Odpowiedzialność inwestora za wybór kierownika budowy

Podstawowym obowiązkiem inwestora wynikającym z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) jest zorganizowanie procesu budowy, w tym zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez osobę wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Do inwestora należy zatem wybór kierownika budowy. Tak jest niewątpliwie w przypadku realizacji obiektu budowlanego ...

Z myślą o dobrym przygotowaniu inżynierów do zawodu

18 grudnia 2012 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpisała porozumienie o współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych działającą przy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Powodem, dla którego obie strony zdecydowały się na podpisanie umowy, była troska o poziom kształcenia i wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.   Po raz pierwszy podpisujemy taką umowę o współpracy i bardzo sobie to cenię. Zależy nam na ...

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE CZĘŚĆ I   TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 1. Zakres merytoryczny egzaminów. 1.1. Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych okręgowa izba inŜynierów bu- downictwa nadaje uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art.14 ust.1 pkt 1-5 ustawy – Prawo budowlane z wyłączeniem uprawnień do projektowania bez ograniczeń ...

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane są to uprawnienia nadawane na podstawie przepisów szczególnych, stanowiące podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowe Izby Architektów. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych zawarte są w Prawie Budowlanym. Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi, oraz daje delegację ustawową do wydania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, m. in. w zakresie trybu nadawania uprawnień, wymagań i specjalności itp. ...