PROGRAM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień budowlanych osób pełniących funkcję projektanta

Ustawodawca w art. 35 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) expressis verbis stwierdza, że przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza m.in.
wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i
legitymującą się zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego.
W związku z powyższym, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
powinien dokładnie sprawdzić, czy projekt budowlany został sporządzony przez osobę
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Ponadto
szczegółowej ocenie podlega również zakres uprawnień budowlanych.
Natomiast w przypadku wątpliwości odnoście uprawnień budowlanych, w tym w
szczególności ich zakresu, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej
prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powinien
zwrócić się do właściwej izby samorządu zawodowego o wyjaśnienie wszelkich nieścisłości.
Ponadto organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza, czy do wniosku o
pozwolenie na budowę zostało dołączone zaświadczenie o przynależności projektanta do
właściwej izby samorządu zawodowego. Stosownie bowiem do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo
budowlane, jedną z podstaw do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych stanowi
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązek podjęcie działań w powyższym zakresie
znajduje potwierdzenie w art. 81 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, w myśl którego jednym z
podstawowych zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej jest kontrola
posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
uprawnień do pełnienia tych funkcji.

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl