Z myślą o dobrym przygotowaniu inżynierów do zawodu

18 grudnia 2012 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpisała porozumienie o współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych działającą przy Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Powodem, dla którego obie strony zdecydowały się na podpisanie umowy, była troska o poziom kształcenia i wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.   Po raz pierwszy podpisujemy taką umowę o współpracy i bardzo sobie to cenię. Zależy nam na ...

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE CZĘŚĆ I   TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 1. Zakres merytoryczny egzaminów. 1.1. Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych okręgowa izba inŜynierów bu- downictwa nadaje uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art.14 ust.1 pkt 1-5 ustawy – Prawo budowlane z wyłączeniem uprawnień do projektowania bez ograniczeń ...

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane są to uprawnienia nadawane na podstawie przepisów szczególnych, stanowiące podstawę prawną dającą możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowe Izby Architektów. Podstawowe regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych zawarte są w Prawie Budowlanym. Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi, oraz daje delegację ustawową do wydania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, m. in. w zakresie trybu nadawania uprawnień, wymagań i specjalności itp. ...