PROGRAM NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

jak zdobyć uprawnienia budowlane

Dla każdego inżyniera budowlanego uprawnienia budowlane są bardzo istotnym tematem życia zawodowego. Absolwenci prawa mają po studiach aplikację, lekarze wykonują staż w szpitalu. Inżynierowie gdy otrzymają dyplom ukończenia uczelni, nie zamykają za sobą okresu nauki i egzaminów. Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy odbyć odpowiednio długą praktykę zawodową oraz zdać egzamin przed komisją. To jest warunek do stania się członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Polskie uprawnienia budowlane

Zdobycie uprawnień budowlanych umożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba posiadająca takie uprawnienia dokonuje samodzielnej oceny zjawisk technologicznych, a przede wszystkim samodzielnie rozwiązuje zagadnienia architektoniczne, techniczne, czy organizacyjne związane z projektowaniem, czy budowaniem obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane nadają Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa w poniższych specjalnościach:

 • architektonicznej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • drogowej,
 • mostowej,
 • kolejowej,
 • hydrotechnicznej,
 • wyburzeniowej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projektowanie czy kierowanie robotami budowlanymi?

Uprawnienia budowlane mogą być przyznane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, w zależności od posiadanego wykształcenia. Aby legitymować się odpowiednią specjalnością w uprawnieniach budowlanych, należy spełnić następujące warunki:

 • ukończyć studia inżynierskie lub magisterskie na kierunku odpowiednim dla danej specjalności (np. architektura – kierunek architektura i urbanistyka; konstrukcyjno-budowlane – kierunek budownictwo; specjalność drogowa – kierunek budownictwo; itp.),
 • odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów,
 • odbyć roczną praktykę na budowie.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie można uzyskać przy tej samej praktyce na budowie i praktyce przy sporządzaniu projektów, lecz wystarczy ukończyć studia zawodowe (inżynierskie) na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub magisterskie pokrewne z daną dziedziną (np. inżynieria środowiska). Natomiast zdobycie uprawnień budowlanych w powyższych specjalnościach, lecz w zakresie kierowania robotami budowlanymi – wykluczają wymaganą praktykę w biurze projektowym:

 • ukończyć studia magisterskie na kierunku odpowiednim dla danej specjalności (np. architektura – kierunek architektura i urbanistyka; konstrukcyjno-budowlane – kierunek budownictwo; specjalność drogowa – kierunek budownictwo itp.),
 • odbyć 1,5 roczną praktykę na budowie.

Uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie można także uzyskać po odbyciu 1,5 rocznej praktyki na budowie, i ukończeniu studiów zawodowych (inżynierskie) na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub magisterskich na kierunku pokrewnym z daną dziedziną (inżynieria środowiska). W przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym z daną dziedziną wymagany okres praktyki na budowie wynosi 3 lata. W przypadku tytułu zawodowego technika lub mistrza – wymagany okres wzrasta do 4 lat praktyki.

Praktyka zawodowa

Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Ta praktyka zawodowa odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Według nowego rozporządzenia do praktyki zawodowej może zostać zaliczona praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów.

 

 

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25 września 2014 roku wprowadziło duże zmiany w zakresie dokumentowania praktyki zawodowej. Zrezygnowano z obowiązku prowadzenia dziennika praktyk, i zastąpiono go oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej podpisywanym przez opiekuna praktyki. Do oświadczenia załącza się zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, które zawiera nazwę zadania, czas praktyki i jej formę oraz dane kierującego. Wzór ten zastąpił tradycyjnie wydawaną książkę praktyki zawodowej.

Wpisy dokonane i potwierdzone przez opiekuna w książce praktyki przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, tak więc na ich podstawie praktyka zostanie zaliczona. (zgodnie z par. 21 Rozporządzenia). W takim przypadku książkę praktyki po prostu dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Dodatkowo należy zadbać aby opiekun praktyki potwierdził wszelkie nie podpisane wpisy praktykanta w książce praktyki w terminie 21 dni od wejścia w życie rozporządzenia, w przeciwnym przypadku praktyka niepotwierdzona nie zostanie zaliczona.

W końcowym etapie Izba prowadzi postępowanie kwalifikacyjne polegające na weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej opisanej w Książce praktyki zawodowej. Należy również zdać egzamin ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego, oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin taki odbywa się 2 razy do roku (wiosna i jesień). Składa się z części pisemnej oraz ustnej.

 

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

 1. znajomości procesu budowlanego;
 2. umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany:

 • na uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności;
 • na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;
 • na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane.

Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez izbę architektów lub izbę inżynierów budownictwa .

Zawiadomienie o terminie egzaminu izba doręcza, przez pocztę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane, co najmniej na miesiąc przed tym terminem.

Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej egzaminu. Izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Po zakończeniu części ustnej egzaminu w sprawie nadania uprawnień budowlanych izba wydaje decyzję: 

 • o nadaniu uprawnień budowlanych – w razie pozytywnego wyniku egzaminu; 
 • o odmowie nadania uprawnień budowlanych – w razie negatywnego wyniku części ustnej egzaminu.

W decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych izba określa termin, po którego upływie osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.

 

 

Leave a Reply

http://webtom.com.pl

http://webtom.com.pl