PROGRAM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W sprawie pełnienia funkcji dyrektora generalnego w jednostkach organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży

W sprawie pełnienia funkcji dyrektora generalnego w jednostkach organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi pełnienia funkcji dyrektora generalnego w urzędach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 1 70, poz. 1218 z późn. zm.) informujemy:

Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyrażonym w piśmie z dnia 14 maja 2007 roku, znak: DP.161-225(2)/07/AM, urząd administracji rządowej, objęty przepisami ustawy o służbie cywilnej, jest pracodawcą – w rozumieniu przepisów prawa pracy – dla zatrudnionych w tym urzędzie członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej. W myśl art. 31    §    1 Kodeksu pracy,

za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Oznacza to, że w prawie pracy zasadą jest wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy przez osobę lub organ zarządzający daną jednostką organizacyjną. Wskazany przepis przewiduje również możliwość wykonywania tych czynności przez inną osobę specjalnie do tego wyznaczoną. W urzędach administracji rządowej wprowadzono ustawową formę wyznaczania osoby upoważnionej do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, jednakże dotyczy to tylko niektórych urzędów – tych, w których tworzy się stanowisko dyrektora generalnego urzędu. Natomiast w jednostkach organizacyjnych, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu, a zatrudnieni pracownicy są objęci przepisami ustawy o służbie cywilnej, zadania pracodawcy wobec tych pracowników wykonuje kierownik tej jednostki, na podstawie art. 31 § 1 Kodeksu pracy, w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.

Z przepisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 1 70, poz. 121 7 z późn. zm.) wynika, że w komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o służbie cywilnej, nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu. Oznacza to, że w urzędach tych zadania pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników, wykonuje kierownik urzędu, przy czym odnosi się to również do tych czynności ze stosunku pracy, które w świetle przepisów ustawy o służbie cywilnej należą do właściwości dyrektora generalnego urzędu.

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl