnej organizacji rozprawy, szybkiego przebiegu postępowania
odwoławczego oraz jawności rozprawy;


2) wysokość
i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania,
mając
na względzie zróżnicowaną wysokość wpisu, zależną od wartości
i rodzaju zamówienia, a także zasadność zwrotu
stronie
kosztów koniecznych do celowego dochodzenia praw lub do celowej
obrony.


Rozdział
3

Skarga
do sądu


Art.
198a. 1. 
Na orzeczenie Izby stronom oraz
uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. W
postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.


Art.
198b. 1. 
Skargę wnosi się do sądu
okręgowego właściwego
dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

2. Skargę
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7
dni od
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.


3. Prezes
Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.


4. W
terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także
Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się
postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.


Art.
198c. 
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom
przewidzianym
dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego
orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie
orzeczenia
lub o zmianę orzeczenia w całości lub w
części.


Art.
198d. 
W postępowaniu toczącym się na skutek
wniesienia
skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować
z nowymi
żądaniami.


Art.
198e. 1. 
Sąd na posiedzeniu niejawnym
odrzuca skargę
wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych
przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła
w terminie.

2. Jeżeli
strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze
swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie
w tej
sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.


3. Pismo
z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu
w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia
terminowi.


Art.
198f. 1. 
Sąd rozpoznaje sprawę
niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi
do sądu.

2. Sąd
oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna.
W przypadku
uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie
i orzeka
wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje
postanowienie. Przepisy art. 192-195 stosuje się odpowiednio.
Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.


3. Jeżeli
odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia
postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca
odwołanie lub umarza postępowanie.


4. Sąd
nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem
odwołania.


5. Strony
ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając
wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także
koszty poniesione przez strony w związku
z rozpoznaniem
odwołania.


Art.
198g. 1. 
Od wyroku sądu lub postanowienia
kończącego
postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

2. Do
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio
przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone
w części I w
księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy
z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.


DZIAŁ
VII

Odpowiedzialność
za naruszenie przepisów ustawy


Art.
199. 
Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do
zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1,
2 i 5.


Art.
200. 1. 
Zamawiający, który:


1) udziela
zamówienia:

a) z
naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki stosowania
trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia,
z wolnej
ręki lub zapytania o cenę,


b) bez
wymaganego ogłoszenia,


c) bez
stosowania ustawy,


2)


3)


4) dokonuje
zmian w zawartej umowie z naruszeniem przepisów ustawypodlega karze pieniężnej.


2. Karze
pieniężnej podlega również zamawiający, który:

1) określa
warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia
w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,


2) opisuje
przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą
konkurencję,


3) prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia z naruszeniem
zasady
jawności,


4) nie
przestrzega terminów określonych w ustawie,


5) wyklucza
wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia
z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki
wykluczenia,


6) odrzuca
ofertę z naruszeniem przepisów ustawy określających przesłanki
odrzucenia oferty,


7) dokonuje
wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy


jeżeli naruszenie to ma wpływ na wynik postępowania
o udzielenie
zamówienia.


Art.
201. 1. 
Wysokość kary pieniężnej,
o której mowa
w art. 200, ustala się w zależności od wartości
zamówienia. 


2. Jeżeli
wartość zamówienia: 

1) jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie
art. 11 ust. 8 – kara pieniężna wynosi 3000 zł;


2) jest
równa kwocie lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jest mniejsza niż 10
000
000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót
budowlanych – kara pieniężna wynosi 30 000 zł;


3) jest
równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10
000 000 euro dla dostaw lub usług oraz 20 000 000 euro dla robót
budowlanych – kara pieniężna wynosi 150 000 złotych.


Art.
202. 1. 
Karę pieniężną nakłada Prezes
Urzędu w drodze
decyzji administracyjnej. 

1a. Prezes
Urzędu nie nakłada kary pieniężnej, jeżeli w związku
z naruszeniem przepisu ustawy Izba lub sąd nałożyli karę
finansową.


2. Decyzji
o nałożeniu kary pieniężnej nie można nadać klauzuli
natychmiastowej wykonalności.


Art.
203. 1. 
Środki z kary pieniężnej
stanowią dochód
budżetu państwa. 

2. Kary
pieniężne podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie
egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.


DZIAŁ
VIII

Zmiany
w przepisach obowiązujących


Art.
204. 
(pominięty).


Art.
205. 
(pominięty).


Art.
206. 
(pominięty).


Art.
207. 
(pominięty).


Art.
208. 
(pominięty).


Art.
209. 
(pominięty).


Art.
210. 
(pominięty).


Art.
211. 
(pominięty).


Art.
212. 
(pominięty).


Art.
213. 
(pominięty).


Art.
214. 
(pominięty).


Art.
215. 
(pominięty).


Art.
216. 
(pominięty).


Art.
217. 
(pominięty).


Art.
218. 
(pominięty).


Art.
219. 
(pominięty).


DZIAŁ
IX

Przepisy
przejściowe i końcowe


Art.
220. 1. 
Do postępowań o udzielenie
zamówienia
wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań
odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się
przepisy
dotychczasowe. 

2. Do
umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem
wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.


Art.
221. 
(pominięty).


Art.
222. 
(pominięty).


Art.
223. 
(pominięty).


Art.
224. 
Prezes Urzędu wpisuje na listę arbitrów na
pierwszą
kadencję osoby, o których mowa w art. 173 ust. 2,
z tym
że kadencja osób, które zdały egzamin z liczbą punktów niższą
od
połowy limitu osób, które zostaną wpisane na listę arbitrów, trwa 3
lata.


Art.
225. 
Traci moc ustawa z dnia 10 czerwca
1994 r.
o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz.
664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003
r. Nr
2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591).


Art.
226. 
(pominięty).


Art.
227. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 21
dni od dnia
ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art.
13 w zakresie dotyczącym przekazywania wstępnego ogłoszenia
informacyjnego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,


2) art.
30 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 31 ust. 4, art. 34 ust. 1 pkt
1, art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 3 i ust. 4 pkt 2,
art. 49
ust. 3,


3) art.
49 ust. 4 w zakresie dotyczącym przekazywania ogłoszenia
o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,


4) art.
52 ust. 3 pkt 2, art. 62 ust. 3, art. 90 ust. 4, art. 92 w
zakresie dotyczącym zawiadamiania o wyborze oferty Prezesa
Urzędu, art. 95 ust. 2, art. 104 ust. 3, art. 108 pkt 2, art. 116
ust. 2, art. 118 ust. 4,


5) art.
128 w zakresie dotyczącym przekazywania okresowego ogłoszenia
informacyjnego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,


6) art.
132 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 133, art. 134, art. 135,


7) art.
146 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym niedopełnienia
obowiązku
przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej,


8) art.
154 pkt 16 w zakresie przedstawiania Komisji Europejskiej
rocznego sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień,


9) art.
167, art. 168, art. 169, art. 177, art. 178


które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl